Terranské budovy jsou extrémnì mobilní a lehce sestavitelné. Nejdùle¾itìjší budovy jsou vybaveny samostatným raketovým systémem , který jim dovoluje vznést se nad povrch a létat jako loï. Bìhem letu jsou však funkce budovy znaènì omezeny. Mezi systémy jsou pøepravovány pomocí externích pøídavných warp motorù , nebo rozlo¾ené na èásti v Cargoshipech . Stavby schopné vlastního pohybu se obvykle pøepravují vcelku. Ostatní stavby mohou být na povrchu sestaveny pomocí SCV z dílù dovezených Dropshipy . Následující stavby jsou specializované a upravené pro koloniální pou¾ití. Jsou více pancéøované a celkovì kompaktnìjší. Hluboko v zázemí na hlavních terranských planetách existují mnohem rozsáhlejší obytné, výrobní i výzkumné komplexy. Hlavní nevýhoda terranských staveb je v tom, ¾e poškozené Vespene tanky a náhlé kolísání energie mù¾e zpùsobit poškození i kdy¾ u¾ budova není pod pøímým útokem. Tì¾ce poškozené budovy tak mohou být zcela znièeny, pokud nejsou vèas opraveny. Kromì Add-onù, jsou všechny budovy vybaveny samostatným zdrojem energie a nevy¾adují externí dodávky energie. Add-ony jsou napájen z hlavní budovy, tak¾e se odstaví, pokud se hlavní budova odpojí, nebo je znièena. Terrané jsou také schopni stavìt obrovské plovoucí platformy, které jim slou¾í jako orbitální základny.

Orbitální platformy

Budovy

Command center Supply depot Vespene refinery Barracks Engineering bay
Academy Factory Starport Science facility Armory

Obranné budovy

Bunker Missile turret Cannon turret Laser tower Ion cannon

Add-ony

ComSat station Nuclear silo Machine shop
Control tower Covert ops Physics lab

Interní obranné systémy

Terranské budovy a vìtší lodì mohou být vybaveny interními obranými systémy. Tyto systémy jsou integrované ve zdech, nebo podlahách a jsou plnì automatizované. Cíle rozpoznávají pomocí vnitøních senzorù. Pokud tyto senzory zachytí vetøelce, nebo dostanou povel, aktivují se a zahájí palbu. Tyto systémy jsou zároveò i detektory, tak¾e je není mo¾né pøekvapit maskovanými jednotkami. Obrané systémy vìtšinou bývají strategicky umístìné v úzkých koridorech nebo u schodiš». Jeliko¾ je není mo¾né odhalit, dokud samy nezahájí palbu, je velmi obtí¾né dobýt takto chránìnou budovu, nebo loï. Jediná nevýhoda tìchto pastí je to, ¾e nejsou pøíliš odolné.