Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Observer – Pozorovatel

11101010

K vidìní : Ve høe

Dùle¾ité údaje:
 • Váha cca 500 kg
 • Rychlost pohybu v atmosféøe 1200 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
 • Lehký pancíøLehké pancéøování
 • Plazmové štítyPlazmové štíty
 • Gravitický motor, stabilizaèní motory
 • Senzory

   

 • Permanentní maskovací pole
 • nebo
 • Warp motor

Malá tøíkøídlá robotická sonda vyvinutá Protossy jako ideální špioná¾ní prostøedek, pohánìná gravitonovým urychlovaèem. V kulovité pøídi je observer vybaven širokou paletou senzorù, které mu dávají nadstandardní detekèní schopnosti, ale jejich spotøeba energie oslabuje defenzivní mo¾nosti Observera. Pozorovatel je schopný detekovat neviditelné nebo zahrabané jednotky. Observery urèené pro prùzkum hlubokého vesmíru jsou vybaveny warp pohonem . Observery urèené pro monitorování bojové situace jsou místo warp pohonu vybaveny mikro-maskovacím zaøízením , aby byly chránìny pøed nepøítelem. Jako Temní templáøi nebo Arbiteøi , nepotøebuje ani Observer ¾ádnou dodateènou energii na udr¾ení neviditelného pole.