Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Immortal – Útoèná podpora

I´ve returned to serve

K vidìní : V SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 16 tun
  • Rychlost pohybu 20 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Støední pancíøStøední pancéøování
  • Plazmové štítyTvrzené plazmové štíty
  • 2x dvojté fázové disruptory2x dvojté fázové disruptory

Po opuštìní Aiuru bylo zaøízení pro tvrobu Dragoonù infikováno a ztraceno. Zbývající Dragooni byli pøestavìni na Nesmrtelné. Na vrchní èást pancíøe byla namontována nástavba, která nese dvojité fázové disruptory. Štít byl posílen a jeho funkènost byla upravena tak, ¾e je extrémnì odolný proti silným zásahùm, ale propouští slabší poškození. Tì¾ce vyzbrojení a pancéøovaní Nesmrtelní poskytují palebnou podporu pro legie zealotù tím, ¾e eliminují nepøátelské dìlostøelectvo a umo¾òují tak zealotùm dostat se snáze na dosah jejich ostøí. [1]

Díky silným štítùm je mo¾né Immortaly nasadit do boje i extrémnìjším zpùsobem - shozem z shuttlu . Pomìr váhy a odporu vzduchu zajiš»uje celkem nízkou maximální pádovou rychlost a tak je dopad na zem srovnatelný se zásahem z tankového dìla. Krátkodobé pøetí¾ení nìkolik desítek G je Protoss umístìný v exoskeletu vybaveném tlumièi schopen vydr¾et. Immortalové shazovaní z prolétavajících Shuttlù mohou svým dopadem zpùsobit masivní destrukci v nepøátelských pozicích.


Reference:

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky