Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Stalker – Prùzkumník/Útoèník

From the shadows I come

K vidìní : V SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 20 tun
  • Rychlost pohybu 20 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Støední pancíøStøední pancéøování
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • 2x èásticové disruptory2x èásticový disruptor
  • chronal webChronal web

Bez podpory továren domovského svìta byli Temní templáøi nuceni vyvinout vlastní bojové stroje. Stalker je stroj kontrolovaný myslí Temného templáøe, který se dobrovolnì nechal integrovat do této kovové schránky. Stalkeøi vynikají pøevedším schopností okam¾ité teleportace na krátkou vzdálenost. Tato vzdálenost se liší v závislosti na podmínkách, viditelnosti a schopnostech jednotlivého Protossa, ale obvykle se mù¾e jednat o desítky a¾ stovky metrù. Díky této schopnosti je také mo¾né shazovat Stalkery ze shuttlù podobnì, jako Immortaly . Pøed nárazem se Stalker teleportuje bezpeènì na zem. Vyzbrojeni jsou smrtícími èásticovými disruptory, které mohou zasáhnout cíle na zemi i ve vzduchu. [1]


Reference:

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky