Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Bunker - bunkr

K vidìní : SC, BW, SC:G, SC2...

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov

Má tì¾ké pancéøování a je stavìn z tìch nejlepších a nejodolnìjších stavebních materiálù. Zèásti je zapuštìn v zemi, nad povrch vyènívá pouze støelecká kopule. Do osmi smìrù jsou po stranách støílny, odkud mù¾e støílet pìchota svými vlastními zbranìmi. Celý bunkr tak poskytuje ochranu a¾ ètyøem vojákùm. Sestavení bunkru z pøedem vyrobených a pøipravených dílù trvá jen nìkolik desítek minut.

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky