náèrtek mapy Galaxie

Doplòující úvaha k mapám

Terranské svìty :

V prologu kampanì za zergy v pùvodním Starcraftu se mluví o tom, ¾e Zergové zpustošili devìt z tøinácti terranských svìtù. Terrané však zakládali nové kolonie, tak¾e nynìjší poèet kolonií není známý. Zde je pøehled všech planet. S výjimkou Zemì a Gantrisu VI se všechny nalézají v Koprulu sektoru. Tedy relativnì blízko sebe. Nìkteré sluneèní soustavy mají více obyvatelných planet (Sara, Tyrador). Èíslo za názvem planet naznaèuje, kolik dalších planet obíhá blí¾e ke slunci.

Zemì

domovský svìt terranù - jeden mìsíc

Gantris VI

pùvodní cíl terranských nosièù Nagglfar, Argo, Sarengo a Reagan, le¾í asi 2143 LY od Zemì mezi Zemí a sektorem Koprulu, dá se pøedpokládat, ¾e nyní se jedná o kolonii UED .

Chau Sara

savana – terranská kolonie, první výskyt Zergù, znièena Protossy.

Známé lokace : Výzkumná stanice Flannum, Los Andares.

Mar Sara

savana - terranská kolonie, zaplavena Zergy a znièena Protossy.

Známé lokace : Základna Backwater, Základna Jacob.

Korhal IV

pouš» – bývala prospívající kolonie Konfederace , znièená nukleárními zbranìmi bìhem vzpoury. Pozdìji hlavní planeta Dominionu .

Známé lokace :Hlavní mìsto Augustgrad.

Tarsonis

d¾ungle – hlavní svìt Konfederace , rychlost rotace : 27 hodin [1], napaden Syny Korhalu a zaplaven Zergy. Tøi hlavní orbitální platformy.

Známé lokace :Hlavní mìsto Tarsonis city.

Moria

Savana – hlavním planeta Kel-Morianského kombinátu, tì¾ební ráj, planeta bohatá na zdroje.

Antiga

savana – bývalá hranièní kolonie Konfederace a bývalá základna Synù Korhalu , zaplavena Zergy a znièena Protossy. Minimálnì dva mìsíce.

Braxis

sníh – jedna z bývalých protosských kolonií, nyní osídlena Terrany. Orbitální platforma. Minimálnì jeden obyvatelný mìsíc.

Známé lokace :Hlavní mìsto Boralis.

Umoja

Hlavní svìt Umojanského protektorátu

Dylar IV

Hlavní báze operací sqadrony Omega , obchodní centrum Dominionu , na orbitì jsou ohromné vesmírné doky pro lodì.

Tyrador VIII

Sesterská planeta Tyradoru IX. Má deset kontinentù [1].

Tyrador IX

Zmínìn v manuálu jako jeden z hlavních svìtù Konfederace .

Brontes

Jeden ze svìtù zmínìných v manuálu, infikovaný Zergy

Char

Zmínìn v animaci The ambush jako hranièní svìt Dominionu , na jeho orbitì se nacházejí platformy – obsazen Zergy.

Timul IV

Svìt, kde byla celá konfederaèní posádka vyvra¾dìna skupinou Ultraliskù [2].

Halcyon

 

Jotun

 

Red Stone

 

Ursa

Nachází se zde výcviková akademie pro Ghosty [1].

Bhekar Ro

[3].

Nemaka

 

Gelgaris

 

[4].

Torus

 

Pridewater

 

Helios

 

Vyctor V

 

Abaddon

 

[5]

Protosské svìty :

V manuálu se píše, ¾e Protossové ovládali stovky svìtù, ale dùle¾itá infrastruktura a zázemí je zøejmì jen na dvou :

Aiur

D¾ungle – domovský svìt Protossù le¾ící nìkde na kraji galaxie, jeho pozice byla dlouho neznámá, poté byl napaden a obsazen Zergy, vyrostlo zde Nadvìdomí , ale bylo znièeno Tassadarem .

Známé lokace : Provincie Scion a Antioch kde bìhem invaze Zergù padl Fenix .

Shakuras

Pøítmí – nový protosský svìt, pùvodnì obývaný jen temnými templáøi, po ztrátì Aiuru se stal útoèištìm všech Protossù. Nacházejí se zde Xel´Nagské artefakty a chrám. Jeho pozice byla také neznámá, ale pozdìji byl objeven a nìkolikrát napaden Zergy. Protossùm se ho však podaøilo udr¾et.

Známé lokace : Provincie Nový Antioch a záklanda Telematros umístìná na stolové hoøe. Po zemi nepøístupná, napájená soustavou externích pylonù a chránìná elektromagnetickým polem, který znemo¾òuje Zergùm létat. Zergùm se nakonec podaøilo pøetí¾it napájecí pylony a základnu znièit..


Zergské svìty :

Zergové ovládli mnoho nepøátelských svìtù, ale dùle¾ité jsou také jen dva :

Zerus

Láva – pùvodní domovský svìt Zergù, nyní opuštìný

Char

Láva – nový zergský hlavní svìt, vyrostlo zde nové Nadvìdomí , ale to bylo pozdìji zotroèeno UED . Pozdìji byl Char znovu dobyt Zergy pod vedením Kerriganové .

StarCraft ani BroodWar neobsahuje témìø ¾ádné pozièní údaje. Ví se jen, ¾e oblast, ve které se hra odehrává, je na okraji galaxie a je od Zemì vzdálená cca 60 000 svìtelných let (zmínìno v manuálu). Terranské svìty se rozkládají v sektoru Koprulu. Dá se pøedpokládat, ¾e hlavní svìty (Tarsonis, Korhal, Umoja a Moria) le¾í nedaleko od sebe. Chau Sara a Mar Sara jsou zøejmì novì zalo¾ené kolonie na hranicích (ale není to jisté), Antiga je hranièní kolonie (zmínìno v jednom z prebriefingù). Všechny ostatní terranské svìty tedy le¾í roztroušeny uvnitø Koprulu sektoru o jeho¾ velikosti spekuluje následující odstavec.

Rychlost carrierù, které vezly 40 000 lidí ze Zemì, byla 2143*C (letìly 28 let vzdálenost 60 000 LY). Flotila UED, která se pokusila pøevzít kontrolu nad sektorem Koprulu, však byla vyslána na základì monitorování bojù Zergù, Terranù a Protossù. Jejich let nemohl trvat déle ne¾ nìkolik mìsícù. Tzn. ®e za tu dobu se technologie pohonu zlepšila 28 – 168 krát. Z toho plyne, ¾e nové lodì jsou schopny urazit bìhem jednoho dne vzdálenost cca 333 LY (za pøedpokladu, ¾e UED flotila letìla ze Zemì 6 mìsícù). Z toho se dá hrubì odhadnout velikost terranského sektoru. Øeknìme tedy, ¾e má kruhový tvar jeho¾ polomìr je cca 2000 – 9000 LY. Osobnì bych se pøiklánìl k hodnotì okolo 3000. Tedy ¾e ze støedu sektoru doletí loï k hranièním koloniím za cca 10 dní. Ovšem dá se pøedpokládat, ¾e lodì UED byly vybaveny lepšími motory, proto¾e pøed sebou mìly plánovanou dlouhou cestu a vývoj na Zemi šel témìø bez pochyby rychleji ne¾ vývoj v Korpulu sektoru. Tak¾e lodì Konfederace nebo Synù Korhalu mohou být znaènì pomalejší. Na druhou stranu však UED nebyla vybavena ¾ádnými výraznì lepšími technologiemi, napø. zbranìmi. Tak¾e by se o jejich lepších motorech dalo úspìšnì polemizovat. Závìrem je tedy nutné dodat, ¾e terranské lodì by mohly udanou vzdálenost 3000 LY uletìt za 10 dní (v nejlepším pøípadì), ale také za mìsíc (v reálnìjším pøípadì).

náèrtek mapy sektoru Koprulu

Pozice Zeru je známa z manuálu. Nachází se poblí¾ galaktického støedu. Galaktický disk má polomìr cca 49 000 LY. Zergové tedy na své cestì pøi hledání protosského domovského svìta urazili cca 30 000 – 40 000 LY. Není však známo, jak dlouho jim to trvalo.

Char, na kterém se zastavili Zergové pøi svém hledání protosského domovského svìta, le¾í na okraji terranského sektoru. Zergové se zde usadili, aby mohli nerušenì a nepozorovanì zasít infekci do terranských svìtù. Dá se pøedpokládat, ¾e jestli¾e Zergové nejdøíve narazili na Terrany a ne na Protossy, tak Koprulu sektor le¾í (zhruba) na pøímce mezi Zerem, Charem a Aiurem, proto¾e protosský svìt nemù¾e být moc daleko od terranského sektoru.

Aiur, protosský domovský svìt, tedy zøejmì le¾í blí¾ okraje galaxie ne¾ Koprulu sektor. Pozice Shakurasu je zcela neznámá. Mù¾e le¾et kdekoliv v okruhu zhruba desítky tisíc LY. Je dokonce mo¾né, ¾e le¾í v galaktickém „halu“, tedy mimo hlavní galaktický disk.

Z tìchto poznatkù lze hrubì a spekulativnì vytvoøit pøibli¾ná mapa galaxie. Ovšem jedná se z 80% o spekulaci pro rámcové potøeby SCG.