Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Shield battery – Štítová baterie

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Dobíjení štítù

Štítová baterie má khaydarinové jádro, které absorbuje lokální PSI energii a uchovává jí, dokud není potøeba nìkterým protosským váleèníkem. Dotknutím se jednoho z mnoha krystalù, dobije si jakákoliv protosská jednotka nebo budova svùj štít . Baterie má limitovanou kapacitu, ale èasem se sama dobije. Peèlivé umístìní více baterií mù¾e znamenat rozdíl mezi vítìzstvím a porá¾kou. Díky pokroèilejší technologii ji¾ není k dobití štítu nutný kontakt s baterií. Baterie je schopná vyslat energii i na vzdálenost nìkolika desítek metrù, a tak dobít štíty jednotkám v pøední linii, nebo i leteckým jednotkám.