Stáøí postav je platné vzhledem k zaèátku epizody I

Preserver Zamara

Vìk : neznámý

Ochránce protosských vìdomostí

Zamara je jeden z mála Preserverù . Aby zachránila uchovávané vzpomínky, pøenesla je pøed smrtí spolu se svou myslí do mozku Jakea Ramseyho a zoufale se sna¾í, aby tyto vìdomosti a vzpomínky mohla pøedat dále. [3]

Exekutorka Selendis

Vìk : neznámý

Velitel protosských sil

Selendis byla Artanisovým uèedníkem. V nové hierarchii byla zvolena Exekutorkou : vrchním velitelem spojených protosských sil. Bìhem jejího velení bylo vyvinuto mnoho nových zbraní a robotických strojù, aby mohlo být co nejvíce protosských ¾ivotù zachováno. Netrpìlivì èeká na pøíle¾itost støetnout se se Zergy a osvobodit Aiur. Selendis pøedstavuje to nejlepší z protosské rasy - naprosto vìrná ideálùm a zcela oddaná do takové míry, jaké èlovìk nemù¾e porozumìt. [1]

Bezejmenný Exekutor

Vìk : neznámý

Velitel protosských sil

Bezejmenný Exekutor, hráè v epizodì III a IV, se stal novým velitelem protosských sil po Tassadarovi . Vedl útok proti Zergùm na Aiuru po jeho obsazení. Poté se na Aldarisùv pøíkaz vydal zajmout Tassadara. Ten ho však pøesvìdèil, ¾e jediná mo¾nost, jak znièit Nadvìdomí je spojit se s temnými templáøi. Exekutor mu i pøes námitky Aldarise pomohl najít Zeratula a spolu s ním a Tassadarem se vrátil na Aiur. Zde však musel bojovat proti svým bratrùm, kteøí se pod vedením Konklávy odmítli smíøit s návratem temných templáøù na Aiur. Nakonec se Exekutorovi podaøilo pøesvìdèit i Aldarise, kdy¾ Zeratul zabil dva Cerebraty a nakonec vedl i koneèný útok na Nadvìdomí. Po znièení Nadvìdomí se s ostatními uchýlil na Shakuras , na který však také zaútoèili Zergové. Exekutor vedl nìkolik obraných a útoèných operací a výpravu za nalezením dvou krystalù, které by Shakuras pomohly oèistit od Zergù. Na krátký èas se také spojil s Kerriganovou , která však Protossy nakonec zradila a zavra¾dila Aldarise. Exekutorovi se nakonec podaøilo znièit všechny Zergy na Shakurasu pomocí krystalù a starobylého Xel´Nagského chrámu.

Judicator Aldaris

Vìk : zabit ve vìku 740 let

Poradce expedièních sil

Judicator Aldaris byl èlenem Konklávy, protosské vlády a pevnì vìøil v protosskou vizi nového zaèátku. Nejvíce si cennil spoleèných úspìchù a neosobní cti. Aldaris byl povìøen dohledem na Tassadarovo velení expedièním silám a neváhal kárat mladšího Protossa za jeho chyby. Aldaris neváhal oznaèit ty, kteøí odmítají protosské dogma, jako kacíøe a zrádce. Nakonec však prohlédl a uznal své chyby. Pøipojil se k exekutorovi kdy¾ se pøesunul na Shakuras a zde jako jediný prohlédl úmysly infikované Raszagal . Nikdo ho však neposlechl a bìhem støetu mezi uprchlíky z Aiuru a temnými templáøi byl zabit Kerriganovou .

Tassadar

Vìk : zemøel hrdinskou smrtí ve vìku 356 let

Vysoký templáø, bývalý Exekutor expedice Koprulu

Tassadar je pøíkladem rostoucích rozporù v protosské spoleènosti. Narozen do nové generace, která hledìla do dynamické budoucnosti, Tassadar byl frustrován konzervativními názory starších. Tassadar cítil, ¾e neohebná povaha protossù a jejich neschopnost pøehodnotit starobylé tradice, bude zhoubou jejich rasy. Uchvácen silou a mystikou odpadlé kasty temných templáøù, Tassadar vìøil, ¾e najde nìjaký most nad propastí mezi svými vládci a vyhnanci. To se mu také podaøilo. Odmítl znièit terranské kolonie plné bezbranných civilistù jen kvùli zergskému zamoøení. Byl odvolán ze své funkce a byl dlouho pova¾ován za kacíøe a zrádce. Vydal se hledat temné templáøe. Setkal se s Jamesem Raynorem a oba navázali historicky první mezirasové pøátelství. Našel temné templáøe a dovedl je na Aiur , kde mu pomohli znièit Nadvìdomí . Tassadar se zúèastnil koneèné bitvy o Aiur, ve které také polo¾il ¾ivot, kdy¾ se na palubì mateøské lodi Gantrithor obìtoval, aby definitivnì znièil Nadvìdomí. Oficiálního uznání se mu dostalo a¾ tìsnì pøed finálním útokem. Nyní je jméno Tassadar nav¾dy zapsáno v protosské historii vedle jmen jako Khas nebo Adun .

Praetor Fénix

Vìk : zabit ve vìku 397, zabit ve vìku 397

Bývalý Praetor protosských obranných sil

Fénix postupoval templáøskými hodnostmi spolu se svým pøítelem Tassadarem . Byl jak vynalézavý, tak silný a bojoval proti nepøátelùm Protossù v nesèetných bitvách. Schopný silné empatie a strašlivé zuøivosti, Fénix býval jedním z Tassadarových nejvìrnìjších pøívr¾encù. Fénix byl nedùvìøivý k Aldarisovi a Judicatorské kastì, a tak v bitvì spoléhá pouze na èest svých spolubojovníkù a na své vlastní schopnosti. Pomáhal Exekutorovi v bitvách na Aiuru a byl zabit pøi obranì provincie Antioch, kdy¾ zde byl ponechán pouze s malou jednotkou. Byl však o¾iven a transplantován do skeletu Dragoona a dále bojoval proti Zergùm. Po znièení Nadvìdomí a úniku Protossù na Shakuras zùstává Fénix s Raynorem na Aiuru a nièí warp bránu, aby nepadla do rukou Zergù. Poté se Fénix s Raynorem na èas spojili s Kerriganovou , aby jí pomohli znièit UED a Nadvìdomí. Po osvobození Korhalu je však Kerriganová zrazuje a útoèí na nepøipravené terranské a protosské síly. Praetor Fénix definitivnì umírá pøi obranì základny.

Prelate Zeratul

Vìk : 634

Praetor temných templáøù

Jako jeho bratøi, Zeratul byl kdysi vypovìzen z domovského svìta kvùli odmítnutí podrobit se „spoleèné slávì“ Khaly. Proto Zeratul chová hlubokou nenávist vùèi Konklávì a kastì Judicatorù, kteøí byli zodpovìdní za jeho nespravedlivé vyhnání. Zeratul je hrdý a vznešený, ale je poznamenán temnou a tragickou aurou. Aèkoliv je uzavøený a vypoèítavý, Zeratul je nanejvýš èestný a klidnì by riskoval vše, aby mohl chránit svùj dlouho ztracený domovský svìt Aiur. Zeratul výraznì pøispìl k znièení Nadvìdomí na Aiuru , podílel se na vyhnání Zergù ze Shakurasu a znièil Nadvìdomí na Charu .

Praetor Artanis

Vìk : 262

Vysoký templáø, Praetor protosských obranných sil

Artanis je nejmladším Protossem, který dosáhl hodnosti Praetora. Pøes jeho mládí a nedostatek zkušeností je odvá¾ný a dynamický velitel. Aèkoliv byl Artanis pøíznivcem Konklávy, má hluboký respekt k Tassadarovi . Artanis bojoval v bitvách na Shakurasu , vedl skupinu, která prorazila blokádu UED okolo Braxisu a spolu se Zeratulem mìl hlavní podíl na vyèištìní Shakurasu. Po neúspìšném útoku na Char proti Kerriganové se stáhl se zbytky protosské armády zpìt na Shakuras.

Matriarch Raszagal

Vìk : zabita ve vìku 1045 let

Matriarcha temných templáøù na Shakurasu

Jako jedna z nejstarších Protossù (pamatuje vyhnání Temných templáøù z Aiuru) [4], Raszagal vládla kmenùm temných templáøù skoro 500 let. Obdaøena hrozivými psionickými silami, byla pova¾ována za jednu z nejsilnìjších myslí v galaxii. Nyní po staletích, kdy nezištnì vedla své kmeny, zaèala nad svými schopnostmi ztrácet kontrolu. Aèkoliv Raszagal dr¾ela své kmeny odlouèené na Shakurasu, v¾dy se tajnì sna¾ila pomáhat Aiuru . Pøes její antipatie ke Konklávì Raszagal vìøila, ¾e celá Protosská rasa bude jednou opìt sjednocena. Raszagal byla infikována Kerriganovou a sehrála dùle¾itou roli v jejích zka¾ených plánech. Nakonec jí Zeratul radìji zabil, ne¾ aby byla pod vlivem Kerriganové.

Ulrezaj

Vìk : neznámý

Vùdce odpadlé supiny temných templáøù

Temný templáø, který odmítl myšlenku opìtovného spojení Protossù a vedl odboj proti novému øádu. Byl zajat Exekutorem na Aiuru a na Shakurasu souzen za vra¾dy a zradu, ale byl osvobozen Alanem Schezarem . Ukradl jeden ze svatých Khaydarinových krystalù a podaøilo se mu ho zreplikovat a pomocí nich ovládat Zergské rody. Se Schezarovou pomocí umístil na orbitu Shakurasu EMP zaøízení a pokusil se vyhnat Aiurské Protossy. To mu však Exekutor pøekazil. Ulrezaj se spolu se svými šesti spolubojovníky pøemìnil v temného archona a uprchl [2]. Ukryl se v podzemí Aiuru, kde si opìt získal skupinu následovníkù. Ulrezaj se sna¾í eliminovat všechny Preservery . Jakeovi /Zamaøe se podaøilo na poslední chvíli uniknout skrz Warp bránu. Ve formì archona je Ulrezaj neuvìøitelnì mocný, zvládal zcela sám bojovat proti zegrským, terranským i protosským jednotkám.[4]

Adun

Vìk : mrtev

Vùdce protosských templáøù

Adun mìl kdysi za úkol znièit temné templáøe. Nedokázal však zabít své bratry, místo toho jim idealistický Adun pomohl skrýt se pøed Konklávou a tím se vzepøel vùli Judicatorù. O jeho dalšícho osudech není moc známo, ale jedná se o jednu z nejdùle¾itìjších postav protosské historie. Nìkteré zdroje uvádìjí, ¾e zemøel jako hrdina, v boji za svùj lid. Jiné zdroje tvrdí, ¾e se stal tragickou obìtí strachu a pøedsudkù, které vznikly mezi Temnými templáøi a ostatními Protossy. Další zdroje zase uvádìjí, ¾e shoøel, kdy¾ zkoušel pojmout psionické síly mnohem mocnìjší, ne¾ jeho tìlo mohlo zvládnout. Víme ale, ¾e po jeho smrti vzniklo proroctví, ¾e jednoho dne se k protosskému lidu vrátí [1].

Khas (Savassan)

Vìk : mrtev

 

Jeho skuteèné jméno se nezachovalo (aèkoliv Preserveøi ho znají).[4] Nakonec byl pojmenován Khas, neboli „Ten, který pøinesl øád“. Khas na základì studia zakázaných uèení Xel’Nagy objevil starobylé monolitické artefakty známé jako Khaydarinové krystaly . Nasmìroval energie krystalu skrz sebe, èím¾ se propojil s pùvodní psychickou spojitostí jeho rasy. Shromá¾dil mnoho mladých Protossù a nauèil novou generaci váleèníku, jak pou¾ívat jejich latentní psychické pouto. Khas vyvinul radikální systém psychického vývoje, který mìl zdisciplinovat novou generaci a zabránit ji opakovat chyby pøedkù. Jeho teorie, známá jako Khala èili „Cesta vzestupu“, ¾ádala všechny Protossy, aby zapomnìli na osobní rozmary a bojovali za sjednocení své, kdysi mocné, spoleèenské rasy. Khasovou nejvìtší nadìjí bylo, ¾e Khala dá Protossùm nový smysl existence a novou vitalitu k jeho naplnìní. Khas zasvìtil ¾ivot uèením ostatní Protossù jak dosáhnout psionického spojení. Díky jeho úsilí se stále více a více Protossù obracelo ke Khale a¾ nakonec nechali Vìk svárù zcela za sebou. Do¾il se vysokého vìku a zemøel pøirozenou smrtí. Jeho duše se stala souèástím spoleèného protosského vìdomí, které pomohl vytvoøit [1].

Praetor Taldarin

Vìk : neznámý

Templáø

Taldarin bojoval po boku Aduna . Poté co byl zranìn v bitvì, byl ulo¾en do stáze na dlouhou dobu. Byl prvním Protossem, jeho¾ tìlo by umístìno do exosleketu Dragoona , kdy¾ byl vytvoøen.

Mojo

Vìk : neznámý

Praetor protosských sil na Aiuru

Mojo vedl boj proti Allanu Schezarovi . Další detaily o jeho ¾ivotì jsou neznámé.

Danimoth

Vìk : neznámý

Arbiter

Danimoth doprovázel Praetora Moja na jeho misích. Také o jeho osudech není moc známo.

Eredas

Vìk : neznámý