Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Robotics support bay - Oddìlení robotického vybavení

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Výrobna synchronizátorù elektro-magnetického pole
  • Výrobna externích zásobníkù na Scaraby
  • Výrobna gravitických motorù

Toto je centrum slou¾ící k výrobì rozmìrnìjších dílu robotù a umo¾òující tak konstrukci Reaverù . Rovnì¾ zde probíhá výzkum týkající se Reaverù, Scarabù a nìkterých leteckých jednotek. Synchronizátory elektro-magnetického pole, které se zde vyrábìjí umo¾òují Scarabùm zpùsobit vìtší poškození. Externí zásobníky zase umo¾òují Reaverùm nést a¾ 10 Scarabù najednou. Vyrábìjí se zde i gravitické pohony pro raketoplány .