Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Stasis cell - Stázová cela

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Stázové pole

Stázová cela se pou¾ívá pro vìznì, kteøí z nìjakého dùvodu musí být mimo dosah jakékoliv interakce jakou je napø. telepatická komunikace. Vìzení generuje stázové pole na podobném principu jako Arbiter s tím rozdílem, ¾e toto pole je dlouhodobé. Vìzeò je uzavøen v centrálním válci, který levituje nad podstavcem. Stázové pole je napájeno pomocí dvou generátorù, a tak je cela nezávislá na dodávce energie z pylonù . Vzhledem k tomu, ¾e je k udr¾ení pole tøeba velkého mno¾ství energie, není vìzení chránìno štítem, ale pouze silnì pancéøováno. K osvobození vìznì je tøeba znièit oba generátory. Útok na samotný válec je zbyteèný, proto¾e je imunní vùèi jakýmkoliv zásahùm.