Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

High templar – Psionický váleèník

It shall be done

K vidìní : Ve høe

Dùle¾ité údaje:
 • Váha cca 125kg
 • Rychlost pohybu 40 kmph
Výbava a schopnosti:
 • Lehký protosský pancíøLehké brnìní
 • Plazmové štítyPlazmové štíty
 • Psionický výboj
 • Psionická bouøe
 • Halucinace
 • Vytvoøení Archona
 • Khaydarin amulet

Vysocí templáøi jsou zkušení, veteránští váleèníci protosských bitev. Respektováni a ctìni pro jejich stateènost a schopnosti. Nosí speciální templáøský oblek , který není tak dobøe pancéøován jako zealotský , ale usmìròuje jejich rozvinuté psionické schopnosti správným smìrem. Mozek Vysokých templáøù vysílá tak silnou PSI energii, ¾e deformuje prostor, a tak se za templáøem tvoøí typická modrá stopa jeho tìla (tento obraz vykonává stejné pohyby, jako vzor, ale opo¾dìnì. Ovládají umìní levitace, tak¾e se pohybují nìkolik centimetrù nad zemí. Vysocí templáøi nemají ¾ádnou zbraò, ale mù¾ou zpùsobit znaèné škody svými schopnostmi.

Jednou z nich je psionická bouøe. Templáø mù¾e svou myslí vyvolat silné výboje energie atmosférického mìøítka. Tato bouøe mù¾e poškodit veškeré jednotky, vozidla, lodì i budovy. Její efekt je však krátkodobý a navíc poškozuje vše v zasa¾ené oblasti, tedy i pøípadné spojenecké jednotky. Velmi úèinná je tato schopnost proti houfùm Zergù, nebo proti nepøátelským lodím, které se vìtšinou, zasa¾eny mnoha energetickými výboji, zøítí nebo explodují. Aèkoliv by se to tak mohlo zdát, bouøe není závislá na atmosféøe, proto¾e vychází z psionické energie, a tak je pou¾itelná i ve vesmíru.

Další schopností je halucinace. Templáø mù¾e vytvoøit halucinace, které ovlivní všechny nepøátelské jednotky v jeho dosahu. Mù¾e napøíklad vytvoøit halucinace tøí útoèících Dragoonù místo jednoho nebo dokonce vytvoøit optické kopie nepøítelových jednotek. Halucinované jednotky sice vypadají, ¾e napøíklad útoèí, ale nezpùsobují ¾ádné skuteèné poškození. Stejnì tak také ¾ádné poškození neabsorbují. Nepøátelským jednotkám se zdá, ¾e útoèí na skuteèné nepøátele, ale útoèí pouze do vzduchu. Halucinace jsou tak dokonalé, ¾e jsou k nerozeznání od skuteèných jednotek. Pouze detektory je mohou odhalit, ale obsluha detektoru podléhá vlivu halucinace. Zergové halucinace nerozeznají, ale nìjaké vyšší vìdomí, jako tøeba Cerebrat je mù¾e rozeznat podle toho, ¾e nezpùsobují ¾ádné poškození, a tak mù¾e rozkázat svým rojùm, aby útoèily na jiné jednotky. Templáø k vytvoøení halucinace vìtšinou potøebuje nìjakou pøedlohu, ale mù¾e napøíklad vytvoøit i halucinaci sama sebe [1]. Halucinace vyprchají samy po urèité dobì.

Poslední schopností templáøe je vytvoøení Archona . Jedná se o velmi zvláštní rituál, ke kterému jsou potøeba nejménì dva vysocí templáøi, kteøí spojí své síly a obìtují se. Pøi tomto obøadu je povolána mocná psionická entita známá jako Archon. Jména obìtujících se templáøù jsou pak nav¾dy zapsána v templáøských archivech.

Nìkteøí templáøi mohou proti jednotlivým nepøátelùm útoèit i pomocí psionických výbojù, které se podobají kulovým bleskùm [2].

Vysocí templáøi mohou nosit khaydarinové amulety , které zvyšují psionické síly.


Reference:
 • [1] - Mise The Dark Templar
 • [2] - Tassadar

Galerie: