Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Dark Archon – Tì¾ký psionický váleèník

We hear you

K vidìní : Ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha - zanedbatelná
  • Rychlost pohybu 25 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehké brnìníLehké brnìní
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Zpìtná vazba
  • Ovládnutí mysli
  • Maelstrom
  • Argus talisman

Podobnì jako se Vysocí templáøi mohou obìtovat a stvoøit Archona , tak i dva a více [1] Temných templáøù mù¾e vytvoøit Temného Archona. Tato psionická entita je hodnì podobná normálním Archonovi, ale neovládá ¾ádný standardní útok. Místo toho vládne rozšíøenými psionickými silami, tak silnými, ¾e bylo vytváøení Temných Archonù po staletí zakázáno. Tmavì rudý plápolající oblak energie, uvnitø kterého se vznáší temná postava budí strach poka¾dé, kdy¾ se objeví na bitevním poli. Temný Archon má o nìco slabší štít, ale silnìjší fyzickou podstatu a ovládá nìkolik obávaných schopností. První z nich je odezva. Temný Archon vstøebá energii nepøátelské jednotky a zpùsobí jí pomocí této energie poškození. Další schopností je maelstrom, schopnost, která na chvíli paralyzuje všechny biologické jednotky v okolí. Poslední a nejnebezpeènìjší schopností je ovládnutí mysli. Temný Archon mù¾e ovládnout myšlení jedné jakékoliv jednotky a tak jí øídit. Mù¾e ovládnout libovolného Zerga, mariòáka, ale i pilota Wraithu nebo velitele bitevního køi¾níku. Síla psionických sil mù¾e být zvìtšena, pokud Archon nosí Argusový talisman.


Reference:

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky