Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Archon – Tì¾ký útoèný váleèník

Destroy

K vidìní : Ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha - zanedbatelná
  • Rychlost pohybu 25 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehké brnìníLehké brnìní
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Psionická šoková vlnaPsionická šoková vlna

Tato mocná psionická bytost vznikne spojením dvou nebo více vysokých templáøù , kteøí se v rozhodli podniknout poslední krok na své cestì váleèníka. Èím více templáøù se na rituálu podílí, tím silnìjší Archon je. Archon je vysoký asi 3-4 metry a vzhledem pøipomíná modrý, víøící nebo hoøící, kulovitý oblak, ve kterém se rýsují nejasné obrysy vznášející se postavy. Pokud archon nebojuje, plamen zeslabuje a vypadá spíše jako hoøící postava, ale pøi boji se rozhoøí do plné intenzity. Archon je zhmotnìná psionická síla a zuøivost. Má velmi silný štít, který ho chrání pøed útoky, proto¾e samotná fyzická podstata Archona je velmi slabá a snadno se rozplyne. Navíc štít pøi zásahu interaguje urèitým výbojem, který útoèníka mù¾e odhodit zpìt, nebo ho i zranit. Archon má v fyzickém svìte velmi omezenou dobu ¾ivota - nejvýše nìkolik týdnù. Psychicky jsou nestálí a nic mimo boj nedoká¾e udr¾et jejich pozornost. Pokud nebojuje, chybí mu smysl ¾ivota, strádá a jeho síla rychle ubývá a¾ se nakonec rozhodne odejít z tohoto svìta. Pohybuje se pomìrnì rychle a vznáší se nìkolik centimetrù nad zemí. Útoèí psionickou šokovou vlnou, mocným energetický výbojem, který mù¾e zasáhnout nìkolik nepøátel najednou a to a¾ na vzdálenost 30m. Pro pøevá¾nou vìtšinu z nich znamená zásah jistou smrt. Pøi smrti v boji mù¾e šoková vlna uvolnìná z nahromadìné energie zdevastovat desítky metrù v okolí. Archon je neuvìøitelnì mocná jednotka a pokud se objeví v boji, jakákoliv pìchota zergská i terranská nemá nejmenší šanci, pokud archona nepøeèíslí v desítkových poètech. A i tehdy archon zpùsobí masakr. Jediná mo¾nost, jak archona rozumnì zlikvidovat je z dostateèné vzdálenosti resp. ze vzduchu.  Moc archona je vykoupena obìtí templáøù, jejich¾ výcvik trval staletí, proto je rituál vykonáván jen v nejvyšší nouzi. Jména templáøù jsou pak zaznamenána v templárských archivech.

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky