Xel’Naga a Prvorození

I kdy¾ se zachovala pouze zlomkovitá dokumentace, starobylé Protosské texty hovoøí o vysoce pokroèilé rase, která pøed desítkami milionu let vládla tisícùm svìtù Galaxie. Tato záhadná rasa, èasto nazývaná Xel’Naga èi "Putovníci z daleka", prý stvoøila a vyšlechtila tisíce rùzných druhu na chladných a neplodných svìtech svého panství. Podle protosských tradic byli Xel’Naga mírumilovná a benevolentní rasa zcela pohlcená studiem a propagací vìdomé evoluce. Nevíme nic o jejich pùvodu, kromì toho, ¾e nepocházeli z galaxie, kterou ovládali. Posedlí myšlenkou vytvoøit dokonalou bytost pracovali na tvorbì tvora vyznaèujícího se èistotou formy. Po tisíce let opatrnì øídili choulostivé evoluèní procesy jejich budoucích druhu. I kdy¾ jejich experimenty stvoøily mnoho fascinujících odchylek a mutací, rasy, které stvoøili nikdy nesplnili jejich ohromná oèekávání. Nakonec, ponoøeni do beznadìje, soustøedili Xel’Naga veškeré své frustrované úsilí na nejslibnìjší z jimi ovládaných svìtù. Na Aiuru , masivním, d¾unglemi porostlém svìtì na okraji Galaxie se zrodila rasa vysoce vyvinutých bytostí. Tyto bytosti byly nesmírnì pøizpùsobivé drsným pøírodním podmínkám a klimatùm. Jejich síla a rychlost nemìly mezi ostatními rasami známými Xel’Naze konkurenci.Rasa dokonce vytvoøila základní kmenovou spoleènost zalo¾enou na skupinovém lovu a vládì bojovníkù. Avšak jejich nejvýraznìjším aspektem byla vzájemná komunikace pomocí komplexního systému instinktivní telepatie, která jim umo¾novala spolecensky fungovat s pøekvapivou úèinností. Xel’Naga byli potìšeni postupem jejich posledního výtvoru a rozhodli, ¾e nová rasa bude první, která pøekroèí hranice zvíøecích forem. Aby oznaèili jejich vzestup v galaktickém øádu, dali Xel’Naga nové rase jméno "Protossové" neboli "Prvorození". Puvodní Protossové ¾ili v harmonii a v ústranní na Aiuru, ani¾ by vìdìli o Xel’Naga, kteøí je sledovali z daleka. I kdy¾ Protossové byli nejvyspìlejší stvoøená rasa, Xel’Naga byli nespokojeni s jejich pomalým postupem a uznali za vhodné dovést protosský vývoj ještì dál. Strávili další milénium jemným vedením svých dìtí, ne¾ nakonec Protossy úspìšnì dovedli do stádia plné uvìdomìlosti a vìdomosti. Prvorození se postupnì stali vysoce intelektuálními a pøemítavými, dosahujíc velkých úspìchu nejen v jejich kulturním pokroku, ale stejnì tak i v pokroku osobním, individualistickém. Povzneseni svým zdánlivým úspìchem, Xel’Naga o sobì koneènì dali vìdìt Protossùm, nevìdouc o chaosu, který mìl nastat.

Odlet a Vìk sváru

Protosská civilizace se rozšíøila po Aiuru u¾ za nìkolik tisíc let a brzy se válèící kmeny sjednotili pod centralizovanou vládou. Aby poznali plný rozsah vývoje jejich výtvoru, sestoupili Xel’Naga z nebes a zaèlenili se do Protosské kultury. Pøíchod Xel’Nagy se zdál být i prvkem, který Kmeny ještì více sblí¾il, jak nadšení Protossové hledali u svých moudrých stvoøitelù nové pravdy a náhledy. Xel’Naga byli ohromeni tím, jak Protossové sami odhalovali záhady vesmíru. Dostali neukojitelnou touhu po poznání, která vedla k vývoji radikálních, progresivních metod vìdeckého a metaneurálního výzkumu. Jak jejich vìdomosti a osobní uvìdomìlost rostly, Protossové se stali nadmìrnì hrdými a zaèali vidìt vetší hodnotu v osobním úspìchu ne¾ v pokroku spoleènosti. Úspìšnìjší Kmeny se zaèaly od sebe izolovat ve snaze nalézt své vlastní role, nejen v rámci blízké spoleènosti, ale i v rámci vesmíru samého. Jak se Kmeny stále oddalovaly, Xel’Nagu pohltila frustrace. Domnívali se, ¾e snad dotlaèili vývoj Protossu pøíliš daleko a zmaøili tak èistotu svého výtvoru. Mnoho Xel’Nagu vìøilo, ¾e Protossové ztratili svou hlavní sílu, kdy¾ pozvedli osobní ega nad kdysi primární psychické spojení. Kmeny, hnány individualistickými chtíèi, o¾ivily své starobylé principy a obøady, èím¾ se ještì více vzdalovali od svých bratøí. Kde byl døíve pouze svatý respekt a zbo¾ná úcta, zaèala se mezi Kmeny mno¾it podezøení ohledne zaujetí Xel’Nagy v jejich zále¾itostech. Jak na Aiuru ubíhaly mìsíce, Protossové se zaèínali stranit svých uèitelu a ka¾dý kmen si vytvoøil divoké a nepodlo¾ené fámy o zamýšlené zradì stvoøitelù. Ve snaze úplnì se oddìlit od zbytku své rasy zaèaly Kmeny ztrácet kontakt s pùvodním psychickým spojením. Toto rozbití vzájemné dìdièné empatie znièilo poslední zbytky jednoty a bratrství mezi Protossy. Uzavøení psychického spojení bylo také pro Xel’Nagu hlavním znakem toho, ¾e Protossové ztratili nejzákladnìjší podstatu své velikosti. Ve víøe, ¾e udìlali zásadní chybu, kdy¾ své dìti nutili k pøíliš rychlému vývoji, rozhodli se Xel‘Naga, ¾e nav¾dy opustí Aiur. Podezíraví Protossové na zprávy o jejich odletu reagovali náhlým, násilným útokem na planetární lodì. Mnoho stovek Xel’Nagu bylo zabito zuøícími Protossy, kteøí je døíve oslavovali jako bohy. Xel’Naga odrazili Protosský opová¾livý útok a ve smutku vypustili vìtšinu svých masivních lodí do nekoneèné pustiny, za Aiur. Protosské Kmeny, zanechány zmatené a opuštìné v dobì Odletu, v beznadìji vztáhly ruce na své bratry. To, co následovalo, bylo zaznamenáno jako nejkrvavìjší a nejnásilnìjší obèanská válka v galaktické historii - Vìk Sváru. Zuøící bitvy, které se bìhem tohoto vìku odehrávaly, byly vybojovány nepoèítanými generacemi Protossù, všemi vázanými na neustálé obviòování se za opuštìní. Byt se zachovalo jen pár skuteèných záznamu této "ztracené doby" protosské historie, je známo, ¾e Prvorození se stali jen fanatickými legiemi nelítostných zabijáku. Hnáni staletími nenávisti ke svým bratøím, ¾ily a umíraly celé generace Protossù, ani¾ kdy vìdìli o dìdictví své minulosti nebo o prapùvodním psychickém spojení, které jejich pøedky kdysi spojovalo. Podle legend i samotné zemské masy Aiuru byly devastovány epickým bojem mezi šílenými Kmeny. Zdálo se, ¾e celá kdysi slavná protosská kultura se náhle ocitla na hranici totální zkázy.

Khala: Cesta vzestupu

I kdy¾ bylo mnoho rozlièných faktorù, které vedly ke konci Vìku Sváru, jeden bezprecedentní objev je spojován s nastolením radikálních zmìn Druhého vìku. Jak si starobylá, krytá krevní msta zaèala vybírat svou daò na další z mnoha generací, jeden excentrický mystik doslova zakopl o klíèový vhled. Mystik, jeho¾ skuteèné jméno bylo ztraceno v análech historie, byl nakonec pojmenován Khas , neboli "Ten, jen¾ pøinesl øád". Khas na základe studia zakázaných uèení Xel’Nagy objevil starobylé monolitické artefakty známé jako Khaydarinové krystaly . Tyto krystaly, zanechány zde Xel’Nagou, byly nezbytné k provádìní jejich protogenetických experimentù. Khas nasmìroval energie Krystalu skrz sebe, èím¾ se propojil s pùvodní psychickou spojitostí jeho rasy. Poprvé po tisíciletích byla vyu¾ita jejich pùvodní empatie. Zaplaven emocemi vyzaøujícími z ka¾dého clena jeho rasy, uvìdomil si Khas, ¾e Protossové své spojení neztratili, ale pouze zapomnìli, jak se na nìj naladit. Zdìšen váleènými emocemi, které nièily jeho rasu po staletí, zaèal Khas hledat zpùsob, jak vyléèit trýznivé bolesti svého lidu. Khas shromá¾dil mnoho mladých Protossu a nauèil novou generaci váleèníku, jak pou¾ívat jejich latentní psychické pouto. Tito mladí, náhle schopni pozvednout se nad kolem zuøící konflikt, si jasnì uvìdomili, ¾e konflikt jejich rasy byl nesmyslný. Veøili, ¾e Xel’Naga udìlali dobøe, kdy¾ je opustili a ¾e dùvodem jejich odletu bylo zka¾ení jejich rasové esence individuálními egy. Zachovali se však, proto¾e jejich dìdièná chyba nebyla jejich dílem, a proto, ¾e vnitrní konflikt Protossù byl bezdùvodný. Khas vyvinul radikální systém psychického vývoje, který mìl zdisciplinovat novou generaci a zabránit ji opakovat chyby pøedkù. Jeho teorie, známá jako Khala èili "Cesta vzestupu", ¾ádala všechny Protossy, aby zapomnìli na osobní rozmary a bojovali za sjednocení své, kdysi mocné, spoleèenské rasy. Khasovou nejvìtší nadìjí bylo, ¾e Khala dá Protossùm nový smysl existence a novou vitalitu k jeho naplnìní. Postupnì se Protossové vzdávali své starobylé vendety a zástupy se jich pøidávali k legiím Khalaiù. Toto se stalo skuteèným obratem ve Vìku Sváru a vedlo k poèátku Druhého vìku. Kdy¾ se strašlivé války uklidnily a Kmeny se zaèaly zase jednou léèit a pojit, zaèala premisa Khaly pronikat i do nejhlubších a nejzákladnìjších koøenu Protosské spoleènosti.

Dae’Uhl: Správcovství

Khala, puvodnì urèená k vymezení striktního systému chování,vy¾adovala pøechod z kmenového systému na spoleènost kast. Všichni èlenové protosských kmenù byli rozdìleni do tøí kast: Judicator, Khalai a Templar. Kasta Judicatorù byla slo¾ena z protosských starších a státníku, jejich¾ hlavní odpovìdností bylo vládnout Protossùm podle Zákona Khaly. Shromá¾dìní Judicatorù bylo vedeno malou skupinou Starších známou jako Conclave. Druhá Kasta, známá jako Khalai, se skládala z nejvìtší èásti Protosské spoleènosti. Kasta Khalai pøedstavovala prùmyslníky, vìdce a dìlníky, kteøí pokraèovali s obnovou svých zemí po drsných konfliktech Vìku Sváru. Tøetí Kasta, zvaná Templar, byli svatí váleèníci a obránci Aiuru, kteøí sledovali cestu Khaly, aby dosáhli neustále rostoucího vrcholu psionické síly. Pod vedením Conclave a jejich Judicatorských Správcu, ozbrojeni horlivou mocí Templáøu pøemìnili Protossové svùj svìt zpìt v ráj plný ¾ivota. S rostoucí prosperitou vedoucí je k znovuobjevení ztracených uèení a vìd se Protossové nauèili cestovat mezi hvìzdy. U¾ po nìkolika stech letech Protossové ovládli stovky svìtu v jejich èásti Galaxie a prìdali plody své mocné civilizace mnoha dalším pokroèilým rasám, které nalezli. Protossové dokonce ovládli i osm ze svìtu døíve ovládaných Xel’Nagou. Dodr¾ujíc pøísné kodexy Khaly, vzali na sebe Protossové bøíme Dae’Uhl neboli "Velkého správcovství". Na rozdíl od jejich pøedchùdcù však odmítali zasahovat nebo manipulovat evolucèí procesy ni¾ších ras, nad nimi¾ dr¾eli ochrannou ruku. V¾dy bdìlí pøed xenomorfními hrozbami, Protossové pozornì sledovali své nic netušící svìøence. Avšak, stejnì jako Xel’Naga, pøed nespoèetnými milénii nedali o sobe Protossové ni¾ším rasám ve své péèi vìdìt. Mnoho stovek druhù rostlo a prosperovalo na rùzných svìtech v jejich prostoru netušíc, ¾e jsou tajnì ochraòovány z nebes.

Temní templáøi

I kdy¾ jejich osvícená civilizace rostla a prosperovala, mela Protosská Conclave temné, ostudné tajemství pøed masami. Bylo nìkolik disidentských Kmenù, které odmítly uznat Khalu ve víøe, ¾e jejich osobní identity budou smazány aby byla dále prohloubena nadvláda Judicatorù. Odpadlé Kmeny nebyly nepøátelské nebo militantní, ale vìøily, ¾e spoleèenská agenda Conclave povede k zániku jejich rasy. Proto byly informace o existenci tìchto Kmenu utajovány, nebo» Conclave vìøila ¾e jejich kacíøský vliv by se mohl rozšíøit do Protosské spoleènosti a znièit tak vše, co Khas vytvoøil. Pøesvìdèena, ¾e znamenají nezanedbatelnou hrozbu novému øádu, pøikázala Conclave Templáøùm vyhladit disidenty. Templáøi, vedeni mladým váleèníkem jménem Adun , nedokázali zabít své bratry. Místo toho pomohl idealistický Adun odpadlíkùm skrýt se pøed Conclave. Vìøil, ¾e pokud by je nauèil ovládat své latentní psionické síly, pøimìl by je pøidat se k Cestì Vzestupu. I kdy¾ se jejich moc vyrovnala moci Templáøù, odmítli tito disidenti poddat své volné, vášnivé duše Khale. Bez disciplíny Khaly se ale brzy síly odpadlíku vymkly kontrole a zpùsobily strašlivé, devastující bouøe po celém Aiuru. Conclave, šokovaná, ¾e Templáøi neznièili odpadlé kmeny, se sna¾ila zachránit zoufalou situaci. Pokud by potrestala Aduna za jeho insubordinaci, byla by nucena veøejne pøiznat existenci disidentu. Proto bylo rozhodnuto, ¾e vzpurné Kmeny budou nav¾dy vyhnány z Aiuru. Templáøi pod Adunem museli pøísahat mlèenlivost, jak byli odpadlíci nakládáni do starobylé, avšak stále funkèní Xel’Nagské lodì a vystøeleni do hlubin vesmíru. Vzpurné kmeny byly nav¾dy známy jako Temní templáøi. Brzy se legenda o Temných rozšíøila po tváøi Aiuru, podnìcujíc fantazii mnoha mladých Protossù. Aby ukázali opovr¾ení Conclave a jejími Judicatorskými pøisluhovaèi, Temní Templáøi si ceremoniálnì uøezávají své nervové úponky, èím¾ se efektivnì oddìlují od základního spoleèenského spojení, které sdílejí všichni Protossové. Povídalo se, ¾e od té doby, co byli Stínoví Lovci odøíznuti od základního spojení jejich rasy, museli èerpat své psionické energie z temné, chladné prázdnoty vesmíru. Pøedevším tato fáma pøispìla k diskreditaci tuláckých váleèníku jednou pro v¾dy. Loveni a obáváni vlastními bratry, vedli Temní Templáøi ¾ivot v ústraní svých hvìzdných lodí. Cestujíc chladným vesmírem, neopustili nikdy svou lásku k Aiuru a tak pracovali na zabezpeèování svého svìta ka¾dým zpùsobem, jak tajnì mohli.

Lidstvo a pøíchod Zergù

Protossové tiše sledovali okázalý pøíchod Lidstva do jejich èásti galaxie. I kdy¾ si nebyli jisti jejich tuláckým pùvodem, vìdìli Protossové, ¾e tito násilní, krátce ¾ijící lidé budou zajímavým pøìdmìtem studia. Ubìhla dvì století, jak Protossové dohlí¾eli na puèící terranské kolonisty. Terrané zatím úspìšne zbudovali základy kolonií na více ne¾ tuctu svìtù uvnitø protosských hranic. I kdy¾ Terranská technologie byla podøadná té protosské, pøizpùsobili se lidé svìtum, na nich¾ ¾ili a prosperovali. Za fascinující pova¾ovali Protossové na Terranech pøedevším to, jak neustále mezi sebou bojovali, a jejich technologie a prùmysl se mezitím vyvíjely ve skocích. Protossové byli znepokojení tím, jak rychle Terrané dokázali zpøístupnit a èerpat pøírodní zdroje svých rozlièných svìtù. Protossové byli pøesvìdèeni, ¾e Terrané nemají ¾ádnou úctu k choulostivé rovnováze pøírody, jak bezohlednì cestovali z jednoho svìta na druhý, zanechávaje nic ne¾ neplodnou pustinu. Podle pøísného diktátu Dae’Uhl však Protossové nesmìli pøímo zasáhnout bez ohledu na to, jak moc by si to pøáli. Tento nesouvislý vztah mezi dvìma rasami trval po mnoho let. Pak ale nalezla rutinní Protosská prùzkumná mise dùkazy, které Terranùm slibovaly jistou zkázu. Vysoký Templáø Tassadar , doprovázen svou vìhlasnou expedièní jednotkou, nalezl velký poèet malých biologických zaøízení vznášejících se blízko hranic protosského prostoru. Po bli¾ším ohledání Tassadar zjistil, ¾e tyto nepopsané cizí organismy byly hlubokovesmírné sondy. I kdy¾ Tassadar nerozeznal místo jejich pùvodu, bylo jasné, ¾e smìøují do Koprulu sektoru Terranských kolonií. Tassadar pøivezl ¾ivé sondy na Aiur k okam¾itému rozboru. Zvláštní cizáci se nepodobali nièemu, co kdy Protossové spatøili. Samotná fyziologie sond byla evidentnì navr¾ena pro cestování hlubokým vesmírem a pro prùzkum. Ve snaze odhalit jejich primární koøist, soustøedili Protossové energii Krystalu do malinkých myslí sond. Byli šokování, kdy¾ sondy rychle a pøirozene odpovídaly. Jejich šok pramenil z faktu, ¾e pouze tvorové zrození z protogenetiky Xel’Nagy mohli správnì zpracovat energii Velkých krystalu. Ještì více šokující byl však vágní proud myšlenek, který se stále dokola opakoval v titìrných mozcích sond; ‚Najít lidstvo‘ … ‚Vyhubit‘ … ‚Poucit‘ … ‚Vyvíjet‘ … Protossové se domnívali, ¾e sondy jsou posly nové vá¾né hrozby pro tuto èást galaxie. Pokud byly skutecnì stvoøeny Xel’Nagskými technologiemi, budou vysoce pokroèilé a extrémnì mocné. Protossùm bylo jasné, ¾e tato nová rasa pøedstavovala bezprostøední hrozbu všem ¾ivým bytostem, a ¾e kdekoliv se vetší èást rasy nacházela, stále hledá nic netušící terranské kolonisty. Protossové zaèali vysílat zvìdy, aby prohledali blízké vesmírné cesty kvùli jakékoliv známce cizáckých útoèníku. Tassadar prohlašoval, ¾e podle diktátu Dae’Uhl bylo odpovìdností Protossù chránit rasy na jejich území. Conclave však argumentovala, ¾e pokud byla "bezcenná" rasa Terranu ji¾ infikována nìjakou novou hrozbou, musí být spálena a vyhlazena. Zaèala velká debata o tom, jak zasáhnout do Terranské bezprostøední nouze. Jediný fakt, na kterém se obì kasty shodly byl, ¾e tvorové byli nepopiratelnì vytvoøeni Xel’Nagou. A pokud skuteènì byli výtvorem Starobylých, Protossové by se radìji mìli mít na pozoru. Bylo odsouhlaseno, ¾e Tassadar a jeho expedièní jednotka budou vysláni, aby monitorovali terranské svìty a odhadli vá¾nost hrozícího nebezpeèí. Tassadar vypravil svou loï Ganthritor a eskortu masivních Protosských lodí smìrem do sektoru Koprulu.

Zaèátek konce

Jak dorazil Tassadar do sektoru Koprulu, našli jeho zvìdové dùkazy, ¾e záhadná cizácká hrozba si zaèala vybírat daò na terranských koloniích. Po bli¾ším ohledání dokonce zjistil, ¾e okrajová kolonie Chau Sara ji¾ byla infikována cizáckými organismy. Celý povrch kolonie byl pokryt silnou vrstvou toxické látky, která erodovala planetární kùru. Aby toho nebylo málo, sami cizáci infikovali èi pobili vìtšinu kolonistù. Tassadar, zhrozen devastací kolonie mohl jen spekulovat, proè Terrané nepøispìchali na pomoc svému oble¾enému svìtu. Jakmile Conclave vyslechla zprávu o osudu kolonie, okam¾itì vydala pøíkaz ke spálení planety. Vìdouc, ¾e spálení svìta znièí všechen ¾ivot na planetì, Tassadar se smutkem uposlechl. Protosské váleèné lodì aktivovaly zbranì a zahájily palbu na kolonii. Tato radikální metoda byla úspìšná v nièení zamoøení, avšak bylo jasné, ¾e sousední svìty byly nepochybnì také zamoøeny. Tassadar dostal pøíkaz spálit veškeré kolonie, u nich¾ by se vyskytl by» jen stín podezøení, ¾e byly zamoøeny. Jak cestoval se svou flotilou ke druhé kolonii, Mar Saøe , zaèal Tassadar pochybovat o morálnosti svých rozkazù. Terranští bojovníci, zcela pøekvapeni prvotním útokem Protossù na Chau Saru, vyslali flotilu hvìzdných lodí, aby pronásledovala flotilu Tassadara. Terranská flotila se pøipravila k obranì kolonie, právì kdy¾ Tassadar pøikázal ústup. Tassadar, zmítaný vnitøními pochybnostmi se nedokázal pøimìt ke znièení Mar Sary ani flotily, která pøiletìla, aby ji chránila. Hledal cestu, jak porazit cizáky, ani¾ by pøitom musel znièit také Lidstvo. Takto rozhodnut, odmítl Tassadar uposlechnou genocidiální pøíkazy svých nadøízených. Schovaje se se svou flotilou mimo dosah terranských senzorù, Tassadar èekal a pozoroval, jak cizáci dále postupovali pres Terranské pustiny.Reference:
  • SC manuálEpizoda III - Protosská kampaò : Pád

Zergské Nadvìdomí uspìlo v invazi na protosský svìt Aiur a usadilo se v kùøe planety. Právì teï agenti zlého Nadvìdomí rozšiøují zkázu a chaos po povrchu Aiuru, udatní protosští obránci se pøipravují na nadcházející útok.

První úder (First strike) – Pevnost nového protosského exekutora – Dva dni po invazi Zergù

Je jmenován nový exekutor. Judicator Aldaris mu sdìluje, ¾e byl Konklávou povìøen aby mu radil. Sdìluje mu, ¾e bývalý exekutor, Tassadar, mìl za úkol zastavit Zergy v terranském sektoru spálením zamoøených terranských svìtù. Naneštìstí však Tassadar neuposlechl rozkazy a pokusil se znièit Zergy a pøitom zachránit Terrany. On zklamal, nový exekutor však zklamat nesmí. Kokláva rozhodla, ¾e nynìjší hlavní prioritou je posílení obrany. Prvním úkolem exekutora je posílit základnu v provincii Antioch a ujistit se, ¾e nepadne. Praetor Fénix, starý pøítel exekutora, se tu s ním setká a pomù¾e mu v jeho sna¾ení.Exekutorova skupina dorá¾í na základnu v Antiochu právì vèas. Základna je bez zdrojù, budovy bez energie a zbývá posledních pár obráncù pod velením Fénixe. Základna je stabilizována a spoleènými silami se nakonec podaøí vyhladit všechny Zergy v sektoru.

Do ohnì (Into the flames) – Pevnost exekutora – Následující noc

Aldaris chválí exekutora. Jeho vítìzství obnovilo Aldarisovu dùvìru v templáøskou kastu. Pøiznává se, ¾e Tassadarova zrada otøásla jeho vírou. Náhle se však ozývá Tassadar. Aldaris chce okam¾itì vìdìt, kde byl, ale Tassadar neztrácí èas. Øíká, ¾e Zergové zmizeli poté, co padl terranský hlavní svìt Tarsonis. A aèkoliv si Konkláva pøála, aby se Tassadar stáhl, rozhodl se zùstat. Zachytil mocné psionické volání z planety Char. A tam se setkal s Temnými templáøi. Aldaris ho oznaèuje za kacíøe. Tassadar však toto obvinìní odmítá. Tvrdí, ¾e se hodnì nauèil od Prealáta temných templáøù Zeratula. Nadvìdomí kontroluje své roje skrz Cerebraty. Znièením Cerebratù budou Zergové bezmocní. Fénix s touto taktikou souhlasí a navrhuje exekutorovi, ¾e pokud Zergy zamìstná, dostane se s malou skupinou skrz jejich perimetr a zaútoèí na Cerebrata. Aldaris se modlí, aby jejich plán vyšel. Cítí toti¾ v Tassadarovì mysli temnotu a nabádá ho, aby se vrátil na Aiur. Ten však odpovídá, ¾e se vrátí, a¾ nastane èas. Plán skuteènì funguje a Fénixovì úderné skupinì se podaøí zabít Cerebrata. Fénix zùstává na místì, aby pozoroval pøípadné zergské nepokoje.

Vyšší zem (Higher ground) – Pevnost exekutora – O dvì hodiny pozdìji

Fénix pøináší špatné zprávy. Cerebrat byl reinkarnován a znovu pøipravuje Zergské roje na útok. Aldaris tvrdí, ¾e bylo hloupé vìøit Tassadarovi a ¾e by Protosští váleèníci nemìli útoèit na bezbranné Cerebraty, ale zaútoèit na celý roj silou a zuøivostí, která je Protossùm vlastní. Navrhuje, aby exekutor vedl hlavní útoènou sílu do padlé provincie Scion, zatímco Fénix zùstane s malou skupinou strá¾it Antioch. Bìhem finální ofenzívy ve Scionu však Fénix hlásí, ¾e Antioch je pod mohutným útokem Zergù. Aldaris mu rozkazuje bránit pozici za ka¾dou cenu.

Zergský úl poblí¾ provincie Scion byl znièen, ale protosské síly zaplatily vysokou cenu za vítìzství. Praetor Fenix, hrdina a udatný templáø, byl zabit pøi útoku. Konkláva je pøesvìdèena, ¾e její osvìdèené lsti jí pomohou vyhrát válku nad Zergy, stáhla své strá¾e a obrátila svou pozornost na osobní zále¾itosti. Judicator Aldaris byl povìøen nalezením a zatèením svéhlavého Tassadara, jeho pøivezením domù a postavením pøed soud za zradu.

Nyní jen s malou ochranou flotilou, Aldaris a exekutor letí na lávovou planetu Char, doufajíc, ¾e tam nìkde najdou Tassadara.

Lov na Tassadara (The hunt for Tassadar) – Protosská velitelská loï Gantrithor – Orbita planety Char

Aldaris sdìluje exekutorovi, ¾e je mu líto, ¾e byl Fénix zabit, ale øíká, ¾e dosáhl nejvyššího stupnì Khaly, a ¾e není vìtší slávy. Konkláva si myslí, ¾e nejvìtším nebezpeèím nejsou Zergové, ale Tassadar. Jestli by zanesl zka¾ené myšlenky temných templáøù na Aiur, vše by bylo ztraceno. Musí Tassadara najít a postavit ho pøed soud. Podle Tassadara by mìl být Char opuštìný a všichni Zergové by se mìli podílet na invazi na Aiur, ale Aldaris zde cítí nebezpeèí. Nabádá exekutora k opatrnosti. Exekutor s malou údernou skupinou hledá Tassadara na jedné z platforem, které jsou na orbitì Charu. Nachází ho zde spolu s Raynorem a hrstkou Protossù v oble¾ení Zergù. Aldaris rozkazuje, aby byl vzat do vazby, ale Tassadar ¾ádá exekutora o pomoc. Tvrdí, ¾e vše dìlal pro Aiur a ¾e musejí najít Temné templáøe. Jedinì s jejich pomocí mohou porazit Nadvìdomí. Exekutor se rozhodne pomoci Tassadarovi.

Výbìr stran (Choosing sides) - Protosská velitelská loï Gantrithor – Nízká orbita planety Char – O hodinu pozdìji

Pomáháním Tassadarovi a Temným templáøùm se exekutor otevøenì protiví vùli Konklávy. Aldaris mu dává mo¾nost zøíci se tohoto šíleného nápadu. Tassadar je však toho názoru, ¾e Judicatoøi u¾ by dále nemìli ovládat templáøe. Aldaris zatracuje Tassadara a všechny kdo ho následují. Tassadar tvrdí, ¾e to je cena za vykoupení jejich rasy. Za tìch nìkolik mìsícù, které strávil s temnými templáøi a bojoval po jejich boku proti Zergùm, se od nich mnoho nauèil. Energie temných templáøù je podobná té, která proudí Nadvìdomím a Cerebraty. Aldaris mu vyèítá, ¾e jeho rada zabít Cerebrata byla bezcenná. Tassadar ale vysvìtluje, ¾e energie, které Protossové pou¾ívají nemohou Cerebratùm ublí¾it a pouze síla temných templáøù mù¾e Zergy skuteènì znièit. To je dùvod, proè je musí zachránit. Bìhem tuhých bojù na Charu se do køí¾ové palby dostaly i budovy a jednotky Dominionu. Generál Duke dává Tassadarovi ultimátum, aby okam¾itì stáhl své lodì, jinak bude nucen zaútoèit. Tassadar odpovídá, ¾e pokud mu Dominion bude stát v cestì, spálí jeho patetickou flotilu do posledního mu¾e. Generál Duke naøizuje útok. Letka Wraithù s bitevním køi¾níkem v èele je snadno zdecimována protosskou obranou. Po prora¾ení zergské defenzívy se Tassadar doprovázen dvìma nejvìrnìjšími Zealoty dostává do terranského podzemního komplexu.

Do tmy (Into the darkness) - Protosská velitelská loï Gantrithor – Nízká orbita planety Char

Tassadar cítí, ¾e Zeratul a ostatní templáøi jsou blízko, ale nemù¾e je kontaktovat. Mohou být ve vá¾ném nebezpeèí a tak je nutné jednat rychle, ne¾ budou udoláni Zergy. Uvnitø komplexu zamoøeného Zergy a infikovanými Terrany nachází Tassadar nìkolik opevnìných terranských vojákù, kteøí záchranu vítají a slibují mu pomoc v hledání Zeratula. Hluboko v podzemí v jedné z cel pak Tassadar nachází Zeratula s jeho vìrnými a prosí ho, aby zapomnìl na køivdy, které byly vùèi temným templáøùm po generace páchány a pomohl mu osvobodit Aiur. Zeratul ani jeho pøátelé, i kdy¾ byly vyhnáni, nikdy nepøestali Aiur chránit, a tak souhlasí s návratem.

Domovina (Homeland) - Protosská velitelská loï Gantrithor – Orbita planety Aiur

Flotila se vrací na Aiur. Zde je vítá Praetor Fénix, který byl o¾iven a nyní je spojen s mechanickým exoskeletem Dragoona. Tassadar i exekutor tuto radostnou novinu vítají. Fénix má však špatné zprávy. Tassadar, Zeratul a exekutor jsou oznaèeni za zrádce a Konkláva po nich pátrá. Tassadar nemù¾e uvìøit tomu, ¾e i kdy¾ musejí èelit témìø úplnému vyhlazení, Konkláva stále lpí na starých tradicích a zákonech. Fénix pøísahá, ¾e bude stát po Tassadarovì boku, i kdy¾ tím zatracuje i sám sebe. Tassadar lituje, ¾e pøi ochranì temných templáøù bude stát i proti svým bratrùm, ale ani Konkláva jim nesmí stát v cestì vedoucí k osvobození Aiuru. Aldaris je vyzývá, aby se vzdali. Tassadar ho obviòuje, ¾e kvùli nìmu všichni podlehnou Zergùm. Po tuhých bratrovra¾edných bojích se však Tassadar vzdává, aby zabránil dalšímu krveprolití. Aldaris mu pøednáší obvinìní, ale Tassadar øíká, ¾e svých èinù v ¾ádném pøípadì nelituje. Jako templáø pøísahal chránit Aiur a to také v¾dy dìlal.

Tassadar byl vzat do vazby za své èiny proti Konklávì. Fénix, Raynor a Tassadarovi následovníci unikli agentùm Konklávy a i Temní templáøi vyklouzli ve zmatku pryè.

Tassadarùv soud (The trial of Tassadar) - Protosská velitelská loï Gantrithor – Orbita planety Aiur

Maskovaná flotila exekutora se vrací na Aiur spolu s køi¾níkem Hyperion. Fénix organizuje skupinu, která by Tassadara osvobodila ze stázové cely døíve, ne¾ bude odsouzen a popraven. Temní templáøi zmizeli a Fénix zaèíná pøemýšlet o tom, zdal-li se v nich Tassadar nemýlil. Kapitán Raynor se na záchranné operaci bude také podílet. Tassadar ho na Charu zachránil a teï je èas, aby mu to James oplatil. Kdy¾ se exekutorovì armádì podaøí znièit vìzení, jsou obklíèeni flotilou Konklávy. Náhle se však objevují temní templáøi. Zeratul varuje Aldarise, aby odvolal své síly. Aldaris oponuje, ¾e nebude poslouchat odpadlíka. Zeratul prohlásí, ¾e Konkláva je slepá, kdy¾ nevidí co se zde dìje. Svými vnitøními konflikty pomáhají Nadvìdomí zvítìzit. Aldarisovi nezbývá nic jiného, ne¾ je nechat jít.

Stínoví lovci (Shadow hunters) - Protosská velitelská loï Gantrithor – Nízká orbita planety Aiur

Tassadar je vdìèný za své osvobození. Ještì není nic ztraceno. Ještì stále mohou Protossové zvítìzit. Je èas, aby se všichni dozvìdìli pravdu o nepøíteli, kterému èelí. Kdy¾ Zeratul zabil Cerebrata na Charu, jeho mysl se spojila s Nadvìdomím. Nejhorší obavy se vyplnily. Zergové byly také stvoøeni starobylou rasou Xel´Naga. Tou samou rasou, která vedla Protossy v dobách, kdy jejich rasa byla ještì mladá. Zergové však pøerostli zámìr svých tvùrcù a nyní se sna¾í dokonèit jejich pokus. Protossové tedy nebojují jen za Aiur, ale za všechen ¾ivot. Pokud nezastaví Zergy, pohltí vše ¾ivé. Musejí toto šílenství ukonèit jednou pro v¾dy. Fénixovy jednotky oslabí obranu Zergù tak, ¾e se Zeratul a jeho bratøi budou moci dostat tak blízko k Cerebratùm, ¾e je budou moci zabít. Pokud budou Cerebrati mrtví, snad to zamìstná Nadvìdomí natolik, ¾e bude mo¾né na nìj zaútoèit pøímo. Silná protosská ofenzíva oslabila Zergy natolik, ¾e se Zeratulovi podaøilo zabít oba Cerebraty.

Oko bouøe (Eye of the storm) - Protosská velitelská loï Gantrithor – Nízká orbita planety Aiur

Plán funguje perfektnì. Zergská obrana je prolomena a Nadvìdomí je odkryté. Hodina H udeøila. Ne všichni pøe¾ijí tento konflikt. Tassadar, Zeratul a Fénix pøísahají, ¾e Aiur nepadne. Raynorova skupina se na útoku bude také podílet. Pøed zaèátkem útoku kontaktuje exekutora Aldaris. Konkláva byla svìdkem smrti Cerebratù. Omlouvá se, ¾e s nimi jednali jako se zloèinci a pøitom to byla Konkláva, kdo chyboval. Aldaris pøeje všem hodnì štìstí. Bìhem tuhých bojù se spojená protossko-terranská armáda pomalu a za tì¾kých ztrát probojovala a¾ k Nadvìdomí. Tassadar, vidíc, ¾e Nadvìdomí je oslabené a ¾e druhá taková šance nemusí nastat, neváhá a nasmìruje Gantrithor na kolizní kurs pøímo na Nadvìdomí. Soustøedí co nejvíce energie temných templáøù skrz trup lodi. Loï je pohlcena výbuchem energie, ale ta pokraèuje dál ve stejném smìru a nará¾í do obna¾eného Nadvìdomí.

Epilog

Jak chaotické, víøivé energie klesly, na bojištích Aiuru zavládlo ticho. Díky Tassadarovì šlechetné obìti, je Nadvìdomí mrtvé a zergské roje jsou rozdrceny. Ale jak hrdinové zkoumali svou kdysi slavnou domovinu, zjistili, ¾e vítìzství je stále všechno kromì jejich ¾ivotù. Na Aiuru u¾ nezbylo nic ne¾ kouøící trosky. Tìch pár Protossù, co pøe¾ilo poslední bitvu mohlo jen doufat v budoucnost své rasy.

A daleko na odlehlé planetì Char, Kerriganová, samozvaná královna, vìdìla, ¾e èas jejího vítìzství je na dosah ruky.Trosky Aiuru

Pouze dny uplynuly od chvíle, kdy se protosský hrdina, Tassadar, obìtoval aby znièil ohavné zergské Nadvìdomí. Po apokalyptickém znièení Nadvìdomí byl protosský domovský svìt Aiur ponechán zdevastovaný a neplodný. Mnoho bezduchých Zergù, kteøí pøe¾ili strašné boje zaèalo nekontrolovatelnì bìsnit na zèernalých polích Aiuru.

Konkláva, která øídila protosské kmeny po mnoho tisíc let byla zlikvidována spolu se skoro 70% populace Aiuru. Zùstala jen hrstka Protosských hrdinù, aby dohlédli na obléhané pøe¾ivší svého svìta. Judicator Aldaris, Preator Fenix, temný templáø Zeratul a jejich lidský spoleèník James Raynor spolupracujíc, aby sjednotili roztroušené pøe¾ivší. Jen¾e Zergové stále pokraèují v genocidì a zabíjejí ka¾dého Protossa, kterého potkají.

Aèkoliv se osud proti nim spiknul a skoro vše, na èem jim zále¾elo bylo ztraceno, oddaní protossští hrdinové nikdy nevzdali nadìji, ¾e vysvobození pøijde.Epizoda IV - Protosská kampaò : Odpor

Zloèiné zergské Nadvìdomí bylo znièeno a protosská domovina Aiur nyní le¾í v doutnajících ruinách. Exekutor se musí pokusit sjednotit protosský lid a ochránit jej pøed dravými Zergy. Kteøí se i nadále potulují po potemnìlém Aiuru.

Útìk z Aiuru (Escape from Aiur) – Izolovaná protosská základna na planetì Aiur

Zeratul navrhuje ústup skrz poslední funkèní Warp bránu na místo, kam je Zergové nemohou následovat. Aldaris nesouhlasí, chce bránit Aiur. Zeratul však øíká, ¾e nebudou dìlat stejnì chyby, jako Konkláva. Navrhuje, aby se Protossové stáhli na utajovaný domovský svìt Temných templáøù : Shakuras. Aldaris namítá, ¾e temní templáøi nemají dùvod proè by je mìli pøijmout, ale Zeratul mu vysvìtluje, ¾e ne všichni jsou tak konzervativní jako Konkláva. Zeratul a jeho skupina tedy probije cestu k bránì. A¾ bude cesta zajištìná, Fénix a nový Praetor Artanis povedou Protossy na Shakuras. Kapitán Raynor opìt nabízí svou pomoc. Zeratulovì skupinì se podaøí probít volný prùchod k bránì. Bìhem pøenosu pøe¾ivších Khalaiù je však prostor brány napaden Zergy. Fénix a Raynor posílají všechny ostatní bránou a sami zùstávají, aby Zergy zdr¾eli.

Duny Shakurasu (Dunes of Shakuras) – Protosské hlavní táboøištì na planetì Shakuras

Artanis hlásí, ¾e pøe¾ivší se úspìšnì pøesunuli na Shakuras. Ztratili však kontakt s Fénixem a Raynorem na Aiuru. Nyní je však nutné zbudovat dlouhodobìjší základnu a najít Temné templáøe. Prùzkumná skupina však hlásí, ¾e narazili na Zergy i zde na Shakurasu. To znamená, ¾e museli získat kontrolu nad branou na Aiuru. Exekutorovi se podaøí zbudovat malou základnu, ale ta je napadena Zergy. Náhle se objevují Temní templáøi a Zergy zabijí. Zároveò pøichází zpráva z Aiuru. Fénix a Raynor jsou stále na¾ivu a pokoušejí se znovu dobýt bránu. Exekutor však musí získat kontrolu nad branou na Shakurasu. Kdy¾ se to podaøí, Raynor je kontaktuje a øíká, ¾e zùstane na Aiuru a znièí bránu, aby se skrz ní u¾ nemohli dostat další Zergové. Artanis namítá, ¾e se nebude mít jako dostat pryè. Raynor tvrdí, ¾e to zvládne. Fénix zùstává s ním. Artanis slibuje, ¾e jim pošle veškerou pomoc, kterou budou moci postrádat.

Odkaz Xel´Nagu (Legacy of the Xel´Naga) – Protosská hlavní základna v Novém Antiochu, Shakuras

V Novém Antiochu je vítá Raszagal, matriarcha Temných templáøù. Øíká, ¾e je jí líto, ¾e Aiur padl, ale je ráda, ¾e je protosský lid znovu jednotný. Temní templáøi nikdy nezapomenou na køivdy, které na nich Konkláva spáchala, ale Tassadarùv èin dokázal, ¾e jedinì spojením svìtlých a temných sil Protossù je mo¾né Zergy zastavit. Aldaris varuje, ¾e Zergové jsou nebezpeèní nepøátelé. Raszagal ho však uklidòuje, ¾e tady na Shakuras je nìco, co smete všechny Zergy z povrchu Shakurasu. Kdysi, kdy¾ Temní templáøi putovali z místa na místo, objevili zde starobylý chrám zasvìcený Xel´Nagùm. Chrámem proudí mocné kosmické energie. K pøístupu k tìmto energiím však potøebují nalézt a spojit dva krystaly : Uraj a Khalis. Uraj je plný èisté templáøské energie, zatímco Khalis obsahuje energii temných templáøù. Nejdøíve je však nutné oèistit Chrám od Zergù, kteøí u¾ se okolo usídlili. Do bojù se úspìšnì zapojuje i elitní letectvo temných templáøù : Corsairy. Kdy¾ Protossové zabijí oba Cerebraty, obìvuje se Kerriganová. Tvrdí však, ¾e nepøišla bojovat a chce Protossùm sdìlit nìco dùle¾itého.

Výprava pro Uraj (Quest for Uraj) – Protosská flotila na orbitì planety Braxis

Kerriganová tvrdí, ¾e na Charu vyrùstá nové Nadvìdomí. Protossové jí nevìøí. Kerriganová však øíká, ¾e u¾ není pod vládou Nadvìdomí, a ¾e se zmìnila. Aldaris tomu však odmítá uvìøit. Razsagal ho ale utiší, chce aby mluvila Kerriganová. Ta øíká, ¾e se nìkolik Cerebratù a Charu spojilo a vytvoøilo tak nové Nadvìdomí. Je si jistá, ¾e pokud Nadvìdomí dospìje, pøevezme nad ní opìt plnou kontrolu a to nikdo z nich nechce. Priorita Protossù však není zaútoèit na Nadvìdomí, ale najít krystaly a zachránit Aiur. Kerriganová se nabízí, ¾e jim v hledání pomù¾e. Raszagal rozhoduje, ¾e uzavøou s Kerriganovou spojenectví, proto¾e nyní mají spoleèné cíle. Budou hledat Uraj na Braxisu. Kerriganová se diví, ¾e Protossové zanechali tak dùle¾itý krystal v rukou Terranù. Zeratul vysvìtluje, ¾e Braxis byl kdysi Protosskou kolonií zvanou Khyrador, kdy¾ válka mezi kmeny vyvrcholila, byla kolonie opuštìna. Tito Terrané sem pøišli nedávno. Artanis hlásí, ¾e jejich psionické matrice byla pøi cestì sem poškozena. Kvùli tomu nebudou schopni na Braxis pøenést Hvìzdnou bránu a tudí¾ ani ¾ádné lodì. Nakonec se Kerriganové podaøí probít se do základny Dominionu a získat krystal.

Bitva o Braxis (The battle of Braxis) – Protosská flotila, vysoká orbita nad planetou Braxis

Senzory zachytili velkou flotilu terranských lodí, jejích¾ konfigurace neodpovídá ¾ádné známé frakci. Pøichází zpráva z vlajkové lodi identifikující se jako Aleksander. Ozývá se Admirál Alexei Stukov z UED, které je zde, aby pøevzalo kontrolu nad Dominionem. Jeliko¾ Protossové narušili terranský prostor a zaútoèili na terranské vojáky ¾ádá je, aby deaktivovaly štíty a zbranì, vzdali se a vydali veškerý materiál, který na planetì získali. Artanis se nabízí, ¾e povede prùzkumný oddíl, který najde v blokádì slabé místo a prorazí jí, aby mohla flotila exekutora bezpeènì odletìt. Blokáda UED je rozlo¾ena na pìti orbitálních platformách a sestává se z desítek raketových vì¾í, malé posádky a nìkolika lodí. Nebezpeèné raketové vì¾e jsou však napájeny z pìti generátorù. Pokud se je podaøí znièit, cesta bude volná. Artanisovi se podaøí znièit všech pìt generátorù a flotila tak mù¾e opustit Braxis.

Návrat na Char (Return to Char) – Protosská flotila, vysoká orbita nad planetou Char

Uraj je v bezpeèí a UED zanechala pronásledování. Zeratul lokalizoval místo, na kterém se nachází Khalis, ale blízko je nìjaká neznámá signatura. To je Nadvìdomí. Usadilo se blízko Khalisu. Kerriganová navrhuje udeøit silnì a rychle a probít se ke krystalu. Artanis navrhuje alternativu. Pokud by se podaøilo mladému Nadvìdomí zpùsobit dostateèné poškození, ztratilo by kontrolu nad svými roji a cesta ke krystalu by byla volná. Kerriganová pøebírá kontrolu nad nìkolika Zergy a poskytne tak Protossùm krytí. Protossové se probojují ke Khalisu a zmocní se ho. Flotila okam¾itì nabere kurs na Shakuras.

Povstalec (The Insurgent) – Pevnost exekutora v Novém Antiochu, Shakuras

Bìhem exekutorovy nepøítomnosti se Aldaris spolu s Khalai vzbouøil proti Temným templáøùm. Zeratul nevìøí, ¾e by je Aldaris takto zradil. Razsagal ho však pøesvìdèuje, ¾e je to tak a rozkazuje Aldarise zabít. Zeratul v ní cítí nìco divného, ale poslechne. Protosské síly jsou rozdìlené. Aldaris má kontrolu nad templáøi a judicatory. Zeratul prozrazuje, ¾e i temní templáøi mohou stvoøit archony. Pouze síla Temných archonù se mù¾e postavit Aldarisovì armádì. Kdy¾ je Aldarisova armáda pora¾ena, dává mu Zeratul mo¾nost pøipojit se k nim v boji proti Zergùm. Aldaris se však odmítá stát slu¾ebníkem Kerriganové jako se stala Razsagal. Artanis ho pøesvìdèuje, ¾e se Kerriganová zmìnila, ale zrovna kdy¾ chce Aldaris vše objasnit, je zabit nìkolika Zergy a Kerriganovou. Zeratul jí vypovídá ze Shakurasu. Kerriganová mu na to odpoví, ¾e jen potøebovala zabít neposlušné Cerebraty a vyu¾ila k tomu Protossy.

Odpoèet (Countdown) – Hlavní protosská základna, Shakuras

Protossové jsou si vìdomi, ¾e pou¾itím chrámu na Shakurasu a vyhlazením Zergù sice pomáhají Kerriganové, ale je to jediná mo¾nost jak oèistit Shakuras. Zeratul se svìøuje Raszagal, ¾e v ní cítí cosi divného, ale ta ho uklidòuje, ¾e je to jen vliv neš»astných událostí. Zbývá sjednotit oba krystaly uvnitø chrámu. Artanis ponese Uraj, zatímco Zeratul ponese Khalis. Úkolem exekutora je vyèistit jim cestu. Bìhem tuhých bojù se podaøí Artanisvo i Zeratulovi dostat se do chrámu. Zaèínají usmìròovat energie. Exekutor však chrám musí bránit proti stále neúnavným Zergùm. Nakonec se plán podaøí. Mocné energie Xel´Nagù smetou všechny Zergy z povrchu Shakurasu.Enslavers : Dark Vengeance

Poté, co energie chrámu Xel´Nagù oèistili Shakuras od Zergù, rozhodli se Protossové pokusit se vrátit na Aiur a zachránit pøípadné pøe¾ivší.

The Rescue - Aiur

Zeratul a Exekutor se s malou flotilou vracejí na Aiur, aby zachránili Protossy, kteøí pøe¾ili Zergskou invazi ve stázových celách. Jednotky Exekutora se probijí Zergy a¾ k celám, kde ale najdou nìkolik Temných templáøù, kteøí cely nièí a zabíjejí Protossy uvnitø. Exekutor je bere do zajetí a spolu s ostatními pøe¾ivšími vèele s hrdinou Eredasem odlétají zpìt na Shakuras.

Bìhem doby, kdy UED obléhala hlavní mìsto Dominionu Augustgrad, Exekutor se vrátil na Shakuras a pøivezl zajatce, kteøí zde mají být souzeni za své zloèiny proti Protossùm.

Hung Jury - Shakuras

Zeratul pøednáší obvinìní Ulrezajovi a jeho tøem spoleèníkùm. Ulrezaj oponuje, ¾e zabití Aiurských templáøù je akt spravedlnosti a odplaty. Tribunál shledává ob¾alované vinné z vra¾dy a zrady. Soud je ale pøerušen, proto¾e hlídky hlásí velkou neidentifikovanou terranskou armádu, která byla spozorována nedaleko v kaòonech. Soud je odroèen a ob¾alovaní jsou umístìni do cel. Terrané ale útoèí pøímo na cely a daøí se jim zajatce osvobodit. Ulrezaj i jeho spolubojovníci ve zmatku mizí. Exekutorovi se daøí vyhnat Terrany ze Shakurasu, ale Ulrezaj uprchl.

Nemesis - Korhal

Zeratul oznamuje, ¾e bìhem útìku se Ulrezajovi podaøilo ukrást jeden ze svatých Khaydarinových krystalù. Mojo, jeden z nejzkušenìjších pilotù Scoutù vysvìtluje, ¾e krystal vyzaøuje mocné psionické záøení a díky tomu mohli lokalizovat úkryt Ulrezajových stoupencù. Terrané, kteøí pomohli Ulrezajovi utéct mají malou základnu na Korhalu. Pøedsunutí observeøi ale zjistili, ¾e terranskou základnu chrání zergský rod. Je tedy pravdìpoodbné, ¾e terranské síly patøí Alanu Schezarovi, který u¾ v minulosti zneu¾il protosskou technologii k ovládnutí Zergù. Zeratul usuzuje, ¾e aliance mezi Schezarem a Ulrezajem s kombinaci s ovládnutím zergského rodu mù¾e být velmi nebezpeèná a navrhuje eliminovat hrozbu co nejdøíve. Exekutor má na výbìr, jestli znièí Schezarovu bázi, nebo znovu získá uloupený krystal.

Rozhoduje se pro návrat krystalu a vzhledem k neš»astnì zvolenému místu pøistání svádí tì¾ké boje s zergskými i terranskými jednotkami. Nakonec se mu daøí prolomit zergskou obranu a získat krystal zpìt.

Desperate Measures - Char

Zeratul hlásí, ¾e vìdci prozkoumali krystal a zjistili, ¾e to není ten samý, co byl ukraden. Ulrezajovi se podaøilo zreplikovat krystal podivnou kombinací zergských a templáøských energií. Je mo¾né, ¾e Ulrezaj pou¾ije takto vytvoøené krystaly k pøevzetí kontroly nad zergsými rody na Charu. I tyto krystaly ale silnì vyzaøují, tak¾e je mo¾né je lokalizovat. Exekutorovy síly nejsou tak velké, aby mohly zaútoèit na Zergy nebo Ulrezaje pøímo, ale je tøeba krystaly znièit, ne¾ je Ulrezaj bude schopný pou¾ít. Exekutor proto shroma¾ïuje malou skupinu elitních templáøù a zatímco Zeratul na jiném místì klamným útokem odlákává pozornost, Arbiter vysazuje tým na povrch Charu.

Výsadek se rychle probíjí nehlídanými zergskými základnami a temný archon likviduje krystaly jeden po druhém. Znièení ka¾dého krystalu má naštìstí vliv na okolní Zergy, kteøí upadají do zvláštního stavu hibernace.

Showdown - Shakuras

Zatímco Zeratul a Exekutor nièili krystaly na Charu, Ulrezajovi a Schezarovi se podaøilo umístit na orbitu Shakurasu orbitální stanici, která uvolòuje silné energetické vlny, které ruší komunikaci a vyèerpává štíty. Ulrezaj spolu se svými tøemi spoleèníky se spojili v mocného temného archona. Ten kontaktuje Zeratula a vysvìtluje mu, ¾e se sna¾í vyhnat Aiurské Protossy ze Shakurasu. Ten se mu sna¾í vše ještì jednou rozmluvit, ale Ulrezaj je zaslepen pomstou. Schezar aktivuje EMP zaøízení na plný výkon. Zaøízení vysílá pulsy ka¾dých deset minut a vysává tak veškerou energii ze štítù. Exekutor útoèí na stanici a nièí EMP i terranskou základnu. Schezar je zabit bìhem obrany své základny, ale Ulrezaj opìt uniká.


Ressurrection

Artanis ¾ádá Raynora o pomoc. Admirál Stukov, který byl infikován Cerebratem Kalothem ovládá vlastní zergský rod. Artanis má plán, jak zvrátit proces infikace pomocí nanotech séra. Zvìdové našli Stukovovu základnu na Braxisu. Praetor Taldarin s malým elitním týmem Raynora doprovodí. Výsadku se podaøí infiltrovat terransko/zergskou základnu a najít Stukova. Sérum zabírá, ale zergové bez kontroly zaèínají napadat vše ¾ivé. Výsadek je evakuován a Artanis rozkazuje vypálit Braxis.