Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Expander – Tì¾ký podpùrný tank

 

K vidìní : Nikde, vymyšlená jednotka

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 2000 tun
  • Rychlost pohybu 25 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ký pancíøTì¾ké pancéøování
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Disruptor

Gigantický šestinohý kráèející robotický tank. Je konstrukcí znaènì podobný Dragoonovi , ale je mnohem vìtší a silnìjší. Na výšku má zhruba 25m a na šíøku asi 45m. Aèkoliv Dragoon mù¾e být teoreticky pou¾it k planetární obranì, teprve Expander je schopný z povrchu planety úèinnì zasáhnout i cíle na orbitì. Stejnì jako Dragoon vrhá Expander velké mno¾ství antihmoty zapouzdøené v psionicky udr¾ovaném obalu. Støela má pøi dopadu devastující úèinky na jakýkoliv cíl. Expander mù¾e støílet buï vzhùru na orbitu, nebo i na pozemní cíle. V takovém pøípadì se trup s vrhaèem antihmoty natoèí dopøedu. Projektil mù¾e být i navádìný a tak mù¾e tank slou¾it i jako minometné dìlostøelectvo. Efektivita Expandera však pøi pozemním pou¾ití pøíliš nepøeva¾uje Reavera , který je mnohem menší, levnìjší a síla jeho Scarab torpéd je stále ještì dostaèující. Expander se proto skoro nepou¾ívá v ofenzivních akcích, proto¾e je pøi své velikosti pøíliš snadným cílem. Jedná se však o neocenitelný prostøedek planetární obrany. Nìkolik strategicky rozmístìných Expanderù mù¾e s pomocí Observerù , kteøí monitorují situaci na orbitì, ubránit planetu i proti velké flotile. Pokud je to ale nutné, tak nìkolik Expanderù, v pozadí pozemní útoèící protosské síly, mù¾e naprosto anihilovat nepøátelskou armádu. Aèkoliv jsou Expandeøi ovládáni vyspìlou umìlou inteligencí, pøi dùle¾itìjších akcích mù¾e kontrolu pøevzít nìkterý z protosských váleèníkù.

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky