UNN SPECIAL REPORT

Proè Protossové nesmìjí na hokejové mistrovství svìta ??

Ano, je to tak. Mistrovstvím svìta v ledním hokeji otøásá skandál. Jasnému favoritovi, Aiurskému národnímu mu¾stvu nebyla umo¾nìna úèast. „Je mi líto, ale není to mo¾né.“ Prohlásil mluvèí hokejové asociace. Na otázku proè, však neodpovìdìl. Protosská reprezentace je z tohoto vývoje událostí nadmíru znechucena. „Letìli jsme pøes pùl galaxie a zbyteènì!“ Prohlásil jeden templáø. Kapitán protosského národního týmu Zeratul nám øekl : „Jsem z toho velmi rozèarován. Nejen, ¾e jsme dlouho a tvrdì trénovali na Braxisu, ale zároveò jsme mìli problémy s naším uvolnìním z probíhajících bojù.“ Mimo kameru dále vyjádøil podezøení, ¾e zákaz úèasti souvisí se špatnými vztahy Protossù s UED. Jak jsme se dozvìdìli, nebyl Protossùm, unaveným po dlouhé cestì, poskytnut ani nocleh. Tisková mluvèí hokejové asociace nám pozdìji do videofonu sdìlila toto : „Protossùm nebyla umo¾nìna úèast proto, ¾e nesplòují nìkteré po¾adavky a kritéria. Jejich fyziognomie neodpovídá povoleným limitùm. Dále je tu nebezpeèí pou¾ívání nìkterých nedovolených schopností. Všichni jistì máme v ¾ivé pamìti incident z minulého roku, kdy protosský brankáø chytal svým štítem, co¾ není povolená výstroj. Trenéøi ostatních týmù navíc vyjádøili obavy, ¾e by se hráèi na ledì mohli zneviditelòovat, nebo vyvolávat halucinace. “  Zeratul na to reagoval : „To je naprostý nesmysl. Máme ve svém mu¾stvu sice posily ze zámoøského týmu Shakuras Dark Templars, ale víme, ¾e je neviditelnost zakázaná. A rozhodèí by mohl jakékoliv halucinace pískat jako pøíliš mnoho hráèù na ledì…“

Ptali jsme se i jednoho z rozhodèích. „Víte, já bych proti nim nic nemìl. Hokej hrají hezký, ale kdy¾ se vám tam zaènou templáøi spojovat v Archony, tak já nevím, co mám pískat… hráèù je najednou míò a nikdo neví co dìlat.“ Podaøilo se nám získat vyjádøení i jednoho z komentátorù : „Bordel. Normální bordel. Dresy poøádnì nenosí… èísla nejdou pøeèíst a kdy¾ skóruje Archon, tak nevím koho mám hlásit, ¾e dal gól.“ Ptali jsme se i samotných hokejistù. Jeden z kanadských útoèníkù nám øekl : „To víte… nìkterý kluci se jich bojej. Ono jít do souboje s týpkem co má dva metry ètyricet, to u¾ chce nìjakou vodvahu…a kdy¾ vás narazej na mantinel, tak to køupou kosti. Ale jen a» hrajou, aspoò by byla sranda …“ 

Jak jsme se dozvìdìli, ani protosským rozhodèím nebylo umo¾nìno pískat zápasy. Tisková mluvèí nám sdìlila : „Protosští arbitøi jsou pøíliš pøísní a to se asociaci nelíbí. Jsou schopni dát trest 2+2 roky ve stázové cele a to jen za nedovolené bránìní.“

„Je to hrozná škoda. Máme úplnì novou výstroj. Chtìli jsme si zahrát. Neèekali jsme, ¾e se setkáme s tak xenofóbní reakcí.“ Svìøil se nám Zeratul.

Problém však nekonèí. Finští poøadatelé nám oznámili, ¾e nehodlají pustit Protossy na stadión ani jako fanoušky. V jejich písemném prohlášení stojí, ¾e : „…Všem Protossùm je zakázán vstup z dùvodu nesportovního chování…“ Zeratul na to øekl : „Reagují pravdìpodobnì na události z minulého roku, kdy se nìkolik našich fanouškù støetlo s místními. Nechali se unést, to je pravda. ®e ti mu¾i v èerném co po nich støíleli nejsou vlajkonoši druhého týmu, ale policisté, si uvìdomili, a¾ kdy¾ dorazila armáda s leteckou podporou. Ale letos jsme pro jistotu pøijeli úplnì bez fanouškù. Nechápu proè tam nechtìjí pustit ani nás.“

Protosský tým, který navíc letos dorazil znaènì oslaben, proto¾e mu chybìjí dvì nejvìtší hvìzdy : útoèník Tassadar a obránce Fénix, tedy bude muset odcestovat co nejdøíve. Praetora Artanise na Aiuru se nám nepodaøilo kontaktovat, tak¾e jeho stanovisko vám nemù¾eme sdìlit. Podaøilo se nám ale zjistit, ¾e kvùli této diskriminaci zva¾uje úèast i další favorit Zergský národní tým. „Zva¾ujeme, jestli nemáme šampionát bojkotovat, kdy¾ nebyla protosskému týmu povolena úèast. Mìli by jsme dát najevo, ¾e takovéto rasistické chování je v dnešní dobì nepøípustné…“ Nechal se slyšet trenérka Kerrgianová.