Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Arbiter tribunal – Tribunál arbiterù

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Stabilizátor recallu
  • Stabilizátor stázového pole
  • Výrobna Khaydarinových jader

Tribunál slou¾í pøedevším jako zasedací centrum rady Arbitrù, ale nezanedbatelná je i jeho úloha èasoprostorového bodu. Arbiter toti¾ svým maskovacím polem zpùsobuje masivní deformace èasoprostoru a jeho teleport skrz Stargate bez stabilizaèního bodu, kterým je právì Tribunal, by mohl zpùsobit nestabilitu prostoru. Také zde probíhá výzkum a vývoj schopností Arbitrù. Vyrábìjí se zde Khaydarinová jádra , která zlepšují energetický výkon Arbiterù. Na transport Arbitera, který má generátory stázového pole nebo generátor èasoprostorové trhliny nestaèí pouze Tribunál, ale jsou tøeba další komponenty, které zajistí bezpeèný pøenos takto vybavené lodi.