Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Templar archives – Templáøské archivy

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Trénování PSI stormu
  • Trénování halucinací
  • Výroba Khaydarinových amuletù
  • Trénování ovládnutí mysli
  • Trénování maelstromu
  • Výroba Argusových amuletù

Archivy jsou kombinací komplexní databáze, chrámu a výcvikového støediska High Templarù .V databázi jsou ulo¾ena jména všech Protossù, kteøí kdy padli v boji a na zvláštním místì i jména tìch, kteøí se obìtovali pøi vyvolávání Archona . Pøed postavením této budovy není mo¾né teleportovat na bojištì High Templary proto¾e hrozí nebezpeèí, ¾e by padli nebo stvoøili Archona ani¾ by to bylo zaznamenáno. Váleèníci také v archívech rozmlouvají se svými pøedky a získávají tak nové znalosti a schopnosti. Jsou zde také výcviková støediska pro temné archony . Vyrábìjí se zde také Khaydarinové amulety pro vysoké templáøe a Argusové talismany pro temné archony.