Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Arbiter – Judicator sanctum

We feel your presence

K vidìní : Ve høe a napø. v animaci Return to Aiur

Dùle¾ité údaje:
 • Váha cca 800 tun
 • Rychlost pohybu v atmosféøe 2400 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
 • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování
 • Plazmové štítyPlazmové štíty
 • Fázový disruptor
 • Recall
 • Stázové pole
 • Khaydarinové jádro
 • Permanentní maskovací pole
 • 2x Gravitický motor, stabilizaèní motory
 • Warp engine, Warp rift generator

Jediná protosská váleèná loï, která není øízena templáøem. Vybaveni nìkolika speciálními schopnostmi, doprovázejí tyto lodì protosské flotily do boje. Arbiter je vyzbrojen fázovým disruptorem , podobným jako mají Dragooni , ale jeho hlavní síla le¾í v jeho schopnostech. Judicator, který Arbitera øídí pou¾ívá loï jako ohnisko pro projekci deformace reality, která zpùsobuje, ¾e všechny jednotky do vzdálenosti nìkolika set metrù jsou pro ostatní neviditelné. Ale proto¾e arbiter musí být ukotvený v prostoru aby mohl bezpeènì generovat tak velké pole, zùstává sám vùèi deformaci imunní a tudí¾ viditelný. Neviditelnost je permanentní a nevy¾aduje ¾ádnou dodateènou energii. Jednotky v neviditelném poli mohou odhalit pouze detektory.

Další schopností Arbitera je "povolání". Raketoplány v¾dy zajiš»ovaly dopravu jednotek, ale schopnost pøivolat jednotky pøímo do bitevní zóny je strategicky velmi významná. Povolání zpùsobí trhlinu ve struktuøe èaso-prostoru a všechny jednotky, které vstoupí do otáèejícího se víru jsou okam¾itì pøeneseny na pozici Arbitera, který povolání inicioval. Na podobném principu funguje povolávání protosských staveb. Energie nutná k povolání limituje jeho vyu¾ití zhruba na jeden hvìzdný systém.

Poslední schopností Arbitera je stázové pole. Arbiter mù¾e generovat nespojité kapsy èasu. Cokoliv chyceného v tìchto absolutních kapsách je mimo dosah jakékoliv interakce. Jednotky chycené ve stázové poli jsou po urèitou dobu kompletnì imunní vùèi všem útokùm a efektùm. Arbiterova zásoba energie je èerpána z reaktoru umístìného uprostøed lodi.Ten mù¾e být posílen Khaydarinovými krystaly . Arbiter je schopný nadsvìtelného letu pomocí warpu a je schopen vytvoøit warp rift .