Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Reaver – Tì¾ké mobilní dìlostøelectvo

3F8AA94B1

K vidìní : Ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 20 tun
  • Rychlost pohybu 25 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ký pancíøTì¾ké pancéøování
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • 5x-10x Scarab
  • Mikro-továrna na Scaraby
  • Synchronizátor elektro-magnetického pole
  • Externí zásobník na Scaraby

Tato zvláštní asi 5 m dlouhá a 2,5 vysoká robotická jednotka ve tvaru housenky je tì¾kou podporou pro protosské pozemní síly. Trup se skládá z èlánkù spojených klouby. Hlava Reavera je vybavena tøemi optickými senzory (dva po stranách a jeden na èele). Pohybuje se charakteristickým pomalým plazením. Právì kvùli jeho rychlosti ho obvykle pøepravuje raketoplán . Reaver je vybaven malou výrobní jednotkou, která uvnitø, pod tì¾kým pancíøem, vyrábí a skladuje malé robotické støely Scaraby . Tyto støely, které vystøeluje na nepøítele, jsou extrémnì úèinné. Navádìný Scarab vyhledá svùj cíl a po dopadu exploduje a uvolní silné elektromagnetické pole, devastující vše v okolí. Scaraby se pohybují pomocí antigravitaèního pohonu tìsnì nad zemí rychlostí témìø 100 kmph, ale nejsou schopni pøekonat vìtší terénní nerovnosti. Dají se však vystøelit tak, ¾e tìsnì po opuštìní Reavera pou¾ijí velkou èást energie na to, aby se vznesli do výšky nìkolika metrù a po balistické køivce tak zasáhli cíl. Ovšem spotøeba energie zpùsobuje, ¾e Scarab má v takovémto pøípadì menší dolet, i kdy¾ tak mù¾e pøekonat pøeká¾ky. Reaver mù¾e najednou nést pouze 5 resp.10 Scarabù. Pokud mu dojdou, musí si je vyrábìt, co¾ znaènì sni¾uje rychlost støelby.

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky