Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Phoenix – Air supperiority fighter

Time for battle

K vidìní : V SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 80 tun
  • Rychlost pohybu v atmosféøe 3600 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Støední pancíøStøední pancéøování
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Dvì iontová dìla2x Iontové dìlo
  • pøetí¾eníPøetí¾ení zbraní

Phoenix je nový Protosský stíhaè urèený k likvidaci malých cílù, který rychle nahrazuje starší Scouty a Corsairy . Výzbroj tvoøí dvì iontová dìla, která mohou být pou¾ita jak proti leteckým, tak pozemním cílùm. Pøetí¾ením warp pole a pøesmìrováním jeho energie do dìl mù¾e pilot vyvolat energetickou bouøi v blízkém okolí a poškodit, nebo znièit tak velké mno¾ství malých cílù. Po pøetí¾ení však Phoenix potøebuje chvíli na obnovení dodávky energie a bìhem této chvíle je zranitelný. [1]


Reference:

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky