Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Shuttle – Obrnìný transport

100100101100

K vidìní : Ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 50 tun (bez nákladu)
  • Rychlost pohybu v atmosféøe 1200 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøStøední pancéøování
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • LoadNakládání jednotek
  • UnloadVykládání jednotek
  • Gravitický motor, stabilizaèní motory

Malý, asi 15m dlouhý a široký robotický raketoplán, urèený pro pøevoz jednotek mezi lodìmi a povrchem planet, nebo k provádìní výsadkù. Je pohánìný gravitonovým motorem a nenese ¾ádnou výzbroj. V nákladovém prostoru je místo napø. pro osm Zealotù , dva Dragoony , dva Reavery nebo dva Archony resp. náklad a¾ 40 tun. Raketoplán je extrémnì pohyblivý a je schopný se vznášet na místì, ale není vybaven ¾ádným nadsvìtelným pohonem, a tak musí být na delších cestách pøevá¾en vìtšími lodìmi. Vysazení jednotek probíhá buï tak, ¾e raketoplán zastaví necelý metr nad povrchem, nebo tak, ¾e jednotky za letu vyskoèí z nìkolikametrové výšky. Druhý zpùsob se pou¾ívá, pokud je potøeba výsadek provést rychle a bez zastavování. Vìtšina pìších jednotek je schopna pádu zhruba z deseti metrù. Pouze Reaver musí být vykládán klasickým zpùsobem.