Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Nexus

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Výroba sond

Mamutí ústøední budova ka¾dé protosské kolonie má tvar pyramidy a poskytuje dùle¾ité psionické spojení s domovskou planetou. Dále slou¾í jako skladištì minerálù a plynu, které tì¾í sondy vyrábìné právì ve zdejších továrnách. Nexus mù¾e stát kdekoliv a nepotøebuje externí energetické zásobování pylony .