Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Fleet Beacon- Maják flotily

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Výrobna Apiálních senzorù
  • Výrobna Gravitických motorù
  • Vývoj rušící sítì
  • Výrobna Argusových lo¾isek

Hlavní souèástí navigaèního majáku je obrovská vyøezávaná, avšak na pikometr dokonalá, Khaydarinová koule, která umo¾òuje zamìøení Stargate i vìtšími lodìmi, které potøebují pro teleport silnìjší signál a umo¾òuje tak transport Carrierù , Destroyerù nebo dokonce Mothershipù . Nachází se zde výrobna pokroèilých senzorù a gravitických motorù. Také se zde vyrábìjí Argusová lo¾iska, která posilují energetický výkon Corsairù .