Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Zealot – Tì¾ký útoèný váleèník

I am the blade of Aiur!

K vidìní : Ve høe a animaci The fall of Fenix

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 225kg
  • Rychlost pohybu 60 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehký protosský pancíøLehké brnìní (Tì¾ký bojový oblek)
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Psionické èepele2x psi ostøí
  • Posilovaèe nohouPosilovaèe nohou
  • Charge abilityCharge ability

Templáøský váleèník, pou¾ívající tì¾ký bojový oblek . Souèástí obleku jsou dvì zesílené mechanické nohy, díky kterým se mù¾e pohybovat velkou rychlostí, skákat a padat z velkých výšek. Oblek je pancéøován protosskými materiály, generuje štítové pole a je pou¾itelný ve vakuu nebo v extrémních teplotách.. Jako zbranì pou¾ívá Zealot dvì psionická ostøí . Na obou rukách má zaøízení usmìròující jeho PSI energii do cca 1m dlouhých smrtících èepelí. Tato ostøí jsou velmi úèinná proti jakýmkoliv nepøátelùm a pøekvapivì i proti silným pancíøùm nebo budovám. Zealoti jsou desítky let trénováni v boji, taktice, odolnosti a disciplínì [1]. Uèí se pomocí Khaly soustøedit svou mysl a v bitvì se dostávají do bojové zuøivosti. V takovém okam¾iku se nic nemù¾e rovnat jejich odhodlání. Nìkteøí zealoti doká¾i své tìlo na nìkolik mikrosekund promìnit v energii a pøesunovat se tak na krátké vzdálenosti bleskovou rychlostí.


Reference:

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky