Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Barracks - Kasárna

K vidìní : SC, BW, SC2...

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Pøíprava pìchoty
  • Samostatný tryskový pohon

Tato støednì obrnìná stavba schopná se vznášet obsahuje pøedevším støedisko neurální resocializace, které umo¾òuje bìhem nìkolika chvil promìnit nebezpeèného recidivistu v loajálního a poslušného vojáka. Její další souèástí je neménì dùle¾itý systém výrobních linek, který kompletuje vybavení pro prakticky veškerou pìchotu. Na støeše mù¾e pøistát výsadková loï. Na dvou stranách budovy jsou manipulaèní jeøáby pro transport materiálu do skladištì. Podrobný plán budovy mù¾ete nalézt zde.