Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Cybernetics core - Kybernetické jádro

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Výrobna leteckých zbraní
  • Výrobna leteckých pancíøù
  • Výrobna singularity charge

Kybernetické jádro má za hlavní úèel výzkum v oblasti kybernetických implantátù. Je také polním centrem transplantace myslí váleèníku do exoskeletu Dragoonù .Uvnitø jádra jsou materiály a automatizované továrny nezbytné pro výrobu exoskeletù. Hluboko v jádøe jsou ukryty tajemné pøekladaèe, které jsou schopné pøevést ducha padlého váleèníka do chladné schránky Dragoona. Také se zde vyrábìjí všechny potøebné náhradní èásti, umìlé singularity a biologická tekutina, kterou jsou Dragooni naplnìni. Dragooni potøebují uto tekutinu èasem vymìnit, tak¾e bez kybernetického jádra není dovoleno pøivolávat skrz Gateway Dragoony. Podobnì jako ve Forge , probíhá zde výzkum a výroba pancíøù a zbraní leteckých jednotek.