Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Warp gate - Warp brána

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov

Speciální druh protosské warp brány. Umo¾òuje okam¾itý pøesun jednotek na obrovské vzdálenosti bez nutnosti jakýchkoliv surovin. Brána má unikátní systém výroby a spotøeby energie, který jí umo¾òuje provádìt transport i bez energie z Pylonu . Navíc narozdíl od Gateway nebo Stargate vytváøí dlouhodobý warp rift, tak¾e na jednu aktivaci mù¾e branou projít libovolné mno¾ství jednotek. Její prstenec je tvoøen tìmi nejtvrdšími slitinami a Khaydarinovou obruèí, tak¾e je témìø vylouèeno jeho pøerušení. Brána je dost velká na prùchod jakýchkoliv pozemních jednotek i vìtšiny leteckých jednotek. Pouze vlajkové lodì jsou pøíliš velké. Z podobných dùvodù jako stázová cela nemá ani Warp brána štít.