Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Firestorm class Carrier – Nosiè / Velitelská loï

Carrier has arrived

K vidìní : Ve høe a napø. v animaci Return to Aiur

Dùle¾ité údaje:
 • Váha stovky tisíc tun
 • Rychlost pohybu v atmosféøe 600 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
 • Tì¾ký pancíøTì¾ké pancéøování
 • Plazmové štítyPlazmové štíty
 • 800-200x Interceptorù800-2000x Interceptor
 • výrobní linky10x Výrobní linka Interceptorù
 • hangáryHangáry
 • loadNakládání jednotek
 • unloadVykládání jednotek
 • motory1x velký gravitický motor, 2x hlavní gravitické motory, 4x gravitické motory, stabilizaèní motory
 • nadsvìtelné motory4x Warp motor, generátor Warp riftu

Masivní, 600m dlouhé, Nosièe slou¾í jako velitelská centra pro velitele protosských flotil. Tì¾ce pancéøováni a s tì¾kými štíty Nosièe se mohou probít nepøátelskou armádou pomocí vypouštìných robotických stíhaèù : Interceptorù . Aèkoliv Nosièe nemají ¾ádnou vlastní výzbroj, stovky Interceptorù, které nesou na palubì, z nich dìlají smrtící lodì. Standartní poèet stíhaèù této tøídy je 800. Nosièe obsahují rozlehlé hangáry a montá¾ní jednotky, které mohou doplòovat stavy stíhaèù, pokud jsou nìjací znièeni. Ka¾dá z deseti výrobních linek je schopná vyrobit jeden stroj za cca deset minut. V nákladních prostorech jsou suroviny pro výrobu dalších 200 stíhaèù. Nosiè sám se vùbec nemusí úèastnit boje, pouze opravuje a dobíjí stíhaèe, kteøí se vrátí poškozeni z bitvy. Interceptory jsou plnì automatizované lehké stíhaèe.Jsou závislé na pøítomnosti Nosièe, proto¾e nenesou vlastní zdroj energie. Dolet Interceptorù je omezen zhruba na oblast jednoho planetárního systému. Zatímco Nosiè dr¾í bezpeènì orbitu, Interceptory po desítkách masakrují pozemní nepøátelské jednotky. Aèkoliv na to Nosièe nevypadají jsou schopny letu atmosférou a dokonce i levitace na místì v nízkých výškách. Nosièe mohou být, a obvykle také bývají, øízeny jedním Protossem, ale rozsáhlé vnitøní prostory umo¾òují pøevoz velké armády. Vyloïování pak zajiš»ují raketoplány , které uvnitø Carrieru mohou také dokovat. Nosièe jsou schopny nadsvìtelného letu a to dvìma zpùsoby. První je standartní warp . Druhý zpùsob je o hodnì rychlejší. Spoèívá ve vytvoøení warp riftu .


Blizzard class Carrier – Nosiè / Velitelská loï

K vidìní : Ve høe a napø. v animaci Return to Aiur

Toto je modernìjší a vìtší typ Carrieru. Tvarem je takøka identický s tøídou Firestorm, ale je o 300m delší. Obsahuje hangáry pro 2000 Interceptorù a materiál na stavbu dalších 500.


Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky