Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Citadel of Adun - Adunova citadela

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Výrobna posilovaèù nohou

Vznášející se Citadela je ústøední stavbou ka¾dé protosské základny èi kolonie. Le¾í zde velící støedisko, ubytovny váleèníku a v neposlední øade chrámy. Uvnitø se uèí a trénují protosští váleèníci. Citadela je navrhována spíše esteticky ne¾ do bitvy, proto spoléhá na ochranu váleèníku. Mimo jiné se zde vyrábìjí èásti pro Zealotské bojové obleky .