Aèkoliv Khala vyzývala Protossy k tomu, aby zavrhli svou starobylou kmenovou spoleènost a pøijali nové kasty Judicatorù, Templáøù a Khalaiù, mnozí stále lpí na pomíjivých zvycích a lesku starých zpùsobù. Nìkteré kmeny zùstaly nedotèené, jen aby pøipomínaly Protossùm jejich hloupost v minulosti. S vzestupem Judicatorù jako vládnoucí kasty nade všemi Protossy, u¾ staré dilema kmenového separatismu spoleènost neohro¾uje. Nejviditelnìjší rozdílnost kmenù je to, ¾e ka¾dý kmen má vlastní unikátní kù¾i. Její odstíny se pohybují od skvrnité šedi k temné modøi.

Kmen Ara

Kasta : Judicator

Postavení : Conclave Praetor Guard

Kmenová barva : èervená

Ara je relativnì mladý kmen, na protosské pomìry. Jeho èlenové byli první, kdo zaèali uskuteèòovat Khasovu vidinu sjednocené spoleènosti po Vìku svárù. Mladický entuziasmus kmene Ara pomohl prosazovat naøízení Khaly a pomohl rozdìleným kmenùm k trvalému míru. Ara si dr¾í moc uvnitø Judicatorské kasty, a tak kontroluje kdo pøedsedá vládnoucí Konklávì. Ve svìtle nedávných událostí, Ara je toho názoru, ¾e Zergùm má být vìnována veškerá pozornost a lidstvo má být ponecháno svému osudu.

Kmen Akilae

Kasta : Templar

Postavení : High Templar Command

Kmenová barva : zelená

Akilae reprezentuje nejsilnìjší vojenskou sílu v protosské spoleènosti. Akilae vládl nìkolik století ostatním kmenùm ve Vìku svárù , ale kmen si rychle uvìdomil, ¾e Khasova vize jednotné spoleènosti ohlásila nový vìk jejich rasy. Povìøení ochranou domovského svìta Aiuru , Akilae stateènì nesl svùj závazek po mnoho generací. Veden mocným Vysokým templáøem , kmen Akilae velel ve válce síle všech protosských templáøù. Aèkoliv byl kmen v¾dy extrémnì loajální, Akilae se nedávno neshodli se svými Judicatory, kdy¾ tvrdili, ¾e by lidská rasa mìla být ochránìna od zergské hrozby a ne znièena.

Kmen Shelak

Kasta : Judicator

Postavení : Knihovníci, Dr¾itelé Khaydarinových krystalù

Kmenová barva : bílá

Shelak byl kmen, který byl nejblí¾e ke starobylé rase Xel´Naga. Proto byly Judicatory urèeni aby studovali a chránili mocné Khaydarinové krystaly, které dávají energii zázraèným protosským technologiím . Shelak zaujatý odkazem Xel´Nagy studoval jejich starobylé texty. Aèkoliv Judicatoøi zakázali všechna Xel´Nagská uèení, kmen Shelak má stále pøístup do jejich archivù. Judicatoøi vìøí, ¾e Shelak rozluští záhady Xel´Nagù, a rozšíøí tak své vìdomosti prostøednictvím Khaly.

Kmen Sargas

Kasta : Templar

Postavení : Enforcers/ Assassins

Kmenová barva : modrá

Zøejmì nejznámìjší z kmenù, Sargas nikdy neoplýval velkou vìrnosti k Judicatorské Konklávì. Jako kmen Venatir pøed nimi, Sargas se pokoušel potlaèit unvitø svého kmenu efekty Khaly. Posedlí tím, aby si udr¾eli "svobodnou mysl" a kmenovou identitu, Sargas nabízel svou pomoc jen, kdy¾ to poslou¾ilo jeho cílùm. Konkláva zjistila, ¾e kmen Sargas je extrémní odborník na zabíjení. Tak se jeho èlenové stali oficiálními protosskými zabijáky, hbitì likvidující odpadlíky nebo nepøátele se starobylou elegancí své lovecké rasy. Bylo zjištìno, ¾e z kmene Sargas pochází více Temných templáøù, ne¾ z jakéhokoliv jiného kmene.

Kmen Auriga

Kasta : Templar

Postavení : Ochránci flotily

Kmenová barva : oran¾ová

Povìøena údr¾bou a ovládáním impozantních Nosièù a Arbiterù , kteøí chrání pøístupové cesty k Aiuru , Auriga nikdy nezaváhala ve své slu¾bì Konklávì. Pøed deseti tisíci lety byly prvními, kdo stavìl námoøní lodì, které se pak odvá¾nì plavily po rozbouøených moøích Aiuru. Uchvácena nadšením pøi øízení plavidel do neznáma, Auriga stála v¾dy pøipravena bojovat s jakoukoliv hrozbou, která mù¾e ohrozit protosský domovský svìt.

Kmen Furinax

Kasta : Khalai

Postavení : Výrobci zbraní a technologií

Kmenová barva : fialová

Tøeba¾e kmen Furinax nemá rád ¾ádnou válku, v¾dy se s nim dá poèítat pøi obranì jejich domovského svìta s divokostí a se ctí. Po generace slou¾il kmen Furinax své rase jako výrobce zbraní a stavitel. Posedlý sluèováním svatých energií Khaydarinových krystalù a moderních technologií, libuje si kmen v pokrokových øemeslech. Nejvìtší pýchou kmene Furinax jsou revoluèní bojové obleky pro Zealoty a mocné Dragoonské exoskelety.

Kmen Velari

Kasta : neznámá

Postavení : neznámé

Kmenová barva : ¾lutá

(symbol je neoficiální)

 


Kmen Venatir

Kasta : neznámá

Postavení : neznámé

Kmenová barva : hnìdá

(symbol je neoficiální)

 Reference:
  • SC manuál