Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Dragoon – Støední podpùrný váleèník

I am needed ?

K vidìní : Ve høe a animaci The Ambush

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 12 tun
  • Rychlost pohybu 20 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Støední pancíøStøední pancéøování
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Fázový disruptorFázový disruptor
  • singularity chargeSingularity charge

Veteráni, kteøí byli zmrzaèeni nebo smrtelnì zranìni v boji, si mohou zvolit mo¾nost pokraèovat ve slu¾bì Konklávì a jsou transplantováni do exoskeletonu Dragoona. Jejich tìla jsou umístìna ve speciální tekutinì ve velkých mechanických kráèejících tancích. Prostøednictvím Khaly se padlí váleèníci uèí kontrolovat pohyb Dragoona, jako by šlo o jejich pøirozená tìla. Protoss øídící tank má na levém oku a informaèní holodisplej. Dragoon je zhruba 2,5m vysoký a 4m široký. Jeho pohyb zajiš»ují 4 konèetiny, díky kterým se mù¾e pohybovat i v extrémním terénu nebo po terénu se sklonem a¾ 50 stupòù. Dvì zadní konèetiny jsou mohutnìjší. Trup má støední pancéøování a štít . Dragooni jsou vybaveni fázovým disruptorem , který støílí antihmotu uvavøenou v psionickém obalu. Díky tomuto štítu mohou projektily dokonce proletìt málo odolnými objekty, jako je tøeba nechránìné lidské tìlo, ani¾ by explodovaly, nicménì zabíjíc subjekt. Tyto projektily zpùsobují rozsáhlé poškození pøi dopadu a mají dostøel a¾ nìkolik kilometrù. Èásteènì jsou Dragoonem navádìny. S vylepšením (Singularity charge) jsou schopni restrukturovat amplitudu antièástic a støílet tak dále. Antihmota je nabíjena z kontejnerù. Pilot mù¾e nastavit nálo¾ podle svého uvá¾ení. Obvykle je mno¾ství antièástic mezi 2 a¾ 250 nanogramy co¾ znamená explozivní ekvivalent nìkolik gramù a¾ 10 kg TNT. Pokud je cílem hmotný objekt, støela si nemusí nést vlastní zásobu hmoty a výbušná síla je tak dvojnásobná. Dragooni jsou velmi úèiní proti obrnìným cílùm nebo budovám, ale navzdory své síle jsou neefektivní proti malým nebo rychlým cílùm, proto¾e jejich støely jsou relativnì pomalé. Ve skupinì mohou vytvoøit pøehradní palbu, ale samotný Dragoon je velmi zranitelný proti Zerglingùm .

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky