Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Akademie

K vidìní : SC, BW

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Výrobna U-238 nábojù
  • Výrobna stimpackù
  • Výrobna léèiv
  • Výrobna optických svìtlic
  • Výrobna reaktorù Caduceus

Akademie je hlavním støediskem lékaøského výcviku a základního vìdeckého vývoje. Pracuje se zde na vylepšování všech aspektù zbraní, munice a pancíøù, která jsou pak v Engineering bay uvádìny v skuteènost. Takté¾ zde dochází k mìrení ESP a výcviku psionicky nadaných osob. Syntetizují se zde také chemikálie do Stimpackù a pro potøeby Medikù . Dochází zde také k výrobì Caduceus reaktorù .