Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Phase cannon - Fázové dìlo

K vidìní : V SC2

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • STS/STA fotonové dìlo

Fázové dìlo je vylepšenou verzí fotonového dìla . Hlava dìla u¾ není pevnì spojena se základnou, ale levituje. Energie je do hlavnì pøedávána výboji ze spodní èásti. Jinak má stejné zbraòové i senzorové systémy, ale kromì toho je schopné se pøesouvat. Pokud dìlo dostane pøíkaz, deaktivuje se a dematerializuje se. Poté je mo¾né ho materializovat kdekoliv v dosahu pylonu . Tato schopnost zvyšuje schopnost základny reagovat na útoky z rùzných smìrù a výsadky.