Khala

Khas vyvinul radikální systém psychického vývoje, který měl zdisciplinovat novou generaci a zabránit ji opakovat chyby předků. Jeho teorie, známá jako Khala čili "Cesta vzestupu", žádala všechny Protossy, aby zapomněli na osobní rozmary a bojovali za sjednocení své, kdysi mocné, společenské rasy. Khasovou největší nadějí bylo, že Khala dá Protossům nový smysl existence a novou vitalitu k jeho naplnění. Postupně se Protossové vzdávali své starobylé vendety a zástupy se jich přidávali k legiím Khalaiů. Toto se stalo skutečným obratem ve Věku Sváru a vedlo k počátku Druhého věku. Když se strašlivé války uklidnily a Kmeny se začaly zase jednou léčit a pojit, začala premisa Khaly pronikat i do nejhlubších a nejzákladnějších kořenu Protosské společnosti. Khala, puvodně určená k vymezení striktního systému chování, vyžadovala přechod z kmenového systému na společnost kast. Všichni členové protosských kmenů byli rozděleni do tří kast: Judicator , Khalai a Templar . Dodržujíc přísné kodexy Khaly, vzali na sebe Protossové bříme Dae’Uhl neboli "Velkého správcovství". Na rozdíl od jejich předchůdců však odmítali zasahovat nebo manipulovat evolucčí procesy nižších ras, nad nimiž drželi ochrannou ruku.

Kasta Khalai

Tato kasta reprezentuje největší části Protosské společnosti - průmyslníky, vědce a dělníky

Kasta Templar

Kasta reprezentující protosské ozbrojené síly.

Kasta Judicator

Složena z protosských starších a státníku, jejichž hlavní odpovědností bylo vládnout Protossům podle Zákona Khaly . Shromáždění Judicatorů bylo vedeno malou skupinou Starších známou jako konkláva

Konkláva

Rada starších Judicatorů, která řídila Protosskou společnost od vytvoření kastovního sytému až do ústupu z Aiuru .

Preserver

Preserverů je mezi Protossy jen pár. Jsou to jedinci, kteří uchovávají vzpomínky každého Protossa, který kdy žil a byl součástí Khaly . Vždy, když Protoss zemře, jeho vzpomínky jsou přeneseny do mysli Preservera. Jediným známým Preserverem je Zamara , která před svou smrtí přenesla své vědomí a všechny vzpomínky do mozku Jakea Ramseyho .[1]

Khalis

Unikátní krystal obsahující energie Temných templářů uložený na Charu . S jeho pomocí se Protossům podařilo aktivovat chrám Xel´Nagů na Shakurasu a vyhladit na něm Zergy.

Uraj

Unikátní krystal obsahující energie Aiurských templářů uložený na Braxisu/Khyradoru . S jeho pomocí se Protossům podařilo aktivovat chrám Xel´Nagů na Shakurasu a vyhladit na něm Zergy.

Shadow walk

[3]

Armáda

Protosská templářská armáda se skládá ze tří složek. První z nich jsou útočné (expediční) síly. Ty, jak název napovídá, jsou určeny pro bojové operace na území nepřítele. Podsložkou těchto sil jsou síly průzkumné (Reconnaissance). Druhou složkou jsou obranné síly (Vanguard of Aiur). V kompetenci těchto sil je obrana domovské planety. Třetí složkou jsou okupační síly. Ty slouží k obraně kolonií (nikoliv k okupaci cizích území, jak by název mohl mylně naznačovat). Okupační síly mají za úkol také ochranu světů s méně vyvinutými formami života v rámci Dae´Uhl. Po válce se Zergy byly okupační sbory rozpuštěny a přerozděleny mezi dvě zbývající složky. Po ústupu z Aiuru ztratily obranné síly svůj hlavní účel a došlo k další integraci. Obě zbývající složky (se zhruba 10% původní síly) jsou nyní označovány jednotně jako flotila Exekutora.

Jednotlivé složky jsou dále děleny na oddíly a supiny. Oddíl se skládá z několika skupin. Každá skupina má velitele (ne nutně nejstaršího, ale nejvíce zkušeného). Pro každou operaci je stanoven nejvyšší velitel, což může být Exekutor, Praetor nebo někdo s nižší hodností, podle velikosti operace. Skupiny se obvykle skládají z několika jednotek stejného typu (zealoti , dragooni , letka scoutů , baterie reaverů ...) Určité dělení armády je možné provést i podle příslušnosti ke kmenům. Kmen Akilae je největším templářským kmenem a představuje zhruba 40% pozemních templářských vojsk. Druhým a jediným dalším výrazným templářským kmenem je Sargas představující dalších cca 30%. Zbylé síly jsou zařazeny hlavně v obranných složkách a tvoří je templářské oddíly ostatních kmenů. Za zmínku stojí především elitní pretoriánské gardy kmene Ara . Kmen Auriga byl pověřen správou Velké flotily. Oranžové znaky tohoto kmene nese asi 90% všech leteckých sil - především velká většina velkých lodí (nosičů atd.). Ostatní kmeny mají pouze čestné letky scoutů , několik přidělených Arbitrů a většinou jeden nosič . Stavy malých flotily ostatních kmenů jsou udržovány na stejných hodnotách i během bojů, protože pokud dojde ke ztrátě lodí, kmen Auriga propůjčí místo nich své lodě.

Armáda temných templářů není rozdělena do podsložek a je označována souhrnně jako flotila Matriarchy. Další členění je podobné Aiurské armádě. Armáda je ale podstatně menší a má jiné složení. Základní bojovou jednotkou jsou přímo temní templáři . Zealoti nebo vysocí templáři logicky chybějí, protože jejich výcvik podléhá učení Khaly , které Temní templáři odmítají. Místo Dragoonů jsou využíváni Stalkeři . Robotické jednotky jsou využívány stejně, jako v Aiurské armádě. Flotila je tvořena jenom menšími loděmi. Malým množstvím Scoutů a především Corsairy . Velké lodě Temní templáři nevyužívají, vzhledem k tomu, že se snaží vždy zůstat nepozorováni. Arbitři ve flotile také nejsou, protože žádní Judicatoři se samozřejmě mezi Temnými nenacházejí. Po smrti Raszagal převzal velení nad armádou Temných templářů Zeratul a fakticky došlo k opětovnému sjednocení všech Protossů.

Hodnosti

Zákonodárnou a soudní moc tvořila po staletí Konkláva - rada starších z kasty Judicatorů . Konkláva však nemá výkonnou moc, pouze rozhoduje o vyhlášení válečného stavu. Výkonnou moc a velení nad templářskými armádami má Exekutor. Ten je jmenován (popř. odvolán) Konklávou. Za celou historii byl Tassadar první odvolaný Exekutor. Konkláva může jmenovat poradce, kteří přímo v poli dohlížejí na vedení boje. Jedním takovým byl i Aldaris . Po ústupu z Aiuru se Konkláva rozpadla a Protosská společnost se nachází v něčem, co by se dalo označit jako stanné právo - veškerou moc má Exekutor. Pod Exekutora spadají Praetoři. Ti mají na starost jednotlivé složky armády (může jich být i více). Známými Praetory jsou Fénix , nebo Artanis . Dalšími hodnostmi jsou velitel oddílu a velitel skupiny. Robotické jednotky nemají hodnost a přijímají rozkazy od jakéhokoliv templáře, nehledě na své ohrožení. Rozkaz neuposlechnou pouze v případě, že je v rozporu s rozkazem udělený Protossem s vyšší hodností. Proby jsou úkolovány většinou mateřským Nexem, popř. převeleny velitelem operace na jiné místo. Ale mohou být na rozkaz libovolného zealota použity i k obraně kolonie, pokud je to nutné. Raketoplány obvykle spadají pod velitele jednotek a oddílů. Stejně tak Reaveři , nebo Observeři . Interceptory jsou řízeny výhradně z mateřského nosiče , takže jakékoliv rozkazy od ostatních jednotek musejí být směrovány na nosič, kde jsou vyhodnoceny velitelem lodi. Arbitři fakticky nejsou armádní jednotkou a nespadají přímo pod Templáře, protože ti nemohou rozkazovat Judicatorům. Obvykle jsou ale přiděleni pod konkrétního velitele, jehož rozkazy v bitvě akceptují. Archoni nemají hodnost. V bitvě akceptují rozkazy jen od výše postavených templářů, protože přimět jek poslušnosti vyžaduje určitou sílu. Stejně, jako robotické jednotky, zcela bez ohledu na své bezpečí.

Výcvik

Protossové, kteří se rozhodnou pro život templáře prodělávají náročný výcvik. Základní vojenský výcvik trvá 40 let, během nichž se templář učí ovládat a prohlubovat své psionické schopnosti, stejně jako mnohá bojová umění, techniky boje, ovládání všemožných zbraní atd. Po této době může templář nastoupit do aktivní služby jako Zealot , ale jeho trénink pokračuje. Disciplína templářů je velmi vysoká, takže trénují opravdu tvrdě a často. Zealoti se musejí naučit nejen bojovat mezi sebou, ale i s ostatními humanoidními i zcela odlišnými tvory a proti různé bojové technice. Obzvláště nadaní templáři se časem zdokonalí natolik, že se z nich stávají vysocí templáři a přecházejí na studium složitějších psionických disciplín, což trvá další desítky let. Někteří templáři se rozhodnou po základním výcviku nastoupit na letecké akademie kmene Auriga , kde se z nich po mnoha letech dalšího výcviku stávají piloti stíhačů, nebo pokud prokáží značné taktické schopnosti, velitelé velkých lodí. Zranění templáři neschopni dalšího boje vlastními silami mohou být umístěni do Dragoonů . Během několika měsíců až let se učí co nejlépe ovládat svůj tank.

Bojová umění

Templářská bojová umění jsou tisíciletým odkazem předků.Prakticky každý kmen měl kdysi svůj vlastní bojový styl, některé kmeny (Akilae , Sargas ) dokonce i více druhů. Po sjednocení kmenů a vytvoření Kastovního systému došlo k určité integraci a z mnoha různých stylů a technik bylo vytvořeno moderní bojové umění nazvané Kha´Sare. Tento bojový styl se učí všichni templáři během základního výcviku. Prakticky obsahuje to nejlepší ze všech kmenových stylů, ale jelikož je uměle vytvořený, má i určité nedostatky. Proto většina Templářů ovládá kromě Kha´Sare i některé prastaré a osvědčené kmenové techniky. Protosská bojová umění jsou nejen učením umění boje, ale i učením filozofickým a studiem psionických schopností a jejich využití při boji. Zaobírají se bojem beze zbraně i se zbraněmi. S jedním i více protivníky všemožných ras. Nejstarší a zároveň nejvražednější bojová umění ovládají mistři kmenů Sargas , Akilae a Ara . Především umění Ra´Nthe kmene Sargas je velice obávané, ale také velmi vzácné. Proslulé je především svou orientací na bleskovou likvidaci Protosských protivníků několika málo chvaty. Jeho nebezpečnost tví především v tom, že nikdo, kdo byl svědkem jeho použití nepřežil, aby mohl popsat jeho techniky.