Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Photon cannon - Fotonové dìlo

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • STS/STA fotonové dìlo

Protosské fotonové dìlo je excelentním prvkem obrany. Dìlo je témìø celé zapuštìné do zemì a na povrchu vyènívá pouze výsuvná hlaveò. Díku tomu je dìlo dobøe chránìné a tì¾ko zasa¾itelné. Pøi støelbì se hlaveò vysune zhruba metr a pùl nad terén a vystøeluje silné energetické výboje, podobné støelám Dragoona . Dìlo je schopné úèinnì zasáhnout jak pozemní, tak letecké cíle. Stejnì jako Dragooni mají však i dìla problémy se zamìøováním malých cílù, jako jsou Zerglingové . Fotonové dìlo je navíc vybaveno paletou senzorù, které mu dovolují detekovat maskované jednotky.