Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Scout – Stíhaè/Zvìd

Awaiting command

K vidìní : Ve høe a napø. v animaci Return to Aiur

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 80 tun
  • Rychlost pohybu v atmosféøe 3200 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Støední pancíøTì¾ké pancéøování
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Dual photon blastersDvojité fotonové blastery
  • 2x odpalovaèe raket s antihmotou + 2x 15 raket
  • Apial senzor
  • 2x Gravitické motory, stabilizaèní motory
  • Warp motor

Aèkoliv podle protosského oznaèení se jedná o zvìda, svou silou se mohou smìle rovnat s jakýmikoliv nepøáteli. Scout je asi 30 m dlouhý, jedno pilotní letoun, pohánìný dvìmi gravitonovými tryskami . Jeho hlavní úlohou jsou patroly, nebo ochrana vìtších protosských flotil. Mù¾ou být ale pou¾iti i pro tvrdý útok. Výzbroj Scouta tvoøí dvojité fotonové blastery. Fotonový blaster støílí v dávkách energetické pulsy s modrým zábleskem. Sekundární a mnohem t쾚í výzbrojí jsou antihmotové støely . Scout nese dva odpalovaèe a dva svazky po 15 raketách. Jsou samozamìøované a mají vlastní pohon. Ka¾dá støela nese malou nálo¾ antihmoty, která pøi dopadu zpùsobí silnou explozi. Jsou to právì tyto rakety, které dìlají ze Scouta hrozbu, pro všechny jednotky, jak pozemní, tak letecké a dokonce i napø. bitevní køi¾níky .

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky