Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Gateway

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Warp nerobotických pozemních jednotek

Toto je základní budova Protossù, která díky teleportaèní bránì umístìné v jejím støedu umo¾òuje pøesun protosských vojáku na bitevní pole. Procházejí tudy jak Zealoti a Dragooni , tak i Vysocí a Temní Templáøi atd. Na otevøení brány musí být vydáno urèité mno¾ství zdrojù.