Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Interceptor – Robotický stíhaè

11010

K vidìní : Ve høe a napø. v animaci The Inauguration

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 5 tun
  • Rychlost pohybu v atmosféøe 3000 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Støední pancíøLehké pancéøování
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Dual photon blasters2x pulzní dìlo
  • Gravitický motor, stabilizaèní motory

Malý, asi 3x5 m velký, automatizovaný stíhaè. Má extrémní manévrovací schopnosti. Trup nese po stranách dvì válcovitá pulzní dìla. Dìla mohou støílet buï rychlé salvy slabších výbojù, nebo energii akumulovat a støílet pomaleji ale silnìjší støely, aby prorazily i silnìjší pancíøe. Interceptor vydr¾í za plného provozu (tj. za letu) 24 hodin bez dobytí energie. Pokud se poté nevrátí na nosiè nabít, pøestane fungovat a zøítí se. Pokud jsou Interceptory poškozeny, poèítaè vyhodnotí jejich situaci a podle potøeby jsou posláni zpìt na nosiè, kde jsou opraveni a dobiti. Stíhaèe se vyrábìjí v nìkolika konfiguracích podle toho, jaké jsou zrovna potøeba. Proti obrnìným cílùm mohou mít silnìjší zbranì popø. proti rychlým nepøátelùm mohou mít silnìjší motor.