Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Heavy cannon - Tì¾ké dìlo

K vidìní : Nikde, vymyšlená stavba

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • STS/STA te¾ké fotonové dìlo

Tì¾ké fotonové dìlo je prostøedek planetární obrany. Staví se všude tam, kde je zapotøebí silné obrany. Aèkoliv dìlo není tak silné ani odolné, jako pohyblivý Expander , je mnohem ekonomiètìjší. Dìlo je sice o poznání vìtší ne¾ standardní fotonový kanón , ale zdaleka není tak robustní a nákladné jako Expander. Pøi støelbì se z dìla vysunuje hlaveò do výšky zhruba 4m a dìlu tak neèiní problémy zasáhnout cíl na zemi i ve vzduchu. Explozivní síla projektilu je obrovská. Plnì se však projeví pouze pøi po¾ití proti silnì opancéøovanému protivníkovi. Z tohoto dùvodu ve válce se Zergy Protossové radìji pou¾ívali lehèí fotonová dìla. Bìhem bitev se však ukázalo, ¾e Zergù je tolik, ¾e se pou¾ití tì¾kých zbraní vyplatí a Protossové brzy pøedvedli, ¾e mají ve svém arzenálu i silnìjší nástroje hromadného nièení jako Destroyery , Expandery a tì¾ké fotonové kanóny. Tì¾ké dìlo je samozøejmì schopné bez problémù zasáhnout i cíle na orbitì.