Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Cannon turret - Dìlová vì¾

K vidìní : SC:G, SC2...

Výbava a schopnosti:
  • Lehké pancéøování budov
  • 1-2x kulomety + 2x 10 000 nábojù

Terrané mají nìkolik druhù dìlových vì¾í. Dìlová vì¾ je lehký a pøenosný prvek koloniální obrany. Snadno slo¾itelná vì¾ mù¾e být rychle umístìna a zprovoznìna na místì kde je potøeba èelit nepøíteli.

První typ je osazen dvìma rychlopalnými kanóny a je ovládán støelcem sedícím v sedadle za zbraní. Støelec je pøitom chránìn dvìma pancéøovými deskami. Vì¾ je umístìna na kloubu, tak¾e je zcela otoèná a je mo¾né jí pou¾ít i proti leteckým cílùm.

Druhý typ je o nìco menší, je osazen jedním ètyøhlavòovým dìlem a je zcela automatizovaný. Tìlo vì¾e je rovnì¾ chránìno pancéøovanými deskami a je umístìno na nìkolika pístech, které umo¾òují jeho naklánìní. [1]

Dìlové vì¾e poskytují slušnou palebnou podporu tam, kde není mo¾né pou¾ít tì¾kou bojovou techniku. Jsou schopny zastavit i Ultraliska , který by jinak prošel a¾ do základny. Jsou skvìlou a levnou alternativou artilerie pro slabší kolonie, vojenské tábory nebo mobilní skupiny. Kvùli své mobilitì není dìlostøelecká vì¾ oproti raketové vybavena tì¾kým pancíøem a výkonným senzorovým vybavením, tak¾e nemù¾e slou¾it jako detektor. Navíc pokud se nepøítel dostane a¾ tìsnì k vì¾i, pravdìpodobnì jí velmi rychle zneutralizuje. Konstrukce vì¾e umo¾òuje její sestavení z pøipravených dílu bìhem pìti minut.

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky

Reference: