Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Stargate - Hvìzdná brána

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Warp leteckých jednotek

Tato brána je jedinou budovou, která umo¾òuje transport rozmìrných leteckých jednotek pøímo na bitevní pole. Má mnohem silnìjší warp spojení ne¾ Gateway . Vzhledem k povaze jednotek, které transportuje musí tato budova být umístìna na repulzorovém polštáøi, jeho¾ vyøazení zpùsobí její pád na zem a tím její spolehlivé znièení.

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky