Protossové mají velmi pokroèilé technologie a silné psionické schopnosti. Proto¾e je jejich reprodukèní doba dlouhá a velmi si cení ¾ivota, posilují svou armádu mocnými, ale snadno nahraditelnými váleènými roboty. Nauèili se také spojit své psionické schopnosti s technologií. Protosské jednotky patøí mezi nejefektivnìjší známé váleèníky. Všechny jednotky jsou vybaveny štíty . Protosští váleèníci pou¾ívají soustøedìnou PSI energii a vytváøejí tak okolo sebe ochranné pole. Indukované generátory PSI pole umo¾òují pou¾ití štítu i tìm nejmenším robotickým jednotkám. Protosské energetické štíty efektivnì zachycují všechny druhy fyzických a energetických útokù, ale pokud jsou pod palbou, vyèerpávají se. Neustále se však pomalu regenerují. K urychlení regenerace mohou být pou¾ity štítové baterie . Protosské budovy a jednotky berou energii z psionické matrice, která pochází z Aiuru . Všechny protosské jednotky se mohou pohybovat ve vakuu a to i bez vzduchotìsného skafandru. Protosská fyziologie je tak vyspìlá, ¾e skafandr nepotøebuje. Protosské pancíøe jsou slitinou rùzných neznámých prvkù obohacených minerály a mají typickou zlatou barvu. Lodì se pohybují pomocí gravitických motorù , které fungují ve všech podmínkách. Navíc nepotøebují zvláštní palivo, tak¾e protosské lodì nemají omezený dolet. Protosské zbranì jsou vìtšinou energetické (ostøí, disruptory, fotonové blastery, pulzní dìla…) tzn. ¾e projektily jsou tvoøeny energií, a ¾e zbraò není omezená neseným mno¾stvím munice. Pouze nìkolik výjimek (rakety, torpéda…) jsou hmotné projektily. Vyspìlý systém výroby a replikace umo¾òuje výrobu zbraní, Zealotských bojových oblekù, Dragoonských exoskeletù i gigantických Nosièù. Mezi Psionické schopnosti Protossù patøí levitace, telekineze, psionické bouøe, halucinace atd. Templáøi mohou vyvolávat mocné psionické entity : Archony. Protosští Arbitøi mohou vytváøet distorzní pole a zneviditelòovat tak ostatní jednotky, otevírat èasoprostorové trhliny nebo dokonce manipulovat s plynutím èasu. Protossové mají také nìkolik druhù nadsvìtelného cestování. Mimo jiné i warp, warp trhlinu a warp bránu .Protoss Zealot Protoss Dragoon Protoss High Templar Protoss Dark Templar Protoss Vindicator Protoss Immortal Protoss Stalker Protoss Soul hunter
Zealot Dragoon High templar Dark templar Vindicator Immortal Stalker Soul hunterProtoss probe Protoss Observer Protoss Shuttle Protoss Reaver Protoss Interceptor Protoss Colossus Protoss Phase prism Protoss Expander
Probe Observer Shuttle Reaver Interceptor Colossus Phase prism ExpanderProtoss scout Protoss arbiter Protoss corsair Protoss phoenix
Scout Arbiter Corsair PhoenixProtoss carrier Protoss destroyer Protoss mothership Protoss warp ray Protoss tempest Protoss triangular mothership
Carrier Destroyer Mothership Warp ray Tempest MothershipProtoss archon Protoss dark archon Protoss twilight archon
Archon Dark archon Twilight archon