Protosské budovy jsou dokonale adaptované pro polní vyu¾ití. Budovy jsou stavìny na domovském svìtì, nebo na jiné základnì v zázemí, a na místo urèení jsou dopravovány warp bránou . Tu otvírá sonda , která pou¾ívá speciální warp maják, aby poskytla ukotvený výstupní bod pro warp bránu, která pøinese plnì funkèní budovu. To umo¾òuje Protossùm rychle zøídit základnu. Protosské budovy (a v menší míøe i jednotky) berou energii z psionické energetické matrice, která je vyzaøována z Aiuru . Zatímco Nexus poskytuje spojení s touto matricí, Pylony jsou tøeba k odvádìní energie a napájení staveb. Ka¾dý Pylon generuje malou auru PSI energie, která poskytuje energii budovám a warp branám. Kdy¾ protosská budova ztratí spojení s psionickou matricí, odstaví se, dokud není znovu pøipojena. Také nové jednotky se bránou nemohou pøesunout, pokud není dost PSI energie pro jejich zásobování. Jediné budovy schopné stát mimo dosah Pylonu jsou Nexus , Assimilator a Pylon . Protosské budovy jsou velmi dobøe pancéøované pokroèilými materiály a chránìny silným štítem . Odpojení od psi matrice nemá na štít vliv. Budovy si zachovávají svou funkènost i pokud jsou pod palbou, nebo silnì poskozeny. Pokroèilé technologie a bezpeènostní systémy zabraòují kolapsu i velmi vá¾nì poškozené budovy. Na druhou stranu jsou budovy vybaveny tak pokroèilou a jemnou technologií, ¾e to témìø vyluèuje jejich opravy za polních podmínek.

Nexus Pylon Assimilator Gateway Forge
Nexus Pylon Assimilator Gateway Forge
Cyrebretics core Shield battery Robotics facility Stargate Citadel of Adun
Cyrebretics core Shield battery Robotics facility Stargate Citadel of Adun
Robotics support bay Fleet beacon Templar archives Observatory Arbiter tribunal
Robotics support bay Fleet beacon Templar archives Observatory Arbiter tribunal
Photon cannon Heavy cannon Phase cannon
Photon cannon Heavy cannon Phase cannon
Stasis cell Warp gate Temple
Stasis cell Warp gate Temple