Xel’Naga a Prvorození

I když se zachovala pouze zlomkovitá dokumentace, starobylé Protosské texty hovoří o vysoce pokročilé rase, která před desítkami milionu let vládla tisícům světů Galaxie. Tato záhadná rasa, často nazývaná Xel’Naga či "Putovníci z daleka", prý stvořila a vyšlechtila tisíce různých druhu na chladných a neplodných světech svého panství. Podle protosských tradic byli Xel’Naga mírumilovná a benevolentní rasa zcela pohlcená studiem a propagací vědomé evoluce. Nevíme nic o jejich původu, kromě toho, že nepocházeli z galaxie, kterou ovládali. Posedlí myšlenkou vytvořit dokonalou bytost pracovali na tvorbě tvora vyznačujícího se čistotou formy. Po tisíce let opatrně řídili choulostivé evoluční procesy jejich budoucích druhu. I když jejich experimenty stvořily mnoho fascinujících odchylek a mutací, rasy, které stvořili nikdy nesplnili jejich ohromná očekávání. Nakonec, ponořeni do beznaděje, soustředili Xel’Naga veškeré své frustrované úsilí na nejslibnější z jimi ovládaných světů. Na Aiuru , masivním, džunglemi porostlém světě na okraji Galaxie se zrodila rasa vysoce vyvinutých bytostí. Tyto bytosti byly nesmírně přizpůsobivé drsným přírodním podmínkám a klimatům. Jejich síla a rychlost neměly mezi ostatními rasami známými Xel’Naze konkurenci.Rasa dokonce vytvořila základní kmenovou společnost založenou na skupinovém lovu a vládě bojovníků. Avšak jejich nejvýraznějším aspektem byla vzájemná komunikace pomocí komplexního systému instinktivní telepatie, která jim umožnovala spolecensky fungovat s překvapivou účinností. Xel’Naga byli potěšeni postupem jejich posledního výtvoru a rozhodli, že nová rasa bude první, která překročí hranice zvířecích forem. Aby označili jejich vzestup v galaktickém řádu, dali Xel’Naga nové rase jméno "Protossové" neboli "Prvorození". Puvodní Protossové žili v harmonii a v ústranní na Aiuru, aniž by věděli o Xel’Naga, kteří je sledovali z daleka. I když Protossové byli nejvyspělejší stvořená rasa, Xel’Naga byli nespokojeni s jejich pomalým postupem a uznali za vhodné dovést protosský vývoj ještě dál. Strávili další milénium jemným vedením svých dětí, než nakonec Protossy úspěšně dovedli do stádia plné uvědomělosti a vědomosti. Prvorození se postupně stali vysoce intelektuálními a přemítavými, dosahujíc velkých úspěchu nejen v jejich kulturním pokroku, ale stejně tak i v pokroku osobním, individualistickém. Povzneseni svým zdánlivým úspěchem, Xel’Naga o sobě konečně dali vědět Protossům, nevědouc o chaosu, který měl nastat.

Odlet a Věk sváru

Protosská civilizace se rozšířila po Aiuru už za několik tisíc let a brzy se válčící kmeny sjednotili pod centralizovanou vládou. Aby poznali plný rozsah vývoje jejich výtvoru, sestoupili Xel’Naga z nebes a začlenili se do Protosské kultury. Příchod Xel’Nagy se zdál být i prvkem, který Kmeny ještě více sblížil, jak nadšení Protossové hledali u svých moudrých stvořitelů nové pravdy a náhledy. Xel’Naga byli ohromeni tím, jak Protossové sami odhalovali záhady vesmíru. Dostali neukojitelnou touhu po poznání, která vedla k vývoji radikálních, progresivních metod vědeckého a metaneurálního výzkumu. Jak jejich vědomosti a osobní uvědomělost rostly, Protossové se stali nadměrně hrdými a začali vidět vetší hodnotu v osobním úspěchu než v pokroku společnosti. Úspěšnější Kmeny se začaly od sebe izolovat ve snaze nalézt své vlastní role, nejen v rámci blízké společnosti, ale i v rámci vesmíru samého. Jak se Kmeny stále oddalovaly, Xel’Nagu pohltila frustrace. Domnívali se, že snad dotlačili vývoj Protossu příliš daleko a zmařili tak čistotu svého výtvoru. Mnoho Xel’Nagu věřilo, že Protossové ztratili svou hlavní sílu, když pozvedli osobní ega nad kdysi primární psychické spojení. Kmeny, hnány individualistickými chtíči, oživily své starobylé principy a obřady, čímž se ještě více vzdalovali od svých bratří. Kde byl dříve pouze svatý respekt a zbožná úcta, začala se mezi Kmeny množit podezření ohledne zaujetí Xel’Nagy v jejich záležitostech. Jak na Aiuru ubíhaly měsíce, Protossové se začínali stranit svých učitelu a každý kmen si vytvořil divoké a nepodložené fámy o zamýšlené zradě stvořitelů. Ve snaze úplně se oddělit od zbytku své rasy začaly Kmeny ztrácet kontakt s původním psychickým spojením. Toto rozbití vzájemné dědičné empatie zničilo poslední zbytky jednoty a bratrství mezi Protossy. Uzavření psychického spojení bylo také pro Xel’Nagu hlavním znakem toho, že Protossové ztratili nejzákladnější podstatu své velikosti. Ve víře, že udělali zásadní chybu, když své děti nutili k příliš rychlému vývoji, rozhodli se Xel‘Naga, že navždy opustí Aiur. Podezíraví Protossové na zprávy o jejich odletu reagovali náhlým, násilným útokem na planetární lodě. Mnoho stovek Xel’Nagu bylo zabito zuřícími Protossy, kteří je dříve oslavovali jako bohy. Xel’Naga odrazili Protosský opovážlivý útok a ve smutku vypustili většinu svých masivních lodí do nekonečné pustiny, za Aiur. Protosské Kmeny, zanechány zmatené a opuštěné v době Odletu, v beznaději vztáhly ruce na své bratry. To, co následovalo, bylo zaznamenáno jako nejkrvavější a nejnásilnější občanská válka v galaktické historii - Věk Sváru. Zuřící bitvy, které se během tohoto věku odehrávaly, byly vybojovány nepočítanými generacemi Protossů, všemi vázanými na neustálé obviňování se za opuštění. Byt se zachovalo jen pár skutečných záznamu této "ztracené doby" protosské historie, je známo, že Prvorození se stali jen fanatickými legiemi nelítostných zabijáku. Hnáni staletími nenávisti ke svým bratřím, žily a umíraly celé generace Protossů, aniž kdy věděli o dědictví své minulosti nebo o prapůvodním psychickém spojení, které jejich předky kdysi spojovalo. Podle legend i samotné zemské masy Aiuru byly devastovány epickým bojem mezi šílenými Kmeny. Zdálo se, že celá kdysi slavná protosská kultura se náhle ocitla na hranici totální zkázy.

Khala: Cesta vzestupu

I když bylo mnoho rozličných faktorů, které vedly ke konci Věku Sváru, jeden bezprecedentní objev je spojován s nastolením radikálních změn Druhého věku. Jak si starobylá, krytá krevní msta začala vybírat svou daň na další z mnoha generací, jeden excentrický mystik doslova zakopl o klíčový vhled. Mystik, jehož skutečné jméno bylo ztraceno v análech historie, byl nakonec pojmenován Khas , neboli "Ten, jenž přinesl řád". Khas na základe studia zakázaných učení Xel’Nagy objevil starobylé monolitické artefakty známé jako Khaydarinové krystaly . Tyto krystaly, zanechány zde Xel’Nagou, byly nezbytné k provádění jejich protogenetických experimentů. Khas nasměroval energie Krystalu skrz sebe, čímž se propojil s původní psychickou spojitostí jeho rasy. Poprvé po tisíciletích byla využita jejich původní empatie. Zaplaven emocemi vyzařujícími z každého clena jeho rasy, uvědomil si Khas, že Protossové své spojení neztratili, ale pouze zapomněli, jak se na něj naladit. Zděšen válečnými emocemi, které ničily jeho rasu po staletí, začal Khas hledat způsob, jak vyléčit trýznivé bolesti svého lidu. Khas shromáždil mnoho mladých Protossu a naučil novou generaci válečníku, jak používat jejich latentní psychické pouto. Tito mladí, náhle schopni pozvednout se nad kolem zuřící konflikt, si jasně uvědomili, že konflikt jejich rasy byl nesmyslný. Veřili, že Xel’Naga udělali dobře, když je opustili a že důvodem jejich odletu bylo zkažení jejich rasové esence individuálními egy. Zachovali se však, protože jejich dědičná chyba nebyla jejich dílem, a proto, že vnitrní konflikt Protossů byl bezdůvodný. Khas vyvinul radikální systém psychického vývoje, který měl zdisciplinovat novou generaci a zabránit ji opakovat chyby předků. Jeho teorie, známá jako Khala čili "Cesta vzestupu", žádala všechny Protossy, aby zapomněli na osobní rozmary a bojovali za sjednocení své, kdysi mocné, společenské rasy. Khasovou největší nadějí bylo, že Khala dá Protossům nový smysl existence a novou vitalitu k jeho naplnění. Postupně se Protossové vzdávali své starobylé vendety a zástupy se jich přidávali k legiím Khalaiů. Toto se stalo skutečným obratem ve Věku Sváru a vedlo k počátku Druhého věku. Když se strašlivé války uklidnily a Kmeny se začaly zase jednou léčit a pojit, začala premisa Khaly pronikat i do nejhlubších a nejzákladnějších kořenu Protosské společnosti.

Dae’Uhl: Správcovství

Khala, puvodně určená k vymezení striktního systému chování,vyžadovala přechod z kmenového systému na společnost kast. Všichni členové protosských kmenů byli rozděleni do tří kast: Judicator, Khalai a Templar. Kasta Judicatorů byla složena z protosských starších a státníku, jejichž hlavní odpovědností bylo vládnout Protossům podle Zákona Khaly. Shromáždění Judicatorů bylo vedeno malou skupinou Starších známou jako Conclave. Druhá Kasta, známá jako Khalai, se skládala z největší části Protosské společnosti. Kasta Khalai představovala průmyslníky, vědce a dělníky, kteří pokračovali s obnovou svých zemí po drsných konfliktech Věku Sváru. Třetí Kasta, zvaná Templar, byli svatí válečníci a obránci Aiuru, kteří sledovali cestu Khaly, aby dosáhli neustále rostoucího vrcholu psionické síly. Pod vedením Conclave a jejich Judicatorských Správcu, ozbrojeni horlivou mocí Templářu přeměnili Protossové svůj svět zpět v ráj plný života. S rostoucí prosperitou vedoucí je k znovuobjevení ztracených učení a věd se Protossové naučili cestovat mezi hvězdy. Už po několika stech letech Protossové ovládli stovky světu v jejich části Galaxie a prědali plody své mocné civilizace mnoha dalším pokročilým rasám, které nalezli. Protossové dokonce ovládli i osm ze světu dříve ovládaných Xel’Nagou. Dodržujíc přísné kodexy Khaly, vzali na sebe Protossové bříme Dae’Uhl neboli "Velkého správcovství". Na rozdíl od jejich předchůdců však odmítali zasahovat nebo manipulovat evolucčí procesy nižších ras, nad nimiž drželi ochrannou ruku. Vždy bdělí před xenomorfními hrozbami, Protossové pozorně sledovali své nic netušící svěřence. Avšak, stejně jako Xel’Naga, před nespočetnými milénii nedali o sobe Protossové nižším rasám ve své péči vědět. Mnoho stovek druhů rostlo a prosperovalo na různých světech v jejich prostoru netušíc, že jsou tajně ochraňovány z nebes.

Temní templáři

I když jejich osvícená civilizace rostla a prosperovala, mela Protosská Conclave temné, ostudné tajemství před masami. Bylo několik disidentských Kmenů, které odmítly uznat Khalu ve víře, že jejich osobní identity budou smazány aby byla dále prohloubena nadvláda Judicatorů. Odpadlé Kmeny nebyly nepřátelské nebo militantní, ale věřily, že společenská agenda Conclave povede k zániku jejich rasy. Proto byly informace o existenci těchto Kmenu utajovány, neboť Conclave věřila že jejich kacířský vliv by se mohl rozšířit do Protosské společnosti a zničit tak vše, co Khas vytvořil. Přesvědčena, že znamenají nezanedbatelnou hrozbu novému řádu, přikázala Conclave Templářům vyhladit disidenty. Templáři, vedeni mladým válečníkem jménem Adun , nedokázali zabít své bratry. Místo toho pomohl idealistický Adun odpadlíkům skrýt se před Conclave. Věřil, že pokud by je naučil ovládat své latentní psionické síly, přiměl by je přidat se k Cestě Vzestupu. I když se jejich moc vyrovnala moci Templářů, odmítli tito disidenti poddat své volné, vášnivé duše Khale. Bez disciplíny Khaly se ale brzy síly odpadlíku vymkly kontrole a způsobily strašlivé, devastující bouře po celém Aiuru. Conclave, šokovaná, že Templáři nezničili odpadlé kmeny, se snažila zachránit zoufalou situaci. Pokud by potrestala Aduna za jeho insubordinaci, byla by nucena veřejne přiznat existenci disidentu. Proto bylo rozhodnuto, že vzpurné Kmeny budou navždy vyhnány z Aiuru. Templáři pod Adunem museli přísahat mlčenlivost, jak byli odpadlíci nakládáni do starobylé, avšak stále funkční Xel’Nagské lodě a vystřeleni do hlubin vesmíru. Vzpurné kmeny byly navždy známy jako Temní templáři. Brzy se legenda o Temných rozšířila po tváři Aiuru, podněcujíc fantazii mnoha mladých Protossů. Aby ukázali opovržení Conclave a jejími Judicatorskými přisluhovači, Temní Templáři si ceremoniálně uřezávají své nervové úponky, čímž se efektivně oddělují od základního společenského spojení, které sdílejí všichni Protossové. Povídalo se, že od té doby, co byli Stínoví Lovci odříznuti od základního spojení jejich rasy, museli čerpat své psionické energie z temné, chladné prázdnoty vesmíru. Především tato fáma přispěla k diskreditaci tuláckých válečníku jednou pro vždy. Loveni a obáváni vlastními bratry, vedli Temní Templáři život v ústraní svých hvězdných lodí. Cestujíc chladným vesmírem, neopustili nikdy svou lásku k Aiuru a tak pracovali na zabezpečování svého světa každým způsobem, jak tajně mohli.

Lidstvo a příchod Zergů

Protossové tiše sledovali okázalý příchod Lidstva do jejich části galaxie. I když si nebyli jisti jejich tuláckým původem, věděli Protossové, že tito násilní, krátce žijící lidé budou zajímavým přědmětem studia. Uběhla dvě století, jak Protossové dohlíželi na pučící terranské kolonisty. Terrané zatím úspěšne zbudovali základy kolonií na více než tuctu světů uvnitř protosských hranic. I když Terranská technologie byla podřadná té protosské, přizpůsobili se lidé světum, na nichž žili a prosperovali. Za fascinující považovali Protossové na Terranech především to, jak neustále mezi sebou bojovali, a jejich technologie a průmysl se mezitím vyvíjely ve skocích. Protossové byli znepokojení tím, jak rychle Terrané dokázali zpřístupnit a čerpat přírodní zdroje svých rozličných světů. Protossové byli přesvědčeni, že Terrané nemají žádnou úctu k choulostivé rovnováze přírody, jak bezohledně cestovali z jednoho světa na druhý, zanechávaje nic než neplodnou pustinu. Podle přísného diktátu Dae’Uhl však Protossové nesměli přímo zasáhnout bez ohledu na to, jak moc by si to přáli. Tento nesouvislý vztah mezi dvěma rasami trval po mnoho let. Pak ale nalezla rutinní Protosská průzkumná mise důkazy, které Terranům slibovaly jistou zkázu. Vysoký Templář Tassadar , doprovázen svou věhlasnou expediční jednotkou, nalezl velký počet malých biologických zařízení vznášejících se blízko hranic protosského prostoru. Po bližším ohledání Tassadar zjistil, že tyto nepopsané cizí organismy byly hlubokovesmírné sondy. I když Tassadar nerozeznal místo jejich původu, bylo jasné, že směřují do Koprulu sektoru Terranských kolonií. Tassadar přivezl živé sondy na Aiur k okamžitému rozboru. Zvláštní cizáci se nepodobali ničemu, co kdy Protossové spatřili. Samotná fyziologie sond byla evidentně navržena pro cestování hlubokým vesmírem a pro průzkum. Ve snaze odhalit jejich primární kořist, soustředili Protossové energii Krystalu do malinkých myslí sond. Byli šokování, když sondy rychle a přirozene odpovídaly. Jejich šok pramenil z faktu, že pouze tvorové zrození z protogenetiky Xel’Nagy mohli správně zpracovat energii Velkých krystalu. Ještě více šokující byl však vágní proud myšlenek, který se stále dokola opakoval v titěrných mozcích sond; ‚Najít lidstvo‘ … ‚Vyhubit‘ … ‚Poucit‘ … ‚Vyvíjet‘ … Protossové se domnívali, že sondy jsou posly nové vážné hrozby pro tuto část galaxie. Pokud byly skutecně stvořeny Xel’Nagskými technologiemi, budou vysoce pokročilé a extrémně mocné. Protossům bylo jasné, že tato nová rasa představovala bezprostřední hrozbu všem živým bytostem, a že kdekoliv se vetší část rasy nacházela, stále hledá nic netušící terranské kolonisty. Protossové začali vysílat zvědy, aby prohledali blízké vesmírné cesty kvůli jakékoliv známce cizáckých útočníku. Tassadar prohlašoval, že podle diktátu Dae’Uhl bylo odpovědností Protossů chránit rasy na jejich území. Conclave však argumentovala, že pokud byla "bezcenná" rasa Terranu již infikována nějakou novou hrozbou, musí být spálena a vyhlazena. Začala velká debata o tom, jak zasáhnout do Terranské bezprostřední nouze. Jediný fakt, na kterém se obě kasty shodly byl, že tvorové byli nepopiratelně vytvořeni Xel’Nagou. A pokud skutečně byli výtvorem Starobylých, Protossové by se raději měli mít na pozoru. Bylo odsouhlaseno, že Tassadar a jeho expediční jednotka budou vysláni, aby monitorovali terranské světy a odhadli vážnost hrozícího nebezpečí. Tassadar vypravil svou loď Ganthritor a eskortu masivních Protosských lodí směrem do sektoru Koprulu.

Začátek konce

Jak dorazil Tassadar do sektoru Koprulu, našli jeho zvědové důkazy, že záhadná cizácká hrozba si začala vybírat daň na terranských koloniích. Po bližším ohledání dokonce zjistil, že okrajová kolonie Chau Sara již byla infikována cizáckými organismy. Celý povrch kolonie byl pokryt silnou vrstvou toxické látky, která erodovala planetární kůru. Aby toho nebylo málo, sami cizáci infikovali či pobili většinu kolonistů. Tassadar, zhrozen devastací kolonie mohl jen spekulovat, proč Terrané nepřispěchali na pomoc svému obleženému světu. Jakmile Conclave vyslechla zprávu o osudu kolonie, okamžitě vydala příkaz ke spálení planety. Vědouc, že spálení světa zničí všechen život na planetě, Tassadar se smutkem uposlechl. Protosské válečné lodě aktivovaly zbraně a zahájily palbu na kolonii. Tato radikální metoda byla úspěšná v ničení zamoření, avšak bylo jasné, že sousední světy byly nepochybně také zamořeny. Tassadar dostal příkaz spálit veškeré kolonie, u nichž by se vyskytl byť jen stín podezření, že byly zamořeny. Jak cestoval se svou flotilou ke druhé kolonii, Mar Saře , začal Tassadar pochybovat o morálnosti svých rozkazů. Terranští bojovníci, zcela překvapeni prvotním útokem Protossů na Chau Saru, vyslali flotilu hvězdných lodí, aby pronásledovala flotilu Tassadara. Terranská flotila se připravila k obraně kolonie, právě když Tassadar přikázal ústup. Tassadar, zmítaný vnitřními pochybnostmi se nedokázal přimět ke zničení Mar Sary ani flotily, která přiletěla, aby ji chránila. Hledal cestu, jak porazit cizáky, aniž by přitom musel zničit také Lidstvo. Takto rozhodnut, odmítl Tassadar uposlechnou genocidiální příkazy svých nadřízených. Schovaje se se svou flotilou mimo dosah terranských senzorů, Tassadar čekal a pozoroval, jak cizáci dále postupovali pres Terranské pustiny.Reference:
  • SC manuálEpizoda III - Protosská kampaň : Pád

Zergské Nadvědomí uspělo v invazi na protosský svět Aiur a usadilo se v kůře planety. Právě teď agenti zlého Nadvědomí rozšiřují zkázu a chaos po povrchu Aiuru, udatní protosští obránci se připravují na nadcházející útok.

První úder (First strike) – Pevnost nového protosského exekutora – Dva dni po invazi Zergů

Je jmenován nový exekutor. Judicator Aldaris mu sděluje, že byl Konklávou pověřen aby mu radil. Sděluje mu, že bývalý exekutor, Tassadar, měl za úkol zastavit Zergy v terranském sektoru spálením zamořených terranských světů. Naneštěstí však Tassadar neuposlechl rozkazy a pokusil se zničit Zergy a přitom zachránit Terrany. On zklamal, nový exekutor však zklamat nesmí. Kokláva rozhodla, že nynější hlavní prioritou je posílení obrany. Prvním úkolem exekutora je posílit základnu v provincii Antioch a ujistit se, že nepadne. Praetor Fénix, starý přítel exekutora, se tu s ním setká a pomůže mu v jeho snažení.Exekutorova skupina doráží na základnu v Antiochu právě včas. Základna je bez zdrojů, budovy bez energie a zbývá posledních pár obránců pod velením Fénixe. Základna je stabilizována a společnými silami se nakonec podaří vyhladit všechny Zergy v sektoru.

Do ohně (Into the flames) – Pevnost exekutora – Následující noc

Aldaris chválí exekutora. Jeho vítězství obnovilo Aldarisovu důvěru v templářskou kastu. Přiznává se, že Tassadarova zrada otřásla jeho vírou. Náhle se však ozývá Tassadar. Aldaris chce okamžitě vědět, kde byl, ale Tassadar neztrácí čas. Říká, že Zergové zmizeli poté, co padl terranský hlavní svět Tarsonis. A ačkoliv si Konkláva přála, aby se Tassadar stáhl, rozhodl se zůstat. Zachytil mocné psionické volání z planety Char. A tam se setkal s Temnými templáři. Aldaris ho označuje za kacíře. Tassadar však toto obvinění odmítá. Tvrdí, že se hodně naučil od Prealáta temných templářů Zeratula. Nadvědomí kontroluje své roje skrz Cerebraty. Zničením Cerebratů budou Zergové bezmocní. Fénix s touto taktikou souhlasí a navrhuje exekutorovi, že pokud Zergy zaměstná, dostane se s malou skupinou skrz jejich perimetr a zaútočí na Cerebrata. Aldaris se modlí, aby jejich plán vyšel. Cítí totiž v Tassadarově mysli temnotu a nabádá ho, aby se vrátil na Aiur. Ten však odpovídá, že se vrátí, až nastane čas. Plán skutečně funguje a Fénixově úderné skupině se podaří zabít Cerebrata. Fénix zůstává na místě, aby pozoroval případné zergské nepokoje.

Vyšší zem (Higher ground) – Pevnost exekutora – O dvě hodiny později

Fénix přináší špatné zprávy. Cerebrat byl reinkarnován a znovu připravuje Zergské roje na útok. Aldaris tvrdí, že bylo hloupé věřit Tassadarovi a že by Protosští válečníci neměli útočit na bezbranné Cerebraty, ale zaútočit na celý roj silou a zuřivostí, která je Protossům vlastní. Navrhuje, aby exekutor vedl hlavní útočnou sílu do padlé provincie Scion, zatímco Fénix zůstane s malou skupinou strážit Antioch. Během finální ofenzívy ve Scionu však Fénix hlásí, že Antioch je pod mohutným útokem Zergů. Aldaris mu rozkazuje bránit pozici za každou cenu.

Zergský úl poblíž provincie Scion byl zničen, ale protosské síly zaplatily vysokou cenu za vítězství. Praetor Fenix, hrdina a udatný templář, byl zabit při útoku. Konkláva je přesvědčena, že její osvědčené lsti jí pomohou vyhrát válku nad Zergy, stáhla své stráže a obrátila svou pozornost na osobní záležitosti. Judicator Aldaris byl pověřen nalezením a zatčením svéhlavého Tassadara, jeho přivezením domů a postavením před soud za zradu.

Nyní jen s malou ochranou flotilou, Aldaris a exekutor letí na lávovou planetu Char, doufajíc, že tam někde najdou Tassadara.

Lov na Tassadara (The hunt for Tassadar) – Protosská velitelská loď Gantrithor – Orbita planety Char

Aldaris sděluje exekutorovi, že je mu líto, že byl Fénix zabit, ale říká, že dosáhl nejvyššího stupně Khaly, a že není větší slávy. Konkláva si myslí, že největším nebezpečím nejsou Zergové, ale Tassadar. Jestli by zanesl zkažené myšlenky temných templářů na Aiur, vše by bylo ztraceno. Musí Tassadara najít a postavit ho před soud. Podle Tassadara by měl být Char opuštěný a všichni Zergové by se měli podílet na invazi na Aiur, ale Aldaris zde cítí nebezpečí. Nabádá exekutora k opatrnosti. Exekutor s malou údernou skupinou hledá Tassadara na jedné z platforem, které jsou na orbitě Charu. Nachází ho zde spolu s Raynorem a hrstkou Protossů v obležení Zergů. Aldaris rozkazuje, aby byl vzat do vazby, ale Tassadar žádá exekutora o pomoc. Tvrdí, že vše dělal pro Aiur a že musejí najít Temné templáře. Jedině s jejich pomocí mohou porazit Nadvědomí. Exekutor se rozhodne pomoci Tassadarovi.

Výběr stran (Choosing sides) - Protosská velitelská loď Gantrithor – Nízká orbita planety Char – O hodinu později

Pomáháním Tassadarovi a Temným templářům se exekutor otevřeně protiví vůli Konklávy. Aldaris mu dává možnost zříci se tohoto šíleného nápadu. Tassadar je však toho názoru, že Judicatoři už by dále neměli ovládat templáře. Aldaris zatracuje Tassadara a všechny kdo ho následují. Tassadar tvrdí, že to je cena za vykoupení jejich rasy. Za těch několik měsíců, které strávil s temnými templáři a bojoval po jejich boku proti Zergům, se od nich mnoho naučil. Energie temných templářů je podobná té, která proudí Nadvědomím a Cerebraty. Aldaris mu vyčítá, že jeho rada zabít Cerebrata byla bezcenná. Tassadar ale vysvětluje, že energie, které Protossové používají nemohou Cerebratům ublížit a pouze síla temných templářů může Zergy skutečně zničit. To je důvod, proč je musí zachránit. Během tuhých bojů na Charu se do křížové palby dostaly i budovy a jednotky Dominionu. Generál Duke dává Tassadarovi ultimátum, aby okamžitě stáhl své lodě, jinak bude nucen zaútočit. Tassadar odpovídá, že pokud mu Dominion bude stát v cestě, spálí jeho patetickou flotilu do posledního muže. Generál Duke nařizuje útok. Letka Wraithů s bitevním křižníkem v čele je snadno zdecimována protosskou obranou. Po proražení zergské defenzívy se Tassadar doprovázen dvěma nejvěrnějšími Zealoty dostává do terranského podzemního komplexu.

Do tmy (Into the darkness) - Protosská velitelská loď Gantrithor – Nízká orbita planety Char

Tassadar cítí, že Zeratul a ostatní templáři jsou blízko, ale nemůže je kontaktovat. Mohou být ve vážném nebezpečí a tak je nutné jednat rychle, než budou udoláni Zergy. Uvnitř komplexu zamořeného Zergy a infikovanými Terrany nachází Tassadar několik opevněných terranských vojáků, kteří záchranu vítají a slibují mu pomoc v hledání Zeratula. Hluboko v podzemí v jedné z cel pak Tassadar nachází Zeratula s jeho věrnými a prosí ho, aby zapomněl na křivdy, které byly vůči temným templářům po generace páchány a pomohl mu osvobodit Aiur. Zeratul ani jeho přátelé, i když byly vyhnáni, nikdy nepřestali Aiur chránit, a tak souhlasí s návratem.

Domovina (Homeland) - Protosská velitelská loď Gantrithor – Orbita planety Aiur

Flotila se vrací na Aiur. Zde je vítá Praetor Fénix, který byl oživen a nyní je spojen s mechanickým exoskeletem Dragoona. Tassadar i exekutor tuto radostnou novinu vítají. Fénix má však špatné zprávy. Tassadar, Zeratul a exekutor jsou označeni za zrádce a Konkláva po nich pátrá. Tassadar nemůže uvěřit tomu, že i když musejí čelit téměř úplnému vyhlazení, Konkláva stále lpí na starých tradicích a zákonech. Fénix přísahá, že bude stát po Tassadarově boku, i když tím zatracuje i sám sebe. Tassadar lituje, že při ochraně temných templářů bude stát i proti svým bratrům, ale ani Konkláva jim nesmí stát v cestě vedoucí k osvobození Aiuru. Aldaris je vyzývá, aby se vzdali. Tassadar ho obviňuje, že kvůli němu všichni podlehnou Zergům. Po tuhých bratrovražedných bojích se však Tassadar vzdává, aby zabránil dalšímu krveprolití. Aldaris mu přednáší obvinění, ale Tassadar říká, že svých činů v žádném případě nelituje. Jako templář přísahal chránit Aiur a to také vždy dělal.

Tassadar byl vzat do vazby za své činy proti Konklávě. Fénix, Raynor a Tassadarovi následovníci unikli agentům Konklávy a i Temní templáři vyklouzli ve zmatku pryč.

Tassadarův soud (The trial of Tassadar) - Protosská velitelská loď Gantrithor – Orbita planety Aiur

Maskovaná flotila exekutora se vrací na Aiur spolu s křižníkem Hyperion. Fénix organizuje skupinu, která by Tassadara osvobodila ze stázové cely dříve, než bude odsouzen a popraven. Temní templáři zmizeli a Fénix začíná přemýšlet o tom, zdal-li se v nich Tassadar nemýlil. Kapitán Raynor se na záchranné operaci bude také podílet. Tassadar ho na Charu zachránil a teď je čas, aby mu to James oplatil. Když se exekutorově armádě podaří zničit vězení, jsou obklíčeni flotilou Konklávy. Náhle se však objevují temní templáři. Zeratul varuje Aldarise, aby odvolal své síly. Aldaris oponuje, že nebude poslouchat odpadlíka. Zeratul prohlásí, že Konkláva je slepá, když nevidí co se zde děje. Svými vnitřními konflikty pomáhají Nadvědomí zvítězit. Aldarisovi nezbývá nic jiného, než je nechat jít.

Stínoví lovci (Shadow hunters) - Protosská velitelská loď Gantrithor – Nízká orbita planety Aiur

Tassadar je vděčný za své osvobození. Ještě není nic ztraceno. Ještě stále mohou Protossové zvítězit. Je čas, aby se všichni dozvěděli pravdu o nepříteli, kterému čelí. Když Zeratul zabil Cerebrata na Charu, jeho mysl se spojila s Nadvědomím. Nejhorší obavy se vyplnily. Zergové byly také stvořeni starobylou rasou Xel´Naga. Tou samou rasou, která vedla Protossy v dobách, kdy jejich rasa byla ještě mladá. Zergové však přerostli záměr svých tvůrců a nyní se snaží dokončit jejich pokus. Protossové tedy nebojují jen za Aiur, ale za všechen život. Pokud nezastaví Zergy, pohltí vše živé. Musejí toto šílenství ukončit jednou pro vždy. Fénixovy jednotky oslabí obranu Zergů tak, že se Zeratul a jeho bratři budou moci dostat tak blízko k Cerebratům, že je budou moci zabít. Pokud budou Cerebrati mrtví, snad to zaměstná Nadvědomí natolik, že bude možné na něj zaútočit přímo. Silná protosská ofenzíva oslabila Zergy natolik, že se Zeratulovi podařilo zabít oba Cerebraty.

Oko bouře (Eye of the storm) - Protosská velitelská loď Gantrithor – Nízká orbita planety Aiur

Plán funguje perfektně. Zergská obrana je prolomena a Nadvědomí je odkryté. Hodina H udeřila. Ne všichni přežijí tento konflikt. Tassadar, Zeratul a Fénix přísahají, že Aiur nepadne. Raynorova skupina se na útoku bude také podílet. Před začátkem útoku kontaktuje exekutora Aldaris. Konkláva byla svědkem smrti Cerebratů. Omlouvá se, že s nimi jednali jako se zločinci a přitom to byla Konkláva, kdo chyboval. Aldaris přeje všem hodně štěstí. Během tuhých bojů se spojená protossko-terranská armáda pomalu a za těžkých ztrát probojovala až k Nadvědomí. Tassadar, vidíc, že Nadvědomí je oslabené a že druhá taková šance nemusí nastat, neváhá a nasměruje Gantrithor na kolizní kurs přímo na Nadvědomí. Soustředí co nejvíce energie temných templářů skrz trup lodi. Loď je pohlcena výbuchem energie, ale ta pokračuje dál ve stejném směru a naráží do obnaženého Nadvědomí.

Epilog

Jak chaotické, vířivé energie klesly, na bojištích Aiuru zavládlo ticho. Díky Tassadarově šlechetné oběti, je Nadvědomí mrtvé a zergské roje jsou rozdrceny. Ale jak hrdinové zkoumali svou kdysi slavnou domovinu, zjistili, že vítězství je stále všechno kromě jejich životů. Na Aiuru už nezbylo nic než kouřící trosky. Těch pár Protossů, co přežilo poslední bitvu mohlo jen doufat v budoucnost své rasy.

A daleko na odlehlé planetě Char, Kerriganová, samozvaná královna, věděla, že čas jejího vítězství je na dosah ruky.Trosky Aiuru

Pouze dny uplynuly od chvíle, kdy se protosský hrdina, Tassadar, obětoval aby zničil ohavné zergské Nadvědomí. Po apokalyptickém zničení Nadvědomí byl protosský domovský svět Aiur ponechán zdevastovaný a neplodný. Mnoho bezduchých Zergů, kteří přežili strašné boje začalo nekontrolovatelně běsnit na zčernalých polích Aiuru.

Konkláva, která řídila protosské kmeny po mnoho tisíc let byla zlikvidována spolu se skoro 70% populace Aiuru. Zůstala jen hrstka Protosských hrdinů, aby dohlédli na obléhané přeživší svého světa. Judicator Aldaris, Preator Fenix, temný templář Zeratul a jejich lidský společník James Raynor spolupracujíc, aby sjednotili roztroušené přeživší. Jenže Zergové stále pokračují v genocidě a zabíjejí každého Protossa, kterého potkají.

Ačkoliv se osud proti nim spiknul a skoro vše, na čem jim záleželo bylo ztraceno, oddaní protossští hrdinové nikdy nevzdali naději, že vysvobození přijde.Epizoda IV - Protosská kampaň : Odpor

Zločiné zergské Nadvědomí bylo zničeno a protosská domovina Aiur nyní leží v doutnajících ruinách. Exekutor se musí pokusit sjednotit protosský lid a ochránit jej před dravými Zergy. Kteří se i nadále potulují po potemnělém Aiuru.

Útěk z Aiuru (Escape from Aiur) – Izolovaná protosská základna na planetě Aiur

Zeratul navrhuje ústup skrz poslední funkční Warp bránu na místo, kam je Zergové nemohou následovat. Aldaris nesouhlasí, chce bránit Aiur. Zeratul však říká, že nebudou dělat stejně chyby, jako Konkláva. Navrhuje, aby se Protossové stáhli na utajovaný domovský svět Temných templářů : Shakuras. Aldaris namítá, že temní templáři nemají důvod proč by je měli přijmout, ale Zeratul mu vysvětluje, že ne všichni jsou tak konzervativní jako Konkláva. Zeratul a jeho skupina tedy probije cestu k bráně. Až bude cesta zajištěná, Fénix a nový Praetor Artanis povedou Protossy na Shakuras. Kapitán Raynor opět nabízí svou pomoc. Zeratulově skupině se podaří probít volný průchod k bráně. Během přenosu přeživších Khalaiů je však prostor brány napaden Zergy. Fénix a Raynor posílají všechny ostatní bránou a sami zůstávají, aby Zergy zdrželi.

Duny Shakurasu (Dunes of Shakuras) – Protosské hlavní tábořiště na planetě Shakuras

Artanis hlásí, že přeživší se úspěšně přesunuli na Shakuras. Ztratili však kontakt s Fénixem a Raynorem na Aiuru. Nyní je však nutné zbudovat dlouhodobější základnu a najít Temné templáře. Průzkumná skupina však hlásí, že narazili na Zergy i zde na Shakurasu. To znamená, že museli získat kontrolu nad branou na Aiuru. Exekutorovi se podaří zbudovat malou základnu, ale ta je napadena Zergy. Náhle se objevují Temní templáři a Zergy zabijí. Zároveň přichází zpráva z Aiuru. Fénix a Raynor jsou stále naživu a pokoušejí se znovu dobýt bránu. Exekutor však musí získat kontrolu nad branou na Shakurasu. Když se to podaří, Raynor je kontaktuje a říká, že zůstane na Aiuru a zničí bránu, aby se skrz ní už nemohli dostat další Zergové. Artanis namítá, že se nebude mít jako dostat pryč. Raynor tvrdí, že to zvládne. Fénix zůstává s ním. Artanis slibuje, že jim pošle veškerou pomoc, kterou budou moci postrádat.

Odkaz Xel´Nagu (Legacy of the Xel´Naga) – Protosská hlavní základna v Novém Antiochu, Shakuras

V Novém Antiochu je vítá Raszagal, matriarcha Temných templářů. Říká, že je jí líto, že Aiur padl, ale je ráda, že je protosský lid znovu jednotný. Temní templáři nikdy nezapomenou na křivdy, které na nich Konkláva spáchala, ale Tassadarův čin dokázal, že jedině spojením světlých a temných sil Protossů je možné Zergy zastavit. Aldaris varuje, že Zergové jsou nebezpeční nepřátelé. Raszagal ho však uklidňuje, že tady na Shakuras je něco, co smete všechny Zergy z povrchu Shakurasu. Kdysi, když Temní templáři putovali z místa na místo, objevili zde starobylý chrám zasvěcený Xel´Nagům. Chrámem proudí mocné kosmické energie. K přístupu k těmto energiím však potřebují nalézt a spojit dva krystaly : Uraj a Khalis. Uraj je plný čisté templářské energie, zatímco Khalis obsahuje energii temných templářů. Nejdříve je však nutné očistit Chrám od Zergů, kteří už se okolo usídlili. Do bojů se úspěšně zapojuje i elitní letectvo temných templářů : Corsairy. Když Protossové zabijí oba Cerebraty, oběvuje se Kerriganová. Tvrdí však, že nepřišla bojovat a chce Protossům sdělit něco důležitého.

Výprava pro Uraj (Quest for Uraj) – Protosská flotila na orbitě planety Braxis

Kerriganová tvrdí, že na Charu vyrůstá nové Nadvědomí. Protossové jí nevěří. Kerriganová však říká, že už není pod vládou Nadvědomí, a že se změnila. Aldaris tomu však odmítá uvěřit. Razsagal ho ale utiší, chce aby mluvila Kerriganová. Ta říká, že se několik Cerebratů a Charu spojilo a vytvořilo tak nové Nadvědomí. Je si jistá, že pokud Nadvědomí dospěje, převezme nad ní opět plnou kontrolu a to nikdo z nich nechce. Priorita Protossů však není zaútočit na Nadvědomí, ale najít krystaly a zachránit Aiur. Kerriganová se nabízí, že jim v hledání pomůže. Raszagal rozhoduje, že uzavřou s Kerriganovou spojenectví, protože nyní mají společné cíle. Budou hledat Uraj na Braxisu. Kerriganová se diví, že Protossové zanechali tak důležitý krystal v rukou Terranů. Zeratul vysvětluje, že Braxis byl kdysi Protosskou kolonií zvanou Khyrador, když válka mezi kmeny vyvrcholila, byla kolonie opuštěna. Tito Terrané sem přišli nedávno. Artanis hlásí, že jejich psionické matrice byla při cestě sem poškozena. Kvůli tomu nebudou schopni na Braxis přenést Hvězdnou bránu a tudíž ani žádné lodě. Nakonec se Kerriganové podaří probít se do základny Dominionu a získat krystal.

Bitva o Braxis (The battle of Braxis) – Protosská flotila, vysoká orbita nad planetou Braxis

Senzory zachytili velkou flotilu terranských lodí, jejíchž konfigurace neodpovídá žádné známé frakci. Přichází zpráva z vlajkové lodi identifikující se jako Aleksander. Ozývá se Admirál Alexei Stukov z UED, které je zde, aby převzalo kontrolu nad Dominionem. Jelikož Protossové narušili terranský prostor a zaútočili na terranské vojáky žádá je, aby deaktivovaly štíty a zbraně, vzdali se a vydali veškerý materiál, který na planetě získali. Artanis se nabízí, že povede průzkumný oddíl, který najde v blokádě slabé místo a prorazí jí, aby mohla flotila exekutora bezpečně odletět. Blokáda UED je rozložena na pěti orbitálních platformách a sestává se z desítek raketových věží, malé posádky a několika lodí. Nebezpečné raketové věže jsou však napájeny z pěti generátorů. Pokud se je podaří zničit, cesta bude volná. Artanisovi se podaří zničit všech pět generátorů a flotila tak může opustit Braxis.

Návrat na Char (Return to Char) – Protosská flotila, vysoká orbita nad planetou Char

Uraj je v bezpečí a UED zanechala pronásledování. Zeratul lokalizoval místo, na kterém se nachází Khalis, ale blízko je nějaká neznámá signatura. To je Nadvědomí. Usadilo se blízko Khalisu. Kerriganová navrhuje udeřit silně a rychle a probít se ke krystalu. Artanis navrhuje alternativu. Pokud by se podařilo mladému Nadvědomí způsobit dostatečné poškození, ztratilo by kontrolu nad svými roji a cesta ke krystalu by byla volná. Kerriganová přebírá kontrolu nad několika Zergy a poskytne tak Protossům krytí. Protossové se probojují ke Khalisu a zmocní se ho. Flotila okamžitě nabere kurs na Shakuras.

Povstalec (The Insurgent) – Pevnost exekutora v Novém Antiochu, Shakuras

Během exekutorovy nepřítomnosti se Aldaris spolu s Khalai vzbouřil proti Temným templářům. Zeratul nevěří, že by je Aldaris takto zradil. Razsagal ho však přesvědčuje, že je to tak a rozkazuje Aldarise zabít. Zeratul v ní cítí něco divného, ale poslechne. Protosské síly jsou rozdělené. Aldaris má kontrolu nad templáři a judicatory. Zeratul prozrazuje, že i temní templáři mohou stvořit archony. Pouze síla Temných archonů se může postavit Aldarisově armádě. Když je Aldarisova armáda poražena, dává mu Zeratul možnost připojit se k nim v boji proti Zergům. Aldaris se však odmítá stát služebníkem Kerriganové jako se stala Razsagal. Artanis ho přesvědčuje, že se Kerriganová změnila, ale zrovna když chce Aldaris vše objasnit, je zabit několika Zergy a Kerriganovou. Zeratul jí vypovídá ze Shakurasu. Kerriganová mu na to odpoví, že jen potřebovala zabít neposlušné Cerebraty a využila k tomu Protossy.

Odpočet (Countdown) – Hlavní protosská základna, Shakuras

Protossové jsou si vědomi, že použitím chrámu na Shakurasu a vyhlazením Zergů sice pomáhají Kerriganové, ale je to jediná možnost jak očistit Shakuras. Zeratul se svěřuje Raszagal, že v ní cítí cosi divného, ale ta ho uklidňuje, že je to jen vliv nešťastných událostí. Zbývá sjednotit oba krystaly uvnitř chrámu. Artanis ponese Uraj, zatímco Zeratul ponese Khalis. Úkolem exekutora je vyčistit jim cestu. Během tuhých bojů se podaří Artanisvo i Zeratulovi dostat se do chrámu. Začínají usměrňovat energie. Exekutor však chrám musí bránit proti stále neúnavným Zergům. Nakonec se plán podaří. Mocné energie Xel´Nagů smetou všechny Zergy z povrchu Shakurasu.Enslavers : Dark Vengeance

Poté, co energie chrámu Xel´Nagů očistili Shakuras od Zergů, rozhodli se Protossové pokusit se vrátit na Aiur a zachránit případné přeživší.

The Rescue - Aiur

Zeratul a Exekutor se s malou flotilou vracejí na Aiur, aby zachránili Protossy, kteří přežili Zergskou invazi ve stázových celách. Jednotky Exekutora se probijí Zergy až k celám, kde ale najdou několik Temných templářů, kteří cely ničí a zabíjejí Protossy uvnitř. Exekutor je bere do zajetí a spolu s ostatními přeživšími včele s hrdinou Eredasem odlétají zpět na Shakuras.

Během doby, kdy UED obléhala hlavní město Dominionu Augustgrad, Exekutor se vrátil na Shakuras a přivezl zajatce, kteří zde mají být souzeni za své zločiny proti Protossům.

Hung Jury - Shakuras

Zeratul přednáší obvinění Ulrezajovi a jeho třem společníkům. Ulrezaj oponuje, že zabití Aiurských templářů je akt spravedlnosti a odplaty. Tribunál shledává obžalované vinné z vraždy a zrady. Soud je ale přerušen, protože hlídky hlásí velkou neidentifikovanou terranskou armádu, která byla spozorována nedaleko v kaňonech. Soud je odročen a obžalovaní jsou umístěni do cel. Terrané ale útočí přímo na cely a daří se jim zajatce osvobodit. Ulrezaj i jeho spolubojovníci ve zmatku mizí. Exekutorovi se daří vyhnat Terrany ze Shakurasu, ale Ulrezaj uprchl.

Nemesis - Korhal

Zeratul oznamuje, že během útěku se Ulrezajovi podařilo ukrást jeden ze svatých Khaydarinových krystalů. Mojo, jeden z nejzkušenějších pilotů Scoutů vysvětluje, že krystal vyzařuje mocné psionické záření a díky tomu mohli lokalizovat úkryt Ulrezajových stoupenců. Terrané, kteří pomohli Ulrezajovi utéct mají malou základnu na Korhalu. Předsunutí observeři ale zjistili, že terranskou základnu chrání zergský rod. Je tedy pravděpoodbné, že terranské síly patří Alanu Schezarovi, který už v minulosti zneužil protosskou technologii k ovládnutí Zergů. Zeratul usuzuje, že aliance mezi Schezarem a Ulrezajem s kombinaci s ovládnutím zergského rodu může být velmi nebezpečná a navrhuje eliminovat hrozbu co nejdříve. Exekutor má na výběr, jestli zničí Schezarovu bázi, nebo znovu získá uloupený krystal.

Rozhoduje se pro návrat krystalu a vzhledem k nešťastně zvolenému místu přistání svádí těžké boje s zergskými i terranskými jednotkami. Nakonec se mu daří prolomit zergskou obranu a získat krystal zpět.

Desperate Measures - Char

Zeratul hlásí, že vědci prozkoumali krystal a zjistili, že to není ten samý, co byl ukraden. Ulrezajovi se podařilo zreplikovat krystal podivnou kombinací zergských a templářských energií. Je možné, že Ulrezaj použije takto vytvořené krystaly k převzetí kontroly nad zergsými rody na Charu. I tyto krystaly ale silně vyzařují, takže je možné je lokalizovat. Exekutorovy síly nejsou tak velké, aby mohly zaútočit na Zergy nebo Ulrezaje přímo, ale je třeba krystaly zničit, než je Ulrezaj bude schopný použít. Exekutor proto shromažďuje malou skupinu elitních templářů a zatímco Zeratul na jiném místě klamným útokem odlákává pozornost, Arbiter vysazuje tým na povrch Charu.

Výsadek se rychle probíjí nehlídanými zergskými základnami a temný archon likviduje krystaly jeden po druhém. Zničení každého krystalu má naštěstí vliv na okolní Zergy, kteří upadají do zvláštního stavu hibernace.

Showdown - Shakuras

Zatímco Zeratul a Exekutor ničili krystaly na Charu, Ulrezajovi a Schezarovi se podařilo umístit na orbitu Shakurasu orbitální stanici, která uvolňuje silné energetické vlny, které ruší komunikaci a vyčerpává štíty. Ulrezaj spolu se svými třemi společníky se spojili v mocného temného archona. Ten kontaktuje Zeratula a vysvětluje mu, že se snaží vyhnat Aiurské Protossy ze Shakurasu. Ten se mu snaží vše ještě jednou rozmluvit, ale Ulrezaj je zaslepen pomstou. Schezar aktivuje EMP zařízení na plný výkon. Zařízení vysílá pulsy každých deset minut a vysává tak veškerou energii ze štítů. Exekutor útočí na stanici a ničí EMP i terranskou základnu. Schezar je zabit během obrany své základny, ale Ulrezaj opět uniká.


Ressurrection

Artanis žádá Raynora o pomoc. Admirál Stukov, který byl infikován Cerebratem Kalothem ovládá vlastní zergský rod. Artanis má plán, jak zvrátit proces infikace pomocí nanotech séra. Zvědové našli Stukovovu základnu na Braxisu. Praetor Taldarin s malým elitním týmem Raynora doprovodí. Výsadku se podaří infiltrovat terransko/zergskou základnu a najít Stukova. Sérum zabírá, ale zergové bez kontroly začínají napadat vše živé. Výsadek je evakuován a Artanis rozkazuje vypálit Braxis.