Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Temple - Chrám

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov

Chrám znaèí posvátnou pùdu, kde se noha Xel´Nagy poprvé dotkla povrchu Aiuru . Po dlouhé vìky byl dìjištìm nábo¾enských obøadù a svatá pùda byla prohlášena za nedotknutelnou. Teprve bìhem invaze Zergù byl masivním útokem roje zboøen a na jeho místì vyrostlo Nadvìdomí . Svatá pùda však díky energiím vynalo¾eným na její ochranu zùstala nedotèena.