Khala

Khas vyvinul radikální systém psychického vývoje, který mìl zdisciplinovat novou generaci a zabránit ji opakovat chyby pøedkù. Jeho teorie, známá jako Khala èili "Cesta vzestupu", ¾ádala všechny Protossy, aby zapomnìli na osobní rozmary a bojovali za sjednocení své, kdysi mocné, spoleèenské rasy. Khasovou nejvìtší nadìjí bylo, ¾e Khala dá Protossùm nový smysl existence a novou vitalitu k jeho naplnìní. Postupnì se Protossové vzdávali své starobylé vendety a zástupy se jich pøidávali k legiím Khalaiù. Toto se stalo skuteèným obratem ve Vìku Sváru a vedlo k poèátku Druhého vìku. Kdy¾ se strašlivé války uklidnily a Kmeny se zaèaly zase jednou léèit a pojit, zaèala premisa Khaly pronikat i do nejhlubších a nejzákladnìjších koøenu Protosské spoleènosti. Khala, puvodnì urèená k vymezení striktního systému chování, vy¾adovala pøechod z kmenového systému na spoleènost kast. Všichni èlenové protosských kmenù byli rozdìleni do tøí kast: Judicator , Khalai a Templar . Dodr¾ujíc pøísné kodexy Khaly, vzali na sebe Protossové bøíme Dae’Uhl neboli "Velkého správcovství". Na rozdíl od jejich pøedchùdcù však odmítali zasahovat nebo manipulovat evolucèí procesy ni¾ších ras, nad nimi¾ dr¾eli ochrannou ruku.

Kasta Khalai

Tato kasta reprezentuje nejvìtší èásti Protosské spoleènosti - prùmyslníky, vìdce a dìlníky

Kasta Templar

Kasta reprezentující protosské ozbrojené síly.

Kasta Judicator

Slo¾ena z protosských starších a státníku, jejich¾ hlavní odpovìdností bylo vládnout Protossùm podle Zákona Khaly . Shromá¾dìní Judicatorù bylo vedeno malou skupinou Starších známou jako konkláva

Konkláva

Rada starších Judicatorù, která øídila Protosskou spoleènost od vytvoøení kastovního sytému a¾ do ústupu z Aiuru .

Preserver

Preserverù je mezi Protossy jen pár. Jsou to jedinci, kteøí uchovávají vzpomínky ka¾dého Protossa, který kdy ¾il a byl souèástí Khaly . V¾dy, kdy¾ Protoss zemøe, jeho vzpomínky jsou pøeneseny do mysli Preservera. Jediným známým Preserverem je Zamara , která pøed svou smrtí pøenesla své vìdomí a všechny vzpomínky do mozku Jakea Ramseyho .[1]

Khalis

Unikátní krystal obsahující energie Temných templáøù ulo¾ený na Charu . S jeho pomocí se Protossùm podaøilo aktivovat chrám Xel´Nagù na Shakurasu a vyhladit na nìm Zergy.

Uraj

Unikátní krystal obsahující energie Aiurských templáøù ulo¾ený na Braxisu/Khyradoru . S jeho pomocí se Protossùm podaøilo aktivovat chrám Xel´Nagù na Shakurasu a vyhladit na nìm Zergy.

Shadow walk

[3]

Armáda

Protosská templáøská armáda se skládá ze tøí slo¾ek. První z nich jsou útoèné (expedièní) síly. Ty, jak název napovídá, jsou urèeny pro bojové operace na území nepøítele. Podslo¾kou tìchto sil jsou síly prùzkumné (Reconnaissance). Druhou slo¾kou jsou obranné síly (Vanguard of Aiur). V kompetenci tìchto sil je obrana domovské planety. Tøetí slo¾kou jsou okupaèní síly. Ty slou¾í k obranì kolonií (nikoliv k okupaci cizích území, jak by název mohl mylnì naznaèovat). Okupaèní síly mají za úkol také ochranu svìtù s ménì vyvinutými formami ¾ivota v rámci Dae´Uhl. Po válce se Zergy byly okupaèní sbory rozpuštìny a pøerozdìleny mezi dvì zbývající slo¾ky. Po ústupu z Aiuru ztratily obranné síly svùj hlavní úèel a došlo k další integraci. Obì zbývající slo¾ky (se zhruba 10% pùvodní síly) jsou nyní oznaèovány jednotnì jako flotila Exekutora.

Jednotlivé slo¾ky jsou dále dìleny na oddíly a supiny. Oddíl se skládá z nìkolika skupin. Ka¾dá skupina má velitele (ne nutnì nejstaršího, ale nejvíce zkušeného). Pro ka¾dou operaci je stanoven nejvyšší velitel, co¾ mù¾e být Exekutor, Praetor nebo nìkdo s ni¾ší hodností, podle velikosti operace. Skupiny se obvykle skládají z nìkolika jednotek stejného typu (zealoti , dragooni , letka scoutù , baterie reaverù ...) Urèité dìlení armády je mo¾né provést i podle pøíslušnosti ke kmenùm. Kmen Akilae je nejvìtším templáøským kmenem a pøedstavuje zhruba 40% pozemních templáøských vojsk. Druhým a jediným dalším výrazným templáøským kmenem je Sargas pøedstavující dalších cca 30%. Zbylé síly jsou zaøazeny hlavnì v obranných slo¾kách a tvoøí je templáøské oddíly ostatních kmenù. Za zmínku stojí pøedevším elitní pretoriánské gardy kmene Ara . Kmen Auriga byl povìøen správou Velké flotily. Oran¾ové znaky tohoto kmene nese asi 90% všech leteckých sil - pøedevším velká vìtšina velkých lodí (nosièù atd.). Ostatní kmeny mají pouze èestné letky scoutù , nìkolik pøidìlených Arbitrù a vìtšinou jeden nosiè . Stavy malých flotily ostatních kmenù jsou udr¾ovány na stejných hodnotách i bìhem bojù, proto¾e pokud dojde ke ztrátì lodí, kmen Auriga propùjèí místo nich své lodì.

Armáda temných templáøù není rozdìlena do podslo¾ek a je oznaèována souhrnnì jako flotila Matriarchy. Další èlenìní je podobné Aiurské armádì. Armáda je ale podstatnì menší a má jiné slo¾ení. Základní bojovou jednotkou jsou pøímo temní templáøi . Zealoti nebo vysocí templáøi logicky chybìjí, proto¾e jejich výcvik podléhá uèení Khaly , které Temní templáøi odmítají. Místo Dragoonù jsou vyu¾íváni Stalkeøi . Robotické jednotky jsou vyu¾ívány stejnì, jako v Aiurské armádì. Flotila je tvoøena jenom menšími lodìmi. Malým mno¾stvím Scoutù a pøedevším Corsairy . Velké lodì Temní templáøi nevyu¾ívají, vzhledem k tomu, ¾e se sna¾í v¾dy zùstat nepozorováni. Arbitøi ve flotile také nejsou, proto¾e ¾ádní Judicatoøi se samozøejmì mezi Temnými nenacházejí. Po smrti Raszagal pøevzal velení nad armádou Temných templáøù Zeratul a fakticky došlo k opìtovnému sjednocení všech Protossù.

Hodnosti

Zákonodárnou a soudní moc tvoøila po staletí Konkláva - rada starších z kasty Judicatorù . Konkláva však nemá výkonnou moc, pouze rozhoduje o vyhlášení váleèného stavu. Výkonnou moc a velení nad templáøskými armádami má Exekutor. Ten je jmenován (popø. odvolán) Konklávou. Za celou historii byl Tassadar první odvolaný Exekutor. Konkláva mù¾e jmenovat poradce, kteøí pøímo v poli dohlí¾ejí na vedení boje. Jedním takovým byl i Aldaris . Po ústupu z Aiuru se Konkláva rozpadla a Protosská spoleènost se nachází v nìèem, co by se dalo oznaèit jako stanné právo - veškerou moc má Exekutor. Pod Exekutora spadají Praetoøi. Ti mají na starost jednotlivé slo¾ky armády (mù¾e jich být i více). Známými Praetory jsou Fénix , nebo Artanis . Dalšími hodnostmi jsou velitel oddílu a velitel skupiny. Robotické jednotky nemají hodnost a pøijímají rozkazy od jakéhokoliv templáøe, nehledì na své ohro¾ení. Rozkaz neuposlechnou pouze v pøípadì, ¾e je v rozporu s rozkazem udìlený Protossem s vyšší hodností. Proby jsou úkolovány vìtšinou mateøským Nexem, popø. pøeveleny velitelem operace na jiné místo. Ale mohou být na rozkaz libovolného zealota pou¾ity i k obranì kolonie, pokud je to nutné. Raketoplány obvykle spadají pod velitele jednotek a oddílù. Stejnì tak Reaveøi , nebo Observeøi . Interceptory jsou øízeny výhradnì z mateøského nosièe , tak¾e jakékoliv rozkazy od ostatních jednotek musejí být smìrovány na nosiè, kde jsou vyhodnoceny velitelem lodi. Arbitøi fakticky nejsou armádní jednotkou a nespadají pøímo pod Templáøe, proto¾e ti nemohou rozkazovat Judicatorùm. Obvykle jsou ale pøidìleni pod konkrétního velitele, jeho¾ rozkazy v bitvì akceptují. Archoni nemají hodnost. V bitvì akceptují rozkazy jen od výše postavených templáøù, proto¾e pøimìt jek poslušnosti vy¾aduje urèitou sílu. Stejnì, jako robotické jednotky, zcela bez ohledu na své bezpeèí.

Výcvik

Protossové, kteøí se rozhodnou pro ¾ivot templáøe prodìlávají nároèný výcvik. Základní vojenský výcvik trvá 40 let, bìhem nich¾ se templáø uèí ovládat a prohlubovat své psionické schopnosti, stejnì jako mnohá bojová umìní, techniky boje, ovládání všemo¾ných zbraní atd. Po této dobì mù¾e templáø nastoupit do aktivní slu¾by jako Zealot , ale jeho trénink pokraèuje. Disciplína templáøù je velmi vysoká, tak¾e trénují opravdu tvrdì a èasto. Zealoti se musejí nauèit nejen bojovat mezi sebou, ale i s ostatními humanoidními i zcela odlišnými tvory a proti rùzné bojové technice. Obzvláštì nadaní templáøi se èasem zdokonalí natolik, ¾e se z nich stávají vysocí templáøi a pøecházejí na studium slo¾itìjších psionických disciplín, co¾ trvá další desítky let. Nìkteøí templáøi se rozhodnou po základním výcviku nastoupit na letecké akademie kmene Auriga , kde se z nich po mnoha letech dalšího výcviku stávají piloti stíhaèù, nebo pokud proká¾í znaèné taktické schopnosti, velitelé velkých lodí. Zranìní templáøi neschopni dalšího boje vlastními silami mohou být umístìni do Dragoonù . Bìhem nìkolika mìsícù a¾ let se uèí co nejlépe ovládat svùj tank.

Bojová umìní

Templáøská bojová umìní jsou tisíciletým odkazem pøedkù.Prakticky ka¾dý kmen mìl kdysi svùj vlastní bojový styl, nìkteré kmeny (Akilae , Sargas ) dokonce i více druhù. Po sjednocení kmenù a vytvoøení Kastovního systému došlo k urèité integraci a z mnoha rùzných stylù a technik bylo vytvoøeno moderní bojové umìní nazvané Kha´Sare. Tento bojový styl se uèí všichni templáøi bìhem základního výcviku. Prakticky obsahuje to nejlepší ze všech kmenových stylù, ale jeliko¾ je umìle vytvoøený, má i urèité nedostatky. Proto vìtšina Templáøù ovládá kromì Kha´Sare i nìkteré prastaré a osvìdèené kmenové techniky. Protosská bojová umìní jsou nejen uèením umìní boje, ale i uèením filozofickým a studiem psionických schopností a jejich vyu¾ití pøi boji. Zaobírají se bojem beze zbranì i se zbranìmi. S jedním i více protivníky všemo¾ných ras. Nejstarší a zároveò nejvra¾ednìjší bojová umìní ovládají mistøi kmenù Sargas , Akilae a Ara . Pøedevším umìní Ra´Nthe kmene Sargas je velice obávané, ale také velmi vzácné. Proslulé je pøedevším svou orientací na bleskovou likvidaci Protosských protivníkù nìkolika málo chvaty. Jeho nebezpeènost tví pøedevším v tom, ¾e nikdo, kdo byl svìdkem jeho pou¾ití nepøe¾il, aby mohl popsat jeho techniky.