Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Robotics facility - Továrna na roboty

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Výroba robotických jednotek

Protossové se spoléhají na automatizované váleèné stroje, které posilují jejich poèty a sni¾ují pravdìpodobnost ztráty protosského ¾ivota. V této budovì probíhá výzkum, vývoj a výroba bojových i nebojových robotù vybavených AI. Sama o sobì je schopna produkovat Shuttly , s pøíslušnými pøídatnými budovami i Reavery , Observery a Expandery .