Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Probe – Tì¾ební/pracovní sonda

1101010111000

K vidìní : Ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 300 kg
  • Rychlost pohybu 20 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehké pancíøLehké pancéøování
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Èásticový paprsek
  • Mikro-maják pro pøenos základních budov
  • Mikro-maják pro pøenos pokroèilých budov

Malá robotická sonda vyrábìná v Nexu a slou¾ící pro tì¾bu, transport a stavbu. Pohybuje se na slabém antigravitaèním podvozku , který jí umo¾òuje pøekonat jakýkoliv terén. Sonda je vybavena slabým štítem a lehkým pancíøem. Pou¾ívá èásticový paprsek pro tì¾bu. V pøípadì nutnosti ho mù¾e pou¾ít i k obranì, ale má kvùli svému principu pouze omezený dosah (cca 2m) a slabý úèinek. Ke stavbì budov pou¾ívá sonda warp technologii. Polo¾í mikro-maják, který ukotví teleportaèní matrici a hotová stavba se sama pøesune z Aiuru .

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky