Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Dark templar – Maskovaný zabiják

Neraz Gulio

K vidìní : Ve høe a v animaci Fury of Xel´Naga

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 125kg
  • Rychlost pohybu 50 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehký protosský pancíøLehké brnìní
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Warp èepeleWarp ostøí
  • maskování Neviditelnost
  • vytvoøení Temného archonaVytvoøení Temného archona

Vyhnáni z Aiuru za neochotu podøídit se uèení Khaly, cestovali temní templáøi nìkolik generací vzdálenými konci vesmíru. Rituálnì si odøezávají nervové úponky, aby tak pøerušili psojení s ostatními Protossy. Tito mocní váleèníci, èerpajíc energii ze studené prázdnoty kosmu jsou schopni ohýbat okolo sebe svìtlo, co¾ je dìlá neviditelnými. Jsou vyzbrojeni upraveným psi technologií : warp ostøím , které je nìkolikrát úèinnìjší ne¾ standardní psi ostøí. Warp otsøí pou¾ívají v mnoha formách, vìtšinou nasazené na pøedloktí (jako zealoti ), ale v podobì meèù, tyèí nebo dvoubøitých kos [1]. Temní templáøi nenosí ¾ádný bojový oblek, aby mohli tì¾it ze své schopnosti maskovat se. Spoléhají na své maskování a štít . Hlavní zbraní tìchto váleèníkù je tiché plí¾ení a rychlý tvrdý útok


Reference:

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky