Projektilové zbranì

Fázový disruptor

Tyto zbranì pou¾ívají antihmotu.Antihmota je odvedena ze zásobníku, uzavøena do psionického pole– v podstatì do štítu – a vystøelena. Pokud støela narazí, ochranné pole se vyèerpá a antihmota se uvolní. Okam¾itì dojde k devastující anihilaci. Díky tomuto štítu mohou projektily dokonce proletìt málo odolnými objekty, jako je tøeba nechránìné lidské tìlo, ani¾ by explodovaly, nicménì zabíjíc subjekt. Antihmota je nabíjena z kontejnerù. Nálo¾ mù¾e být nastavena dle uvá¾ení a parametrù zbranì. U Dragoona nebo Arbitera je obvyklé mno¾ství antièástic mezi 2 a¾ 250 nanogramy co¾ znamená explozivní ekvivalent nìkolik gramù a¾ 10 kg TNT. U Expandera to mù¾e být i 20x více. Pokud je cílem hmotný objekt, støela si nemusí nést vlastní zásobu hmoty a výbušná síla je tak dvojnásobná. Dostøel závisí na typu a velikosti zbranì.

Scarab torpéda

Tato zbraò je v podstatì také energetická. Veškeré poškození je zpùsobeno energií uvolnìnou projektilem v okam¾iku exploze. Scarab je samonavádìná støela, která se pohybuje pomocí antigravitaèní technologie v malé výšce nad terénem rychlostí a¾ 100km/h. Pokud má pøekonat vìtší terénní nerovnosti, musí vydat velkou èást své energie, a tak se dramaticky sní¾í dolet, který je za normálních okolností asi 5 km. Pøi dopadu uvolní masivní elektromagnetické pole, devastující okolí mnoha metrù od epicentra. Destroyery pou¾ívají upravené verze tìchto torpéd proti leteckým cílùm.

Rakety s antihmotou

Tyto rakety nesou nálo¾ antihmoty. Na rozdíl od disruptorù jsou však samozamìøované, mají vlastní pohon s doletem a¾ 30 km.Energetické zbranì

Èásticový paprsek

PSI ostøí

Photonový blaster

Pulzní dìlo

Neutronová svìtlice

Fázové dìlo

Termální kopí

Iontové dìlo

Èásticový disruptor

Prizmatický paprsek