Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Corsair – Elitní stíhaè

Ready for battle

K vidìní : Ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 25 tun
  • Rychlost pohybu v atmosféøe 3600 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Støední pancíøStøední pancéøování
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Neutronová svìtliceNeutronová svìtlice
  • Disruption webRušící sí»
  • Argus jewelArgusové lo¾isko
  • 2x Gravitické motory, stabilizaèní motory
  • Warp motor

Malá, asi 15m dlouhá loï, vynikající svou rychlostí a obratností. Jeho jedinou výzbrojí jsou neutronové svìtlice. Slabé, ale rychlé výbušné energetické projektily s velkým plošným poškozením. Neutronová svìtlice vybuchne v blízkosti cíle a do vzdálenosti cca 50m vyšle ve všech smìrech silnou dávku neutronového záøení, které mù¾e poškodit jakékoliv jiné cíle v blízkosti. Corsairy jsou urèeny k lovu nepøátelských stíhaèù a skupin menších cílù. Nemají výzbroj pro znièení vìtších lodí, ale proti menším lodím excelují. Corsair je vybaven jednou speciální schopností : rušící sítí. Jedná se o energetické pole, která ruší senzory v zasa¾ené oblasti. To má v praxi za následek to, ¾e zevnitø pole není mo¾né vést efektivní palbu. Rušící sí» lze pou¾ít pouze na pozemní jednotky a navíc je závislá na energii z Argusového lo¾iska. Corsair nese jednoho pilota a je schopen letu warpem .

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky